Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

 

Les funcions de l'ajuntament són les establertes en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat, i per la normativa sectorial.

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) té per objecte la regulació del règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans municipals, l'articulació dels drets i dels deures dels membres d'aquesta Corporació.

L’Ajuntament de Premià de Mar  estructura la seva organització de la forma següent:

Organització necessària

De caràcter decisori:

  • Els Tinents i/o Tinentes d’Alcaldia.
  • El Ple.
  • La Junta de Govern Local.

De caràcter deliberant:

  • Les Comissions Informatives.
  • La Comissió Especial de Comptes.
  • Els Grups Polítics.

Organització complementària

  • La Junta de Portaveus.
  • La Junta Local de Seguretat.
  • Els òrgans de participació ciutadana
  • Comissió de coordinació i seguiment