Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès (CCAP) és un organisme de l'Administració local creat -com la resta de consells comarcals- en compliment de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el dia 4 d'abril d'aquell any. Aquesta llei va ser modificada posteriorment per la Llei 8/2003, de 5 de maig, de l'organització comarcal de Catalunya.

 

FUNCIONS

Els consells comarcals tenen com a funció principal ser una eina al servei del reequilibri territorial. Els consells comarcals presten serveis als ajuntaments i municipis que per les seves característiques no poden disposar-ne. També presten serveis d'àmbit comarcal o supramunicipal a la ciutadania.

 

COMPETÈNCIES

Les competències del CCAP són, en primer lloc, les competències genèriques que en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments atribueix l'article 26* de la Llei 8/2003, de l'organització comarcal de Catalunya, als consells comarcals.

 • En segon lloc, les competències atribuïdes per les lleis sectorials del Parlament de Catalunya.
 • En tercer lloc, les competències compartides amb la Generalitat de Catalunya.
 • I finalment, les competències delegades per la Generalitat de Catalunya i els municipis de la comarca.

 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES (*Article 26 de la Llei 8/2003, de l'organització comarcal de Catalunya)

"Correspon a les comarques:

 • 1. Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
 • 2. Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels municipis.
 • 3. Garantir, subsidiàriament, la prestació els serveis municipals obligatoris en els municpis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.
 • 4. Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.
 • 5. Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal.

En tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat econòmica predominant."

 

COMPETÈNCIES ATRIBUÏDES PER LES LLEIS SECTORIALS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 • Llei 10/2001 - Gestió de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès

 • Llei 12/2007 - Serveis Socials Bàsics (professionals dels equips bàsics, SAD social, SAD dependència i Ajuts d'urgències socials)

 • Llei 12/2007 - Serveis Socials Especialitzats - Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents (Servei de centre obert, i Programa d'atenció social i educativa davant situacions de risc)

 • Llei 20/2009 - Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal

 • Llei 20/2009 - Assistència tècnica en l'obertura d'activitats

 

COMPETÈNCIES COMPARTIDES AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 • Serveis Socials Especialitzats - Acollida i integració a persones estrangeres immigrades

 • Serveis Socials Especialitzats - Acció comunitària

 

COMPETÈNCIES DELEGADES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 • Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents - Servei d'integració familiar en família extensa

 • Equips d'atenció a la infancia i a l'adolescència

 • Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles

 • Servei de transport adaptat

 • Servei d'informació i atenció a les dones

 • Inspecció d'instal·lacions juvenils i activitats d'estiu (i altres activitats)

 • Gestió del transport i els menjadors escolars

 

A més de les competències, el Consell Comarcal signa CONVENIS DE COL·LABORACIÓ amb la Generalitat, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de l'Alt Penedès per a la prestació de serveis d'àmbit comarcal dins el seu àmbit territorial.

També presta serveis i desenvolupa projectes d'àmbit comarcal gràcies a SUBVENCIONS de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

 

FINANÇAMENT

 • El Consell Comarcal es finança mitjançant els ingressos provinents de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de l'Alt Penedès, que fan aportacions en funció de les competències que li deleguen i dels convenis de col·laboració que signen.
 • Rep aportacions en forma de subvencions d'altres administracions (bàsicament la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) per a programes o activitats que duu a terme.
 • Participa del Fons de Cooperació Local de Catalunya, que li atorga la Generalitat i que es nodreix de recursos procedents de l'Estat i la Generalitat.
 • Rep recursos financers per a operacions de crèdit a curt termini (bàsicament de la Diputació de Barcelona, en forma de plans d'operacions de Tresoreria).
 • També aplica taxes per la prestació de serveis i per al compliment d'activitats de la seva competència (matrícules de l'Escola de música, copagament del transport escolar no obligatori, inscripcions en activitats juvenils o participació en processos selectius).