Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Alcaldia

L'Alex Pastor López és l’Alcalde i President de la Corporació Municipal i ostenta les atribucions següents:

 • Dirigir el govern i l’administració municipal
 • Representar a l’ajuntament
 • Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals
 • Dictar bans
 • Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb les excepcions establertes per la legislació vigent.
 • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovada pel Ple, aprovar les bases per a les proves de selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treballi distribuir les retribucions complementaries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Exercir el comandament superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compta al Ple, en aquests casos.
 • Exercir el comandament de la Policia Municipal.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, incloses les delegades a un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries competència del Ple, en aquest cas hi donarà compte per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la seva competència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte quan estigui atribuït a un altre òrgan.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L’atorgament de les llicències, excepte que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
 • Les demés que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació assigni al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals.
 • En qualsevol cas, l’Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions amb les excepcions previstes a l’article 21 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local.

Ajuntament Ple

El Ple és un òrgan municipal constituït per tots/es els/les regidor/es agrupats ens grups municipals i sota la presidència de l’alcalde/essa. Es reuneix com a mínim un cop al mes en sessió pública. Té facultats polítiques, normatives, econòmiques i institucionals. Controla i fiscalitza l’actuació de l’alcalde/essa, pot nomenar-lo o substituir-lo mitjançant una moció de censura.

Són competència del ple:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacionsbsupramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió  de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creaciód'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi  de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació  urbanístics.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i  aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de  municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions  públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants  administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la  quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels  funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els  termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat  dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries  de la competència respectiva.  l. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les  quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris  del pressupost,llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan  l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15%  dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.
 • Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes  d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els  contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu  import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en  qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter  plurianual quan la seva durada sigui superior a quatre anys, i els  plurianuals de menor durada sempre que l'import acumulat de totes les  seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris  del pressupost del primer exercici, i la quantia assenyalada.
 • Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes de  concessió d'obres públiques i de col•laboració entre el sector públic i el  sector privat, de qualsevol quantia i durada.
 • L'adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació, quan el seu  valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot  cas, l'import de tres milions d'euros.
 • L'adquisició de béns immobles, mobles i drets subjectes a la legislació  patrimonial, quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris  del pressupost i, en tot cas, l'import de tres milions d'euros.
 • L'alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el 10 per cent dels  recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, l'import de tres milions  d'euros.
 • L'alienació dels béns declarats de valor històric o artístic.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la  seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els  pressupostos.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix  una majoria qualificada.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de  confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa  la legislació electoral general.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.


El Consistori municipal està integrat per 27 regidors i regidores, adscrits als següents grups municipals.

Grup municipal del Partit Popular (PP)
1. Xavier Garcia Albiol
2. Ramón Riera Macia
3. Sònia Egea Pérez
4. Miguel Jurado Tejada
5. Juan Fernández Benítez
6. Rosa Bertran i Bartomeu
7. Daniel Gracia Alvárez
8. Joan Walter Fibla
9. Cristina Agüera Gago
10. Salvador Lerma Timonel

Grup municipal de Guanyem Badalona en Comú
1. Dolors Sabater i Puig 
2. José Antonio Téllez i Oliva 
3. Eulàlia Sabater i Díaz 
4. Fàtima Taleb Moussaoui
5. Francesc d'Assís Duran Vilalta

Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
1. Àlex Pastor López
2. Rubén Guijarro Palma
3. Teresa González Moreno

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
1. Oriol Lladó i Esteller 
2. Francesc Ribot i Cuenca 
3. Agnès Rotger i Dunyó

Grup municipal del Partit Democrata i Unió
1. Jordi Subirana i Ortells

2. Pere Martínez Carreté

Grup   municipal   d’Iniciativa   per   Catalunya   Verds-Esquerra   Unida   i
Alternativa (ICV-EUiA)

1. Àlex Mañas Ballesté
2. María Gallardo Borrega

Grup municipal de Ciutadans (C’s)
1. Juan Miguel López González

Regidor/a no adscrita

1 Conxita Botey Teruel

Junta de Govern Local

La Junta de Govern és integrada per l’alcalde o alcaldessa i un nombre no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde o alcaldessa. Aquests se’ls nomena tinents d’alcalde.

