Servicios, trámites y gestiones

Mapa
Concurs oposició lliure, categoria C2, laboral temporal Bolsa de trabajo

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA FORMACIÓ D’UNA BOSSA DE TREBALL DE AUXILIAR ADMINISTRATIUS, PER CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER COBRIR LES NECESSITATS QUE ES PRODUEIXIN A L’AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL EN ELS SUPOSÍTS DE BAIXA PER INCAPACITATS TEMPORALS, MATERNITATS, LLICÈNCIES, ENTRE ALTRES SUPÒSITS, MITJANÇANT CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS

_

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

 

És objecte de la present convocatòria la creació d’una bossa de treball, pel sistema de concurs – oposició lliure, per a posteriors contractacions temporals, com a auxiliars administratius, dotades amb les retribucions que corresponguin segons la legislació vigent, Conveni Col·lectiu d’aquest Ajuntament, Relació de Llocs de Treball i Pressupost General Municipal.

 

Les tasques inherents als lloc de treball respectius son:

 

  • Tasques pròpies d’auxiliar administrativa, com empadronaments, obertura i registre d’expedients, redacció de documents varis, gestionar la tributació local, tramitar permisos de crema, registre d’entrades i sortides, fotocòpies, arxiu de documents, avisos al tauler d’anuncis, ordenar la facturació, entrada de comptabilitat mensual, programació, confecció i execució d’activitats culturals en totes les seves fases i processos, etc.
  • Atenció al públic, tant presencial com telefònica.
  • Desplaçament a diferents municipis de la província per fer entrega de documentació administrativa i altre material municipal.

La Convocatòria i les Bases s'anunciaran al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la seva seu electrònica.

Els successius anuncis es publicaran també en el Tauló Municipal d'Anuncis i la pàgina web.

La bossa de treball que es constitueixi tindrà una durada de dos anys i podrà prorrogar-se en cas de necessitat per un any, fins que es constitueixi nova bossa de treball.

_

 

SEGONA.- NORMATIVA D’APLICACIÓ

_

El procés selectiu se subjectarà, en tot allò no expressament previst a les presents Bases, a allò regulat a les següents normes jurídiques:

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local -TRRL-.

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic -TREBEP-.

- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Supletòriament el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General d’Ingrés del Personal al Servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat –RGI-.

 

TERCERA.- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS ASPIRANTS

_

Per poder prendre part en la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de reunir, en la data en què conclogui el termini de presentació d’instàncies, els següents requisits:

 

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.

 

Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.

 

Els aspirants estrangers han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior del castellà. En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà ( nivell intermedi B2 o superior C2), el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar aquests aspirants; a no ser que les proves selectives impliquin per sí mateixes la demostració d’aquest coneixement. La prova, si escau, s’ha de qualificar d’”apte” o “no apte”, sent necessari obtenir la valoració d’”apte” per passar a realitzar les proves restants de la fase d’oposició o per passar a la fase de concurs.

 

b) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

 

c) Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.

 

d) Posseir el títol de graduat en educació secundària obligatòria  i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data en que acaba el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en les proves selectives.

 

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.

 

e) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

 

f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o escala de funcionaris. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

 

g) Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins el cos i l’escala li poden ser encomanades.

 

h) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (personal dels grups A1, A2, C1 i C2: coneixements de nivell de suficiència de català certificat C) de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

 

En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.


No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:

 

- les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de  l’Ajuntament  en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,

- les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per l’Ajuntament  dins la mateixa oferta pública d’ocupació.

 

  1. Estar en possessió, en el moment en que es presenti la instància del permís de conducció classe B i vehicle propi.

 

 

QUARTA.- IGUALTAT DE CONDICIONS

_

D’acord amb allò establert a l’art. 59 TREBEP, en concordança amb allò previst a l’art. 26 LFPC, al Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i al Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multi professional, en les presents proves seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta d’aspirants.

_

Els aspirants discapacitats hauran de presentar certificació expedida per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma o de l’Administració de l’Estat, que acreditin tal condició, així com la seva capacitat per desenvolupar les tasques competents a les places objecte de la present bossa.

_

L’òrgan de selecció establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·licitin, les adaptacions possibles, de temps i mitjans, per a la realització de prova. A tal efecte els interessats hauran de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.

