Voleu conèixer el Registre d’Activitats de Tractament de dades personals (RAT) del vostre ens ?
Els ens, via els seus responsables i encarregats/des del tractament de dades personals, tenen l’obligació de portar un Registre d’Activitats del Tractament de dades personals (RAT). El RAT és una mesura organitzativa que ajuda en la gestió de la informació personal i a controlar i reduir el risc dels tractaments. En aquest ítem trobareu tota la informació relativa al RAT d’aquest ens.

Registre activitats de tractament

 

Elaborat i aprovat en compliment de l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i de l’article 31 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

Versió vigent a partir de: 04/08/2021        Aprovació: Decret d’Alcaldia de data 04/08/2021

 

 

Les categories de dades personals indicades a cada una de les activitats de tractament s’enumeren en document annex.

 

 

 

Nom responsable

Ajuntament de Vilabertran

Dades de contacte

Carrer Josep Reig i Palau, 10, de Vilabertran (CP 17760), www.vilabertran.cat, atencioalciutada@vilabertran.cat.

Dades contacte del DPD

dpd@vilabertran.cat

 

 

TRACTAMENTS EN QUALITAT DE RESPONSABLE

 

1. Gestió del padró d’habitants

15. Recepció de suggeriments, queixes i consultes

2. Registre de documents

16. Gestió drets funeraris

3. Gestió d’interessats en procediments

17. Gestió serveis socials

4. Gestió del personal

18. Gestió de la llar d’infants

5. Gestió de la nòmina i seguretat social

19. Gestió d’activitats culturals i de lleure

6. Salut laboral

20. Cens d’animals

7. Control de presència

21. Videovigilància

8. Processos selectius personal

22. Usuaris deixalleria

9. Registre d’interessos

23. Enviament d’informació

10. Càrrecs electes

24. Gestió del servei de proveïment d’aigua

11. Enregistrament plens municipals

25. Registre d’entitats

12. Agenda institucional

26. Organització de fires i mercats

13. Gestió de proveïdors

27. Celebració de matrimonis

14. Gestió tributària i recaptació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gestió del padró d’habitants

Finalitat del tractament

- Empadronament i identificació dels habitants del municipi.

- Acreditació de residència en el municipi i del domicili.

- Notificacions.

- Finalitats històriques, estadístiques i científiques.

- Altres establertes per la Llei de Bases de Règim Local i altra normativa reguladora del padró.

Categories d’interessats

- Persones residents en el municipi.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades de característiques personals.

- Dades acadèmiques i professionals.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

- Institut Nacional d’Estadística.

- Altres administracions públiques en els casos autoritzats per la normativa reguladora.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Conservació permanent.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les generals previstes en el Document de mesures de seguretat.

- Les pròpies de l’aplicació.

Legitimació

- Compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD), segons els articles 15-17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

 

 

 

2. Registre de documents

Finalitat del tractament

 

- Deixar constància d’entrades i sortides dels documents.

- Identificació de les persones remitents o destinatàries.

- Còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment.

- Seguiment de les actuacions.

Categories d’interessats

 

- Persones remitents o destinatàries de documents diligenciats en el registre, o bé representants d’aquestes.

Categories de dades personals

 

- Dades identificatives.

Dades de categories especials

 

---

Categories de destinataris

- Altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- La conservació de les dades vindrà determinada per la classe de procediment al que faci referència el document que es diligencia en el Registre.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

- Les pròpies de l’aplicació.

Legitimació

 

- Compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD), segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

 

 

3. Gestió d’interessats en procediments

Finalitat del tractament

- Identificació de persones interessades en procediments administratius.

- Seguiment de les actuacions.

- Comunicació d’actuacions i notificació de resolucions.

Categories d’interessats

- Persones que tenen la condició d’interessades en els procediments.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades de característiques personals.

- Dades de circumstàncies social.

- Dades acadèmiques i professionals.

- Dades d’ocupació.

- Dades comercials.

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

- Infraccions i sancions administratives.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

- Altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el procediment.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- El termini de conservació de les dades ve determinat per la classe de procediment i les obligacions legals que se’n deriven.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

- Les pròpies de l’aplicació i de la plataforma de gestió d’expedients.

