Hi ha algun acte que hagi estat objecte de procediment de revisió en via administrativa? Si és així, aquí és on està.

Resolució Objecte Procediment de revisió o impugnació Data i sentit resolució
Acord de Ple sessió 29/03/2022
Aprovació de les Bases reguladores que han de regir la concessió de les subvencions per autònoms i empreses del sector de la restauració afectades per les mesures de contenció de la propagació de la Covid 19
Aprovar la modificació de les Bases reguladores aprovades inicialment per l’Ajuntament Ple en data 29/03/2022, per regir la concessió d'ajuts directes per autònoms i empreses dels sector de la restauració de Badalona per tal de mitigar l’impacte econòmic que han tingut durant l’exercici 2021.
Modificació bases reguladores Acord de Ple sessió 31/05/2022
Acord de Ple sessió 28/09/2021
Liquidació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i la Fundació Acció Solidària Contra l'Atur (ASCA) formalitzat en data 29/12/16
Resoldre el recurs de reposició presentat per la Fundació ASCA contra l'acord de Ple relatiu a la
liquidació del Conveni de formalitzat en data 29/12/2016 amb la Fundació ASCA, com entitat col·laboradora, per a la concessió d'ajuts reintegrables en forma de préstecs
Recurs de reposició
Acord de Ple sessió 26/04/2022
Resolució núm. 2021009950 de 21/10/2021
Aprovar l’adjudicació del contracte relatiu a Serveis de reparació de les anomalies detectades en la inspecció elèctrica de baixa tensió realitzada en els centres de la Masia Can Boscà i el centre IMPO
B9 c/Alfons XII, 691 de Badalona. 
RECTIFICAR l’error material contingut en la part expositiva de la resolució de l’alcalde núm. 2021009950 de data 21/10/2021, en el sentit d’afegir un punt primer (modificant l’enumeració de la resta Rectificació error material Resolució núm. 2022001848 de data 18/02/2022
Resolució núm. 2021009950 de
21/10/2021
Aprovar l’adjudicació del contracte de serveis de  reparació de les anomalies detectades en la inspecció elèctrica de baixa tensió realitzada en els centres de la Masia Can Boscà i el centre IMPO B9 c/Alfons XII, 691 de Badalona. Rectificació d’error material Resolució de 18/02/2022
RECTIFICAR l’error material
Acord de Junta de Govern Local Sessió
06/07/2021
Ordenar amb efectes retroactius a partir del dia 1 de juliol de 2021, la continuïtat de la prestació del contracte administratiu de serveis d'inhumació i connexes. Rectificació d’error material Acord de la Junta de Govern Local
Sessió 02/11/2021
RECTIFICAR l’error detectat
Resolució núm. 2021010891 de
24/11/2021
Adjudicar el contracte menor d’assegurances d’accidents personals i responsabilitat civil per dur a terme el Programa 30 Plus Deixar sense efectes Resolució de 30/11/2021
Resolució núm. 2021011723 de
21/12/2021
Aprovar la modificació del projecte davant la impossibilitat tècnica i material de dur a terme el Projecte inicial denominat ; «Ajudes a autònoms i microempreses afectats pel COVID19»
en el marc del Programa metropolità de dinamització del mercat de treball del Pla metropolità de suport a les polítiques
socials municipals 2020-2023
Deixar sense efectes Resolució de 23/12/2021
Acord de Ple sessió 28/09/2021 Liquidació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i la Fundació Acció Solidària Contra l'Atur (ASCA) formalitzat en data 29 de desembre de 2016 Recurs de reposició presentat
el 29/10/2021
Pendent resolució