_

CINQUENA.- INSTÀNCIES I ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

_

5.1.- Les instàncies sol·licitant prendre part en el present procés selectiu, hauran d’estar degudament complimentades. Els aspirants manifestaran que reuneixen totes i cadascuna de les condicions i requisits exigits a la Base Tercera, referides al dia en què conclogui el termini de presentació d’instàncies, es dirigiran a l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, i es presentaran al Registre General del mateix o als llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, dins del termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de publicació de la convocatòria a la seu electrònica d’aquest Ajuntament.

 

5.2.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia dictarà resolució, en el termini màxim d’un mes, declarant aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la seva seu electrònica, amb indicació de les causes d’exclusió, així com el termini d’esmena de defectes i presentació de reclamacions que es concedeix als aspirants exclosos, que serà de 10 dies hàbils.

_

Si es formulessin reclamacions, seran resoltes en el mateix acte administratiu que aprovi la llista definitiva, que es farà pública, així mateix, en la forma indicada per a la llista provisional. En la mateixa resolució s’indicarà la data, lloc i hora de començament del primer exercici.

_

De no presentar-se reclamacions la llista provisional s’entendrà elevada automàticament a definitiva, fent-se constar tal circumstància a l’anunci indicat al paràgraf anterior.

_

5.3.- Contra la resolució aprovatòria de la llista definitiva podran els interessats interposar, davant l’Alcaldia, el recurs potestatiu de reposició previst als articles 123 i 124 LPACAP o alternativament recurs contenciós administratiu, en els termes de la vigent llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa – Administrativa.

_

5.4.- Les errades de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o a petició de l’interessat.

_

SISENA.- ÒRGAN DE SELECCIÓ

 

6.1.- La composició de l’òrgan de selecció s’ajustarà a allò establert als arts. 60 TREBEP i 54 LFPC. Es constituirà atenent als principis d’imparcialitat, professionalitat i especialitat, en funció de la disponibilitat de recursos, tendint a la paritat entre homes i dones. Tindrà la consideració d’òrgan col·legiat i, com a tal, estarà subjecte a les normes contingudes a la LRJSP.

_

6.2.- A l’efecte d’allò disposat a l’art. 30 i a l’Annex IV del Reial Decret 462/2002 , de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, l’òrgan de selecció que actuï a aquesta prova selectiva, tindrà la categoria tercera.

_

6.3.- En la mateixa resolució en la qual s’aprovi definitivament la llista d’aspirants admesos i exclosos, es fixarà la composició de l’òrgan de selecció per tal de poder promoure, en cas que procedeixi, la recusació dels seus membres. La resolució s’anunciarà al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la seva seu electrònica.

_

6.4.- L’òrgan de selecció podrà nomenar col·laboradors, especialistes i ajudants, que estaran sempre sota la seva direcció i control directes, per a aquelles proves que ho requereixin, limitant-se a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran amb l’òrgan de selecció amb veu, però sense vot. Els assessors i especialistes estaran sotmesos a les mateixes causes d’abstenció i recusació que els membres de l’òrgan de selecció. En compliment d’allò previst a l’art. 54 LFPC participarà com assessor de l’òrgan de selecció un representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística.

_

6.5.- L’òrgan de selecció estarà composat per la Presidència, la Secretaria i un Vocal, actuant tots ells amb veu i vot. Tots els seus membres hauran d’estar en possessió d’una titulació igual o superior a l’exigida als aspirants i pertànyer al mateix grup de titulació o superiors; no obstant això, en cap cas estarà constituït majoritàriament per membres en actiu del mateix cos o la mateixa escala per als que hagi d’efectuar-se la selecció. En compliment d’allò previst a l’art. 292.1 TRLMRLC un terç dels membres estarà integrat per funcionaris del propi Ajuntament, altre terç estarà integrat per personal tècnic i el terç restant serà nomenat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

_

No podran formar part de l’òrgan de selecció els funcionaris que hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d’aspirants a proves selectives en els cinc anys anteriors a la publicació de la corresponent convocatòria.

_

La Presidència podrà requerir als membres de l’òrgan de selecció una declaració expressa de no trobar-se sotmesos a cap de les causes d’abstenció legalment previstes. Igualment, aquells que incorreguessin en causa d’abstenció hauran de comunicar-ho a l’Alcaldia en el termini màxim de 10 dies.

_

6.6.- L’òrgan de selecció no podrà constituir-se sense l’assistència, com a mínim, de la meitat dels seus membres titulars o suplents indistintament.