Legitimació

- Compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD), segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

 

4. Gestió del personal

  Finalitat del tractament 

- Gestió del personal.

- Seguiment de l’activitat laboral.

- Formació.

- Gestió i resolució d’incidències.

- Atorgament de llicències, permisos o bestretes.

Categories d’interessats

- Empleats.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades de característiques personals.

- Dades acadèmiques i professionals.

- Dades d’ocupació.

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

- Infraccions i sancions administratives.

Dades de categories especials

- Dades de salut (grau minusvalidesa).

Categories de destinataris

- Entitats asseguradores.

- Administració Tributària.

- Institut Nacional de la Seguretat Social.

- Entitats bancàries amb finalitat d’abonament de la nòmina.

- Persones que accedeixen a la informació en aplicació del principi de publicitat activa.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades es conserven de forma permanent. S’eliminen regularment documents de suport i auxiliars.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

- Els expedients es custodien a secretaria sota la responsabilitat de la Secretària-Interventora,expedients abans del 2018. Posteriorment tots els expedients estan dins del gestor d’AUDIFILM que gestiona la Diputació de Girona.

Legitimació

- Compliment de la relació contractual (art. 6.1.b RPGD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD), segons el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i la normativa de desenvolupament.

 

 

5. Gestió de la nòmina i seguretat social

Finalitat del tractament

- Confecció de la nòmina dels empleats de la Corporació a efectes d’abonament de les contraprestacions econòmiques pel seu treball.

Categories d’interessats

- Empleats de la Corporació municipal.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades de característiques personals.

- Dades de circumstàncies socials.

- Dades acadèmiques i professionals.

- Dades d’ocupació.

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

Dades de categories especials

- Dades de salut (grau minusvalidesa).

- Quota sindical.

Categories de destinataris

- Administració Tributària.

- Institut Nacional de la Seguretat Social.

- Entitats bancàries amb finalitat d’abonament de la nòmina.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Els previstos a la normativa laboral en relació a la prescripció de responsabilitats en aquesta matèria.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de seguretat.

Legitimació

- Compliment de la relació contractual (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD), segons el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i la normativa de desenvolupament, i el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

 

 

6. Salut laboral

Finalitat del tractament

- Documentar els processos de prevenció i promoció de la salut del personal de l’Ajuntament segons la normativa reguladora.

- Planificar actuacions de millora.

- Organitzar activitats de formació.

Categories d’interessats

- Personal de l’Ajuntament.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades de característiques personals.

- Dades d’ocupació.

Dades de categories especials

- Dades de salut.

Categories de destinataris

- Organismes públics competents en matèria de salut laboral.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable. 

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de seguretat.

Legitimació

- Compliment d’una relació contractual (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD), segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

 

 

7. Control de presència

Finalitat del tractament

- Controlar l’accés a les instal·lacions.

- Fer seguiment del compliment de l’horari laboral del personal.

Categories d’interessats

- Empleats.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Altres: classe d’incidència.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

---

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- El Registre diari de Jornada es conservarà durant 4 anys, d’acord amb l’art. 34.9 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

Legitimació

- Compliment de la relació contractual (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD).

 

 

8. Processos selectius de personal

Finalitat del tractament

- Organització dels processos selectius.

- Seguiment del procediment de selecció per al lloc o llocs de treball que s’ofereixen.

- Avaluació dels candidats.

- Informació sobre la convocatòria i resultats.

Categories d’interessats

- Persones que participen en les convocatòries de provisió de llocs de treball.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades de característiques personals.

- Dades d’ocupació.

Dades de categories especials

- Dades de salut (grau de minusvalidesa).

Categories de destinataris

- Es publicaran els resultats de les diferents fases del procediment, amb nom, cognoms i quatre dígits del DNI a la seu electrònica de l’Ajuntament, amb efectes de notificació, en compliment de l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Segons la TAAD 16, aprovada per l’Ordre CLT/301/2015 i publicada al DOGC 6966, les dades que figuren en l’acta definitiva del tribunal qualificador i en edictes i acords dels òrgans col·legiats es conserven de forma permanent. La resta s’eliminen un cop és ferma la resolució de la convocatòria i el nomenament del personal.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de seguretat.

