Encàrrecs de gestió

L'encàrrec de gestió permet encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o d’una altra, la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les.

Resum per anys dels encàrrecs de gestió
Detall dels encàrrecs de gestió de Jarfels, S.A.

Si voleu consultar els encàrrecs de gestió relatius a l'any 2018, feu clic aquí.

Si voleu consultar l'encàrrec de gestió relatiu a l'any 2019, feu clic aquí.

A continuació, podeu consultar els encàrrecs de gestió relatius a aquest any 2020:

 

Detall dels encàrrecs de gestió de SAC, S.A.

SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS S.A. als efectes previstos a l'article 32.2 la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Castelldefels, quedant obligada a realitzar els treballs i activitats que aquest l'encarregui.

Els treballs i activitats encomanats per l'Ajuntament de Castelldefels a l'empresa muncipal no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió.

Any 2020:

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 30 de gener de 2020, ha acordat encarregar a aquesta societat els serveis següents:

 • Servei públic municipal de recollida de residus municipals (domiciliaris i grans generadors), deixalleria municipal i serveis de neteja viària.
 • La gestió del patrimoni immobiliari de l'ajuntament destinat a lloguer.
 • La gestió de l’Oficina Local d’Habitatge.
 • Els serveis generals de logística municipal de l'Ajuntament de Castelldefels.
 • Els serveis de conservació del parc edificat.
 • Serveis de control, gestió i explotació de l'estacionament regulat en superfície al centre a la platja de Castelldefels.
 • Servei d'eficiència energètica.

L'alcaldessa, en data 23 de juny de 2020, ha resolt encarregar a aquesta societat L'execució del programa neteja COVID-19 a través del programa complementari de millora de la ocupabilitat 2019-2020.

Any 2019:

Per a l'any 2019, el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 28.02.2019, ha acordat encomanar a aquesta societat els serveis següents:

 • Control, gestió i explotació de l’estacionament regulat en superfície a la zona blava i verda (centre i platja) del municipi de Castelldefels.
 • Servei públic municipal de neteja viària, recollida de residus municipals, servei de neteja de pintades i deixalleria.
 • Resolució d’incidències rebudes via whatsapp, manteniment de papereres, servei BarriNet mobles, minideixalleries, recollida comercial (paper-cartró) i recollida de runes.
 • La gestió del patrimoni immobiliari (en concret la gestió de 111 finques propietat de l’Ajuntament de Castelldefels enumerades de la 1 a la 36 i de la 38 a la 112), de l’Oficina Local d’Habitatge, dels serveis generals de logística municipal de l’Ajuntament de Castelldefels i dels serveis de conservació del parc edificat, treballs d’anàlisis, estudi, detecció, valoració i definició d’estratègies respecte les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals, detecció d’habitatges buits i patologies dels edificis.

​I en sessió de data 2 de maig de 2019:

 • Fase I del Servei de Recollida porta a porta de les fraccions en matèria orgànica i resta a grans generadors, pel període comprès entre el 13 de maig i el 31 de desembre de 2019.

Igualment, per a aquest any 2019, la Junta de Govern Local en sessió de data 07.03.2019 ha acordat encomanar: 

 • L’execució del Programa de Neteja Cívica, que té com a objecte el reforç del manteniment de la neteja d’espais públics motivats per deteccions identificades pels agents cívics municipals, mitjançant la contractació de sis persones provinents del programa de plans d’ocupació del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2017-2018” de la Diputació de Barcelona.

​Any 2018:

L'any 2018, la societat va executar encàrrecs de gestió relatius a:

 • Gestió del Patrimoni Inmobiliari de l'Ajuntament de Castelldefels, de la Oficina local d’habitatge, del Projecte d'anàlisi del estat de conservació del parc edificat de la zona centre i poble vell del municipi.
 • Serveis generals de logística municipal de l’Ajuntament de Castelldefels.
 • Gestió dels serveis públics municipals de Recollida de Residus municipals, Neteja viària i Deixalleria municipal.
 • Control, Gestió i Explotació del servei d'Estacionament regulat en superficie a la zona casc urbà del municipi.
 • Control, Gestió i Explotació del servei d'Estacionament regulat en superficie a la zona platja de Castelldefels.
 • Execució dels Programes "Neteja Cívica", "Pobresa Energètica", i "Millora de Qualitat de la Platja de Castelldefels".
 • Direcció i organització de l'empresa municipal JARFELS S.A.

 

Per consultar el text íntegre dels encàrrecs de gestió anteriorment esmentats descarregueu els següents fitxers: