Hi ha algun acte que hagi estat objecte de procediment de revisió en via administrativa? Si és així, aquí és on està.

Es publicaran els actes administratius que hagin estat revisats per ser nuls, lesius per a l'interès públic o hagin estat revocats o rectificats per errors, o bé recorreguts en via administrativa, amb l'adopció prèvia de les mesures que correspongui per garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals. Per tal de precisar el contingut i l'abast de la obligació s'ha d'entendre que es pot satisfer per mitjà d'una relació dels actes revisats o impugnats on s'indiqui el títol de l'acte, el procediment de revisió o d'impugnació, la data d'inici d'aquest procedimenti i, si escau, la data i el sentit de la resolució.