Legitimació

- Consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD) i missió realitzada en interès públic (art. 6.1.e RGPD), segons Capítol I del Títol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 

 

9. Registre d’interessos

Finalitat del tractament

- Registre de les activitats i béns dels càrrecs electes de l’Ajuntament.

- Identificació, seguiment i control de possibles incompatibilitats.

- Informació pública.

Categories d’interessats

- Càrrecs electes de l’Ajuntament.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades comercials.

- Dades d’ocupació.

- Dades de circumstàncies socials.

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

- Dades de transaccions.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

- Persones que accedeixen a la informació que, en compliment de la normativa, es publica al portal de transparència.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable. 

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de seguretat.

Legitimació

- Compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD), segons l’art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 11.1.b i 56 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 

10. Càrrecs electes

Finalitat del tractament

- Registre de dades dels càrrecs electes.

- Convocatòria i organització de reunions i actes.

- Abonament de compensacions.

- Informació als ciutadans.

Categories d’interessats

- Regidors i regidores de l’Ajuntament.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades de característiques personals.

- Dades acadèmiques i professionals.

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

- Les dades es faran públiques al lloc web o seu electrònica de l’Ajuntament.

- Entitats asseguradores.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades identificatives es conservaran permanentment pel seu interès històric.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

Legitimació

- Compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD).

 

 

11. Enregistrament plens municipals

Finalitat del tractament

- Registre d’imatges i veus de càrrecs electes i altres persones que assisteixin als plens municipals.

- Informació al públic dels continguts tractats en el Ple i els seus acords.

- Retransmissió en directe dels plens municipals.

- Afavorir la participació ciutadana en els afers públics.

- Arxiu històric.

Categories d’interessats

- Càrrecs electes i altres persones que assisteixen als plens municipals.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

- Els enregistraments seran accessibles a qualsevol persona que vulgui seguir el ple en directe per Internet o vulgui visualitzar-los amb posterioritat per mitjà d’Internet.

Categories de destinataris països tercers

- Els enregistraments es difonen per mitjà de Youtube, propietat de l’empresa nord-americana YouTube, LLC (grup Google), amb seu als Estats Units. Constitueix una transferència internacional de dades atès que les imatges resideixen en els servidors d’aquella empresa.

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Els enregistraments s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable. 

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

Legitimació

- Compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD).

 

 

12. Agenda institucional

Finalitat del tractament

- Relacions institucionals i comunicació per a l’exercici de competències i funcions pròpies.

Categories d’interessats

- Persones físiques, incloses les representants de persones jurídiques, públiques i privades, amb les que han d’existir relacions per al compliment de les competències i funcions pròpies.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

---

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades es conserven mentre els interessats mantinguin la seva condició professional o representativa, o bé mentre no sol·licitin la seva supressió.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

- Els propis de l’aplicació i del gestor d’expedients.

Legitimació

- Compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

 

 

13. Gestió de proveïdors

Finalitat del tractament

- Registre de persones amb les que existeix relació econòmica per a la realització d’obres o l’obtenció de béns o serveis.

- Gestió comptable.

- Registre i abonament de factures.

- Aplicació del pressupost.

Categories d’interessats

- Persones amb les que existeix relació contractual com a proveïdors de productes, serveis o obres.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades de transaccions.

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

- Administració Tributària.

- Sindicatura de Comptes.

- Persones que accedeixen a la informació per la difusió que en fa la institució en compliment de les obligacions de publicitat activa.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades s’han de conservar mentre sigui vigent la relació comercial i posteriorment fins que no hagin prescrit les responsabilitats en matèria fiscal d’acord amb l’art. 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. S’apliquen les taules d’avaluació documental aprovades per la CNAATD.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

- Els propis de l’aplicació.

