Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

 

Les funcions de l'ajuntament són les establertes en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat, i per la normativa sectorial.

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) té per objecte la regulació del règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans municipals, l'articulació dels drets i dels deures dels membres d'aquesta Corporació.

L’Ajuntament de Premià de Mar  estructura la seva organització de la forma següent:

Organització necessària

De caràcter decisori:

  • Els Tinents i/o Tinentes d’Alcaldia.
  • El Ple.
  • La Junta de Govern Local.

De caràcter deliberant:

  • Les Comissions Informatives.
  • La Comissió Especial de Comptes.
  • Els Grups Polítics.

Organització complementària

  • La Junta de Portaveus.
  • La Junta Local de Seguretat.
  • Els òrgans de participació ciutadana
  • Comissió de coordinació i seguiment