Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

En data 22 de desembre de 2021 el Ple del Consell comarcal de la Cerdanya va aprovar inicialment la modificació de la forma de gestió del servei públic SAD.

Mitjançant anunci es sotmet al tràmit d’informació pública l’expedient per un termini de trenta dies, a fi que els qui poguessin tenir-se per interessats en dit expedient, puguin comparèixer i formular quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient:

La forma de gestió actual és la indirecta i s’estableix el canvi de forma de gestió a directa a través d’empresa de capital 100% públic.

Es publica la memòria justificativa de la prestació del nou servei. Durant aquest termini es podrà examinar pels particulars i Entitats en les dependències comarcals, a l'efecte de que es formulin les observacions que estimin pertinents.