Correspon a la Junta de Govern l’asssitència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions, les que li delegui l’alcaldia o un altre òrgan municipal i les que li atribueixen les lleis

La Junta de Govern Local, com a òrgan municipal de caràcter necessari, estarà integrada pels regidors i regidores que, sota la presidència de l’alcalde, s’indiquen a continuació:

 • Teresa González Moreno, 1r tinent d’alcaldia
 • Jordi Subirana Ortells, 2n tinent d’alcaldia
 • Ruben Guijarro Palma, 3r tinent d’alcaldia

Comissions Informatives Permanents

Les comissions informatives de caràcter permanent es configuren a l'art. 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local (LBRL), com a òrgans complementaris vertebrals de participació dels grups municipals. Els articles 45 i següents del Reglament Orgànic Municipl (ROM) estableixen que les comissions informatives són òrgans col·legiats necessaris de l'organització municipal,integrats exclusivament per membres de la Corporació i amb caràcter deliberant i no resolutiu.

D'acord amb l'acord del ple de 28/07/2015 s'han constituït les següents comissions informatives permanents:

 • Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
 • Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
 • Comissió Informativa de Badalona Democràtica

Tanmateix, la Comissió Informativa de Badalona Democràtica assumeix les comptències que l'art. 116 de la LBRL, en relació amb l'art. 193 de la Llei d'Hisendes Locals, atribueix a la Comissió Especial de Comptes.

Les funcions de les comissions informatives de caràcter permanent, seran l'estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin ala decisíó del Ple i de la Junta de Govern Local en aquelles matèries delegades del Ple, llevat dels supòsits previstos a l'art. 46.2 del ROM. Podran intervenir també en relació amb d'altres assumptes que no siguin competència del Ple quan l'òrgan competent sol·licit el seu dictamen.

Sempre que sigui possible la comissió informativa competent dictaminarà amb caràcter previ els actes dictats per l'Alcaldia per delegació del Ple i quan no sigui possible es donarà compte d'aquests a la comissió immediata posterior que per rao de la matèria pertoqui.

Les comissions informatives estan integrades pel nombre de regidors que es detallen a continuació:

President/a: l'alcaldessa o tinent/a d'alcalde en qui delegui.

Vocals:

 • 4 representants del Grup Municipal del Partit Popular
 • 2 representants del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú
 • 2 representants del Grup Municipal Socialista
 • 1 representant del Grup Municpal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES
 • 1 representant del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUIA)
 • 1 representant del Grup Municipal de Convervència i Unió
 • 1 representant del Grup Municipal de Ciutadans (Ciudadanos) - Badalona (C's)

Les comissions informatives de caràcter permanent es configuren a l'art. 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local (LBRL), com a òrgans complementaris vertebrals de participació dels grups municipals. Els articles 45 i següents del Reglament Orgànic Municipl (ROM) estableixen que les comissions informatives són òrgans col·legiats necessaris de l'organització municipal,integrats exclusivament per membres de la Corporació i amb caràcter deliberant i no resolutiu.

D'acord amb l'acord del ple s'han constituït les següents comissions informatives permanents:

 • Comissió Informativa de Recursos Interns, Participació i Habitatge 
 • Comissió Informativa de Serveis a les Persones i Seguretat
 • Comissió Informativa de Govern i Territori

Tanmateix, la Comissió Informativa de Badalona Democràtica assumeix les comptències que l'art. 116 de la LBRL, en relació amb l'art. 193 de la Llei d'Hisendes Locals, atribueix a la Comissió Especial de Comptes.

Les funcions de les comissions informatives de caràcter permanent, seran l'estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisíó del Ple i de la Junta de Govern Local en aquelles matèries delegades del Ple, llevat dels supòsits previstos a l'art. 46.2 del ROM. Podran intervenir també en relació amb d'altres assumptes que no siguin competència del Ple quan l'òrgan competent sol·licit el seu dictamen.

Sempre que sigui possible la comissió informativa competent dictaminarà amb caràcter previ els actes dictats per l'Alcaldia per delegació del Ple i quan no sigui possible es donarà compte d'aquests a la comissió immediata posterior que per rao de la matèria pertoqui.

Les comissions informatives estan integrades pel nombre de regidors que es detallen a continuació:

President/a: l'alcalde o tinent/a d'alcalde en qui delegui.

Vocals:

 • 4 representants del Grup Municipal del Partit Popular
 • 2 representants del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú
 • 2 representants del Grup Municipal Socialista
 • 1 representant del Grup Municpal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES
 • 1 representant del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUIA)
 • 1 representant del Grup Municipal de Convervència i Unió
 • 1 representant del Grup Municipal de Ciutadans (Ciudadanos) - Badalona (C's)