Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Conjunt de dades que mostra tota l'activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant..

0 Registres carregats
Licitacions en tràmit (Perfil del contractant)

Perfil del Contractant de les empreses municipals 
​Recomanació ROLECE

D' acord amb la recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat de 24 de setembre de 2018, aquelles empreses licitadores que acreditin que estan tramitant 1 sol·licitud d' inscripció en el Registre oficial de licitadors i Empreses del Sector Públic (ROLECE) podran participar en les licitacions tramitades per Procediment Obert simplificat .           

La data màxima de inscripció en el registre corresponent és la data final de presentació de proposicions en el procediment de licitació . Aquesta recomanació no s'aplica per a les inscripcions en el Registre Electrònic d'Empreses de la Generalitat de Catalunya (RELI).        

NOTA INFORMATIVA

Des del passat 9 de setembre de 2018, de conformitat amb el que estableix en l' article 159.4 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, totes les empreses licitadores que es presentin a licitacions realitzades a través de l' Procediment Obert simplificat , han d'estar inscrites en el Registre oficial de licitadors i Empreses de el Sector Públic (ROLECE) o en el Registre Electrònic d'Empreses de la Generalitat de Catalunya (RELI) a la data final de presentació de ofertes .