Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar tota aquesta informació.

Es publicaran les resolucions administratives i judicials rellevants i en les quals l'ens sigui part processal, així com les resolucions judicials definitives que afectin a les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquest apartat es deriven dues obligacions de publicitat activa: per una banda s'han de publicar aquelles resolucions administratives i judicials rellevants, en els quals l'ens en sigui part i, per l'altra banda, les resolucions judicials definitives que afectin a les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.