 

Per donar compliment a l'article 72 del Decret 214/1990 el Tribunal de selecció estarà composat pel següents membres:

 

PRESIDENT: recaurà en el secretari de l’Ajuntament

VOCALS: 

- Un representant designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

- Dos  representants de l’Ajuntament de Passanant i Belltall o una altra entitat local, amb nivell de titulació igual o superior a la que s'exigeix per formar part de la borsa.

 

SETENA.- DEL CALENDARI DEL PROCÉS SELECTIU

_

7.1.- La data de celebració de l’exercici es publicarà al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la seva seu electrònica.

_

7.2.- Els aspirants que seran convocats en convocatòria única quedaran decaiguts en el seu dret quan es personin als llocs de celebració un cop iniciades les proves o per la inassistència a les mateixes, encara que es degui a causes justificades. Tractant-se de proves de caràcter individual i successiu, l’òrgan de selecció podrà apreciar les causes al·legades i admetre l’aspirant, sempre i quan les mateixes no hagin finalitzat i l’admissió esmentada no perjudiqui el principi d’igualtat amb la resta d’aspirants.

_

7.3.- L’ordre d’actuació dels aspirants en els exercicis en els quals no puguin actuar conjuntament començarà per aquells el primer cognom dels quals comenci per la lletra A

_

7.4.- L’òrgan de selecció podrà requerir els aspirants en qualsevol moment per tal que acreditin la seva personalitat, per a la qual cosa hauran d’acudir proveïts del DNI o, en el seu defecte, d’altre document oficial que acrediti la seva identitat.

_

VUITENA.- FASE D’OPOSICIÓ:

 

La fase d’oposició estarà composta d’un exercici obligatori i eliminatori per a tots els aspirants.

_

Prova: En el termini de 45 minuts, els aspirants hauran de realitzar una prova informàtica amb processador de text i full de càlcul.

 

 

NOVENA.- QUALIFICACIÓ DE LA FASE D’OPOSICIÓ:

_

L’exercici de l’oposició serà qualificat fins a un màxim de 10 punts, sent necessari per aprovar un mínim de 5 punts.

 

DESENA.- FASE DE CONCURS

_

Només es procedirà a puntuar la fase de concurs a aquells aspirants que hagin superat la fase d’oposició. A aquest efecte, presentaran, en sobre tancat, juntament amb la sol·licitud de participació els documents compulsats acreditatius dels mèrits.

 

Es valoraran els següents mèrits:

_

1.- Per serveis prestats (fins a 4 punts): Només seran valorats aquells serveis que estiguin degudament acreditats mitjançant certificació oficial.

_

1.1.- Per haver treballat, amb vincle funcionarial o laboral, a l’Administració Local, com a auxiliar administratiu, a raó de 0,10 punts per mes.

_

1.2.- Per haver treballat amb vincle funcionarial o laboral, a la resta d’Administracions Públiques, com a auxiliar administratiu, a raó de 0,05 punts per mes.

_

2.-Per cursos de formació i perfeccionament (fins a 2 punts): sempre que estiguin relacionats amb les tasques pròpies de la categoria que es convoca. La valoració de cada curs es realitzarà d’acord amb la següent escala:_

  • a) De 100 o més hores: 1’5 punts.
  • b) De 75 o més hores: 1 punt.
  • c) De 50 o més hores: 0’75 punts.
  • d) De 25 o més hores: 0’50 punts.
  • e) De 15 o més hores: 0’20 punts.

Només es valoraran aquests cursos si van ser convocats o organitzats per la Universitat, Organismes Oficials, Instituts o Escoles Oficials de Funcionaris, o altres Entitats Públiques.

_

Aquelles activitats de naturalesa diferent als cursos, tals com jornades, taules redones, trobades, debats o altres anàlogues, no podran ser objecte de valoració. Els seminaris només es valoraran si s’acredita que tenen la mateixa naturalesa i metodologia que els cursos.

_

ONZENA.- QUALIFICACIÓ DE LA FASE DE CONCURS

_

En compliment d’allò previst a l’art. 289.2 TRLMRLC només es procedirà a puntuar la fase de concurs als aspirants que hagin superat la fase d’oposició.

_

Amb independència dels límits parcials establerts, la puntuació total de la fase de concurs no podrà superar els 5 punts.

