Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Sol·licituds d’exercici del dret d’accés a la informació pública

ANY 2018

Sol·licituds rebudes 13 peticions
Sol·licituds resoltes dins de termini 12 peticions
Temàtica
1 - Secretaria (certificats)
1 - Serveis Socials
5 - Urbanisme (llicències)
2 - Àrea Econòmica (tributs)
2 - Informació general ciutat
1 - Informació agenda Alcaldia
1 - Informació cementiri

 

ANY 2017

Sol·licituds rebudes 10 peticions
Sol·licituds resoltes dins de termini 9 peticions
Temàtica

2 - Llicències urbanístiques
2 - Subvencions concedides
2 - Reclamacions contra acords Ple Municipal 
1 - Fiscalització de comptes
1 - Grups d'interès
1 - Processos participatius
1 - Despeses de formació

 

ANY 2016 

Sol·licituds rebudes 1 petició
Sol·licituds resoltes dins de termini 1 petició
Temàtica

Informació cadastral

 

-