Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Data acord Tipus Enllaç acta Codi acta
20-12-2019 Ordinària Enllaç acta
28-11-2019 Ordinària Enllaç acta
28-10-2019 Ordinària Enllaç acta
30-09-2019 Ordinària Enllaç acta

En aquestat apartat es publicaran els acords de les sessions de Junta de Govern Local, indicant-ne la data, el tipus de sessió a la que pertany (ordinària / extraordinària / urgent) i el número de la sessió. Cal tenir en compte que, malgrat que no hi ha una obligació de publicar les actes de la Junta de Govern Local i dels altres òrgans col·legiats de l'Administració local, l'article 10.1.c de la Llei 2972010, de 3 d'agost, determina el deure de difondre per mitjans electrònics, "la informació relativa als acords que prenen les entitats del sector públics, d'acord amb el que estableix la normativa reguladora".