SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE LA SEU-E

La sede electrónica del Ente Ajuntament de Castellvell del Camp, es accesible desde la dirección https://seu-e.cat/web/castellvelldelcamp. El Ente es responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los cuales se pueden acceder bajo esta dirección.

¿Qué mecanismos de identificación y firma puede utilizar a través de esta sede electrónica?

Para los trámites con ciudadanos y empresas se aceptará el uso de sistemas de identificación y firma basados en certificados emitidos por Prestadores calificados de servicios electrónicos de confianza clasificados por el Consorcio Administración Abierta de Cataluña con un nivel de seguridad sustancial (3) o superior , de acuerdo con la Lista de entidades y certificados clasificados: https://goo.gl/FW51er

En particular, esta sede electrónica admite los certificados electrónicos reconocidos o calificados emitidos, entre otros, por los siguientes prestadores de servicios de certificación:

 

Puede consultar la lista de prestamistas cualificados de servicios electrónicos de confianza a nivel europeo y estatal a través de los siguientes enlaces: https://goo.gl/UgUiFH

 

La validación de los sistemas de identificación y firma basado en certificados emitidos por Prestadores calificados de servicios de confianza se efectúa a través del Validador del Consorci AOC. 

También se admitirán los siguientes sistemas de clave concertada: idCat móvil, mobile connect y cl@ve (permanente y PIN24H).

El Ajuntament de Castellvell del Camp té la Seu electrònica publicada a l'adreça https://www.seu-e.cat/web/castellvelldelcamp. El Ajuntament de Castellvell del Camp es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça.

També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil del Contractant:

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=castellvell+del+camp&idCap=13075233&ambit=&
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Tràmits electrònics:

URL: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=388
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Notificacions electròniques:

URL: https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=4304240003&codiDepartament=4304240003
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Factures electròniques:

URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1281
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Tauler electrònic:

URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4304240003
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Sistemes de signatura digital acceptats:

Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'acceptaran les signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior.

Segells electrònics d'òrgan emprats:

Amb segells electrònics d'òrgan emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats al Ajuntament de Castellvell del Camp s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

  • Generació de còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el Registre d'entrada i sortida.
  • Notificació electrònica a ciutadans i empreses.
  • Tauler electrònic d'anuncis i edictes.