Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

L'article 85 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local en Catalunya, correspon a la comarca realitzar activitat i prestar serveis públics d'interés supramunicipal. Li correspon, també assegurar l'establiment i l'adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l'exercici de les competencies municipals,  en les termes establerts per la llei de l'organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.

Així, d'acord amb l'article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, correspon a la comarca del Tarragonès aquelles competencies delegades per la Generalitat, Municipis i l'execució dels serveis i activitats municipals segons el Conveni Marc de col.laboració i coordinació entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals.

Actualment el Consell exercei competències en les següents matèries:

 - Benestar social i família

 - Noves tecnologies

 - Urbanisme

 - Medi Ambient i Agricultura

 - Ensenyament

 - Joventut

 - Esports

 - Promoció Econòmica

 - Cultura