Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

FUNCIONS

Les funcions de l'ajuntament són les establertes en la normativa vigent, és a dir, en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat, i per la normativa sectorial.

 

EL PLE MUNICIPAL

El ple municipal està composat per l'alcaldessa, que el presideix, i els regidors i regidores, i és el màxim òrgan de decisió política. Per tram d’habitants, corresponen un total de 13 regidors/es. Habitualment, les sessions ordinàries se celebren el darrer dilluns de cada mes a la sala de Plens de l’Ajuntament,

Al ple municipal es debat l'ordre del dia que és elaborat per l'alcaldessa tenint en compte tant les propostes dels regidors, dels grups municipals com de diferents entitats ciutadanes o ciutadans que es presentin a través d’un grup municipal.

 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Els integrants de la junta de govern local els determina l'alcaldessa i el seu nombre total no podrà excedir un terç del total de regidors de dret de l'Ajuntament. A aquest nombre màxim s'afegeix l'alcaldessa.

La funció de la junta de govern local és assistir l'alcaldessa en les decisions d'alcaldia, i les seves atribucions són les que li delega l'alcaldessa o el ple, i les que reconeix la legislació.

 

LES COMISSIONS INFORMATIVES

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació d'aquest, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.