En el cas que la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, hagi emès algun dictamen que faci referència a aquest ens, el podràs consultar en aquest apartat.

Des d'aquest enllaç podeu consultar els dictamens emesos per la  Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius.

A continuació es detallen els dictamens emesos en els quals l'Ajuntament de Badalona n'és part.

Dictamen Matèria Departament Objecte Document
390/2022 Contractació  

Revisió d'ofici instruïda per l'Ajuntament de Badalona amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de l'adjudicació del contracte del servei prestat per Creu Roja Espanyola, referit al banc d'aliments de famílies derivades pels serveis socials municipals, des del juny de 2020 fins al novembre de 2021

Dictamen

278/2022

Llicència d'obres  

Revisió d'ofici instruïda per l'Ajuntament de Badalona per a declarar la nul·litat de ple dret d'una llicència d'obres majors per a la reforma i ampliació d'un edifici entre mitgeres, atorgada l'any 2006 a l'empresa Serimpres, SL

Dictamen
20/2022 Contractació   Revisió d'ofici instruïda per l'Ajuntament de Badalona per a declarar la nul·litat de ple dret dels acords aprovats els anys 2012 i 2015 pels quals es va acordar la continuïtat en la prestació dels serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents municipals per part de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, SA Dictamen
11/2022 LLicències  

Revisió d'ofici instruïda per l'Ajuntament de Badalona per a declarar la nul·litat de ple dret de la llicència d'obres majors atorgada l'any 2006 a l'empresa Serimpres, SL, per a la reforma i ampliació d'un edifici entre mitgeres de soterrani i planta baixa, destinat a aparcament i magatzem

Dictamen

288/2019

Responsabilitat Patrimonial   Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l'Ajuntament de Badalona pel Sr. A per les lesions que va patir en una caiguda a la via pública i que atribueix a un manteniment deficient de la vorera Dictamen
32/2016 Contractació

Governació i Relacions Institucionals

Rescat d’una concessió administrativa atorgada per l’Ajuntament de Badalona a l’empresa Pàrquings Batllòria 123, SA, per a l’ús privatiu del subsòl

Dictamen