Voleu conèixer el Registre d’Activitats de Tractament de dades personals (RAT) del vostre ens ?
Els ens, via els seus responsables i encarregats/des del tractament de dades personals, tenen l’obligació de portar un Registre d’Activitats del Tractament de dades personals (RAT). El RAT és una mesura organitzativa que ajuda en la gestió de la informació personal i a controlar i reduir el risc dels tractaments. En aquest ítem trobareu tota la informació relativa al RAT d’aquest ens.

El registre d’activitats és una de les novetats que introdueix l’RGPD, que substitueix el que, fins ara, era la regulació dels fitxers, l’aprovació, modificació i derogació dels quals s’havien de tramitar com una ordenança, pel fet de tenir naturalesa de disposició de caràcter general.

Amb el nou RGPD desapareixen els fitxers, els quals queden substituïts pel registre d’activitats esmentat, la qual cosa suposa que l’activitat de supervisió i control en matèria de protecció de dades sigui més dinàmica i successiva en el decurs del temps. Es parteix de la base que totes les dades personals són objecte de protecció i s’estableixen diferències pel que fa a la intensitat d’aquesta protecció.

Aquestes activitats subjectes a tractament s’han de dur a terme per mitjà del registre d’activitats, a càrrec i sota la responsabilitat del responsable del tractament de les dades.

L’alcaldia de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, mitjançant decret de data 17 de gener de 2019, va aprovar el Registre d'activitats de tractament de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, que us podeu descarregar en document adjunt. 

Per altra banda, en decret d'alcaldia de data 27 de març de 2020, s'ha afectuat una modificació al Registre que bàsicament introdueix el tractament de les gravacions de les sessions de Ple municipal. El decret que modifica aquest aspecte es pode descarregar en el següent enllaç