Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anterior a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

Liquidació del pressupost 
Any 2018 

 

Any 2017  

(Inclou informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i nivell d'endeutament)

 Any 2016

(Inclou informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i nivell d'endeutament)

Any 2015