En el cas que la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, hagi emès algun dictamen que faci referència a aquest ens, el podràs consultar en aquest apartat.

Es publicaran en aquest apartat els dictàmens l'objecte del qual prenguin en consideració l'ens local:

  • Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora.
  • Dictàmens de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
  • Dictàmens de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
  • Dictàmens de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
  • Els dictàmens que emeti qualsevol altre òrgan consultiu a sol·licitud de l'ens local, siguin o no preceptius.

Per garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals no s'ha de publicar cap dada que permeti la identificació de les persones físiques interessades. Si el contingut de la informació a publicar dificulta la dissociació s'ha de publicar un resum de la decisió adoptada, enlloc del document íntegre.