Si existeix algun acte administratiu, declaració responsable o comunicació prèvia amb incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, aquí les podràs llegir. També hi trobaràs altra documentació d'interès públic especial.

Es publicaran en aquest apartat les resolucions i decrets adoptats per l'alcaldia o presidència de l'ens local o per aquells en els quals aquests hagin delegat, i els acords del Ple o de la Junta de govern que incideixin o puguin incidir en les matèries a les quals fa referència l'article: domini públic i gestió de serveis públics, amb l'adopció prèvia de les mesures que correspongui per garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals. S'ha de referir a actes administratius definitius. També els acords i resolucions que ho aconsellin per raons d'interès públic especial.