D’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 2011, s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) l’informe 21/2021, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2019 i 2020, juntament amb sis volums d’annexos (de comptes individualitzats dels ens locals).

Podeu accedir directament, tant a l’informe com als annexos, amb els enllaços següents:

D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, aquests informes es sotmeten al coneixement dels òrgans de govern de la corporació i se'n fa publicitat a aquesta seu electrònica corporativa.