Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès (CCAP) és un organisme de l'Administració local creat -com la resta de consells comarcals- en compliment de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el dia 4 d'abril d'aquell any. Aquesta llei va ser modificada posteriorment per la Llei 8/2003, de 5 de maig, de l'organització comarcal de Catalunya.

 

FUNCIONS

Els consells comarcals tenen com a funció principal ser una eina al servei del reequilibri territorial. Els consells comarcals presten serveis als ajuntaments i municipis que per les seves característiques no poden disposar-ne. També presten serveis d'àmbit comarcal o supramunicipal a la ciutadania.

 

COMPETÈNCIES

 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES (*Article 26 de la Llei 8/2003, de l'organització comarcal de Catalunya)

"Correspon a les comarques:

 • 1. Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
 • 2. Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels municipis.
 • 3. Garantir, subsidiàriament, la prestació els serveis municipals obligatoris en els municpis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.
 • 4. Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.
 • 5. Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal.

En tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat econòmica predominant."

 

COMPETÈNCIES ATRIBUÏDES PER LES LLEIS SECTORIALS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 • Llei 10/2001 - Gestió de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès

 • Llei 12/2007 - Serveis Socials Bàsics (professionals dels equips bàsics, SAD social, SAD dependència i Ajuts d'urgències socials)

 • Llei 12/2007 - Serveis Socials Especialitzats - Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents (Servei de centre obert, i Programa d'atenció social i educativa davant situacions de risc)

 • Llei 20/2009 - Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal

 • Llei 20/2009 - Assistència tècnica en l'obertura d'activitats

 

COMPETÈNCIES COMPARTIDES AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 • Serveis Socials Especialitzats - Acollida i integració a persones estrangeres immigrades

 • Serveis Socials Especialitzats - Acció comunitària

 

COMPETÈNCIES DELEGADES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 • Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents - Servei d'integració familiar en família extensa

 • Equips d'atenció a la infancia i a l'adolescència

 • Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles

 • Servei de transport adaptat

 • Servei d'informació i atenció a les dones

 • Inspecció d'instal·lacions juvenils i activitats d'estiu (i altres activitats)

 • Gestió del transport i els menjadors escolars

 

A més de les competències, el Consell Comarcal signa CONVENIS DE COL·LABORACIÓ amb la Generalitat, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de l'Alt Penedès per a la prestació de serveis d'àmbit comarcal dins el seu àmbit territorial.

També presta serveis i desenvolupa projectes d'àmbit comarcal gràcies a SUBVENCIONS de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

 

FINANÇAMENT

 • El Consell Comarcal es finança mitjançant els ingressos provinents de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de l'Alt Penedès, que fan aportacions en funció de les competències que li deleguen i dels convenis de col·laboració que signen.
 • Rep aportacions en forma de subvencions d'altres administracions (bàsicament la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) per a programes o activitats que duu a terme.
 • Participa del Fons de Cooperació Local de Catalunya, que li atorga la Generalitat i que es nodreix de recursos procedents de l'Estat i la Generalitat.
 • Rep recursos financers per a operacions de crèdit a curt termini (bàsicament de la Diputació de Barcelona, en forma de plans d'operacions de Tresoreria).
 • També aplica taxes per la prestació de serveis i per al compliment d'activitats de la seva competència (matrícules de l'Escola de música, copagament del transport escolar no obligatori, inscripcions en activitats juvenils o participació en processos selectius).