Aquí te ofrecemos la información sobre la contaminación del aire del municipio.

Qualitat de l’aire als punts de mesurament automàtic de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica

0 Registros cargados

En aquest conjunt de dades trobareu les dades diàries dels contaminants determinats mitjançant captadors manuals, integrats en la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. En aquest moment les dades publicades són a partir de l’any 2010. Aquestes dades s’actualitzaran trimestralment.

La informació disponible és la que correspon a la concentració diària dels següents contaminants: fracció PM10 del material particulat, fracció PM2.5 del material particulat, metalls (Arsènic, Níquel, Cadmi i Plom) determinats en la fracció PM10, benzo(a)pirè determinat en la fracció PM10, clorur d’hidrogen i benzè. Per tal de dur a terme una correcta interpretació de les dades, cal considerar que aquests valors diaris tenen un límit de quantificació que varia depenent del contaminant, del sistema de mostreig emprat i del mètode analític utilitzat en les determinacions dels diferents contaminants.

0 Registros cargados

QUALITAT DE L'AIRE

La xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya disposa de 10 punts de mesurament a la zona de qualitat de l'aire 3, Penedès-Garraf, que és on es troba el municipi de Cubelles.

Cubelles disposa d’una estació al propi terme municipal, al Poliesportiu Municipal, pertanyent a la XVPCA, tipus suburbana industrial, que pren dades de forma automàtica de Monòxid de Nitrògen, de Nitrògen totals, de diòxid de nitrògen, diòxid de sofre i les partícules en suspensió.

http://dtes.gencat.cat/icqa/servlet/GetImagen?codiEOI=08074005http://dtes.gencat.cat/icqa/servlet/GetImagen?codiEOI=08074005

Consulta en línia de la qualitat de l'aire a Cubelles: http://dtes.gencat.cat/icqa/

 

QUALITAT ACÚSTICA

L'Ajuntament de Cubelles disposa actualment de mapa de capacitat acústica.

____________________________________________________________________________________

Per obtenir dades de contaminació de l'aire i acústica, es poden consultar els enllaços següents:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/

http://www.qualitatdelaire.cat/