En este apartado encontrarás los indicadores que reflejan la transparencia del ente.

Sol·licituds d’exercici del dret d’accés a la informació pública:

 

ANY 2019

Sol·licituds rebudes

21 peticions

Sol·licituds respostes dins de termini

9 peticions

Sol·licituds respostes fora termini

16 peticions

Temàtica

6 Recursos Humans

1 Participació Ciutadana

2 Padró Municipal

1 Salut Pública

1 Via pública

10 Urbanisme

 

ANY 2018

Sol·licituds rebudes 13 peticions
Sol·licituds resoltes dins de termini 12 peticions
Temàtica
1 - Secretaria (certificats)
1 - Serveis Socials
5 - Urbanisme (llicències)
2 - Àrea Econòmica (tributs)
2 - Informació general ciutat
1 - Informació agenda Alcaldia
1 - Informació cementiri

 

ANY 2017

Sol·licituds rebudes 10 peticions
Sol·licituds resoltes dins de termini 9 peticions
Temàtica

2 - Llicències urbanístiques
2 - Subvencions concedides
2 - Reclamacions contra acords Ple Municipal 
1 - Fiscalització de comptes
1 - Grups d'interès
1 - Processos participatius
1 - Despeses de formació

 

ANY 2016 

Sol·licituds rebudes 1 petició
Sol·licituds resoltes dins de termini 1 petició
Temàtica

Informació cadastral