_

Baremats els mèrits, l’òrgan de selecció exposarà al públic la llista dels aspirants amb la puntuació obtinguda en aquesta fase, així com la d’aprovats per ordre de puntuació total.

_

DOTZENA.- QUALIFICACIÓ DEFINITIVA I RELACIÓ D’APROVATS

_

L’òrgan de selecció elevarà la llista a l’Alcaldia juntament amb l’acta de l’última sessió, en la qual hauran de figurar els aspirants que havent superat les proves quedin inclosos a la bossa de treball per a la seva posterior contractació temporal.

 

Aquells que no reuneixin els requisits exigits no podran ser contractats, quedant anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què poguessin haver incorregut per falsedat en la seva instància.

_

TRETZENA.- FORMACIÓ DE LA BOSSA DE TREBALL

_

L’Alcaldia dictarà Resolució formant la bossa de treball, de conformitat amb la llista elevada per l’òrgan de selecció, a la qual s’acudirà directament quan resulti necessari procedir a realitzar contractacions laborals per realitzar les funcions auxiliars administratius de l’Ajuntament de PASSANANT i BELLTALL.

_

La bossa de treball, se subjectarà a les següents regles:

_

13.1.- L’aspirant disposarà d’un termini màxim de cinc dies hàbils des de l’avís per presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits a la Base Tercera. En el supòsit de no presentar-la en el termini indicat, s’entendrà que rebutja l’oferta i se situarà al final de la bossa. Si el rebuig s’efectua dues vegades consecutives, serà exclòs de la bossa.

_

13.2.- En aquells casos en què es rebutgi l’oferta al·legant incapacitat laboral transitòria o maternitat, se’ls mantindrà l’ordre que originalment ocupaven a la bossa. La concurrència de tals causes haurà de quedar suficientment acreditada per qualsevol mitjà admissible en Dret.

_

13.3.- Aquells que hagin estat contractats, a la finalització del contracte tornaran a ocupar el mateix lloc que tenien a la bossa.

_con

CATORZENA.- CONTRACTACIONS

_

Les diverses necessitats que sigui necessari cobrir a través d’aquesta Bossa, es notificaran als aspirants seleccionats per ser contractats temporalment com a auxiliars administratius en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes a la legislació laboral.

_

Un cop nomenats, hauran de prestar jurament o promesa de complir fidelment les obligacions del lloc, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

_

QUINZENA- INCIDÈNCIES

_

L’òrgan de selecció queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin, interpretar les Bases d’aquesta convocatòria i adoptar els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu.

_

SETZENA.- VINCULACIÓ DE LES BASES

_

Les presents Bases vinculen l’Ajuntament, l’òrgan de selecció i a aquells que participin en les proves selectives. Tant les Bases, com quants actes administratius derivin de la convocatòria i de l’actuació de l’òrgan de selecció podran ser impugnats pels interessats en els casos, terminis i forma establerts a la Llei del Procediment Administratiu Comú.

_

Contra aquestes Bases, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent a la seva publicació.

_

També podrà interposar-se alternativament recurs contenciós – administratiu davant el Jutjat del Contenciós – Administratiu amb seu a Tarragona, en el termini de dos mesos, de conformitat amb allò establert als arts. 30, 114.1.c) i 112.3 LPACAP, i 8, 10 i 46 LRJCA. Sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que sigui procedent i estimin oportú.

Policía
Asociaciones y entidades
Gobierno abierto y transparencia
La información generada por el gobierno a disposición de la ciudadanía:
Información institucional y organizativa
Organización política, personal, entidades y otros organismos
Gestión económica
Presupuestos, gestión tributaria y económica, patrimonio, subvenciones
Acción de gobierno y normativa
Actos, acuerdos, edictos, convocatorias, normativas, planes y estrategias
Contratos, convenios y subvenciones
Perfil del contratante, menores, órganos y convenios de colaboración
Perfil de contratante Perfil de contratante
Para estar al día de todas las licitaciones y adjudicaciones.
Buzón de facturas Buzón de facturas
Si eres proveedor de una administración y tienes que presentar tu factura electrónica.
Tablón de edictos Tablón de edictos
¿La administración no ha podido contactar contigo? Consulta en el tablón de edictos para ver si formas parte de algún procedimiento.
Participación Participación
Buscamos que la ciudadanía se implique en los procesos y las actuaciones de nuestro municipio.