Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Licitacions en tràmit (Perfil del contractant)

 

Perfil del contractant de les empreses municipals

 

RECOMENDACIÓ ROLECE*

D’acord amb la recomanació de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 24 de setembre de 2018, aquelles empreses licitadores que acreditin que estan tramitant una sol·licitud d’inscripció en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas del Sector Público (ROLECE) podran participar en les licitacions tramitades per Procediment Obert Simplificat. 

La data màxima d’inscripció en el registre corresponent és la data final de presentació de proposicions en el procediment de licitació. Aquesta recomanació no s’aplica per les inscripcions al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).

RECOMENDACIÓN ROLECE*

De acuerdo con la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado del 24 de septiembre de 2018, aquellas empresas licitadoras que acrediten que  están tramitando una solicitud de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas  del Sector Público (ROLECE), podrán participar en las licitaciones a través del Procedimiento Abierto Simplificado. 

La fecha máxima de inscripción en el registro correspondiente es la fecha final de presentación de proposiciones en el procedimiento de licitación. Dicha recomendación no se aplica para las inscripciones en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).

 

NOTA INFORMATIVA

Des del passat 9 de setembre de 2018, de conformitat amb el que estableix l’article 159.4 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les empreses licitadores que es presentin a licitacions realitzades a través del Procediment Obert Simplificat, han d’estar inscrites en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas del Sector Público (ROLECE) o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) en la data final de presentació d’ofertes.


Per més informació:
https://registrodelicitadores.gob.es/rolece/public/inicio.action

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Registre-electronic-dEmpreses-licitadores-RELI