Legitimació

- Compliment de les derivades d’una relació contractual (art. 6.1.b RGPD i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD), segons la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 

 

 

 

14. Gestió tributària i recaptació

Finalitat del tractament

- Identificació d’obligats tributaris o d’altres persones deutores de l’Ajuntament.

- Gestió de tributs i d’altres ingressos de dret públic.

- Cobrament.

- Acreditació dels ingressos i comptabilitat.

Categories d’interessats

- Subjectes passius de tributs i d’altres ingressos.

- Representants dels subjectes passius.

- Persones que abonen imports.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades comercials.

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

- Dades de transaccions.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

- Administració tributària.

- Organismes públics esmentats a l’art. 95 de la Llei General Tributària.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable. 

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

Legitimació

- Exercici de poders públics (art. 6.1.e RGPD).

 

 

15. Recepció de suggeriments, queixes i consultes

Finalitat del tractament

- Deixar constància i atendre les queixes, suggeriments i comentaris dels ciutadans.

- Elaboració d’estadístiques.

Categories d’interessats

- Persones remitents de les queixes, suggeriments o comentaris o bé que hi apareixen esmentades.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

---

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Segons la TAAD 539, aprovada per l’Ordre CLT/152/2014 i publicada al DOGC 6627, les dades de les persones representants d’entitats públiques i privades es conservaran de forma permanent. Les dades de les persones físiques que actuen en nom propi es poden eliminar en el termini de dos anys.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

Legitimació

- Compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

 

 

16. Gestió drets funeraris

Finalitat del tractament

- Registre de persones titulars de drets funeraris.

- Identificació de titulats a efectes de manteniment i gestió de drets.

- Administració del Cementiri Municipal.

Categories d’interessats

- Titulars de drets funeraris.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades de circumstàncies socials.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

---

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Segons la TAAD 434, aprovada per l’Ordre CLT/84/2002, DOGC 3604, les dades personals que hi figuren en el llibre de registre de sepultures i parcel·les es conserven de forma permanent. No obstant, segons les TAAD 426 (expedients de gestió), 427 (expedients d’inhumació o incineració), 430 (expedients d’enterrament), 431 (expedients d’exhumació per trasllat sense la presència de família) i 432 (expedients de permisos d’obres a les sepultures), els diferents expedients s’eliminaran en els terminis previstos a aquestes taules.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

Legitimació

- Compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD).

 

 

17. Gestió serveis socials

Finalitat del tractament

- Assistència social a persones afectades per problemàtiques socials.

- Registre d’usuaris de Serveis Socials.

- Prestació de serveis.

- Seguiment de les persones ateses.

- Atorgament d’ajuts.

- Derivació de casos.

- Informació.

Categories d’interessats

- Persones i col·lectius afectats per problemàtiques socials mereixedores d’assistència pública.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades de característiques personals.

- Dades de circumstàncies socials.

- Dades d’ocupació.

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

Dades de categories especials

- Dades de salut.

- Infraccions i sancions penals.

- Dades d’actes de violència de gènere.

Categories de destinataris

- Departament de Benestar Social.

- Departament d’Ensenyament.

- Departament de Justícia.

- EAIA de l’Alt Empordà.

- Fiscalia de Menors.

- Òrgans judicials.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable. 

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de seguretat.

- Mesures de seguretat pròpies de l’aplicació HÈSTIA, entre les quals l’auditoria dels accessos que registra l’usuari, data i hora, tipus d’actuació, intents erronis.

Legitimació

- Compliment d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

 

 

18. Gestió de la llar d’infants

Finalitat del tractament

- Gestió de la Llar.

- Organització dels seus serveis.

- Gestió d’inscripcions.

- Planificació dels serveis de la Llar.

- Seguiment dels infants.

- Documentació de necessitats especials dels infants.

- Enviament d’informació.

- Cobrament de quotes.

Categories d’interessats

- Infants inscrits al centre i els seus pares o representants legals.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades de característiques personals.

- Dades acadèmiques i professionals.

- Dades d’ocupació.

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

Dades de categories especials

- Dades de necessitats educatives especials.

- Dades de salut (incloses discapacitats).

- Dietes alimentàries.

Categories de destinataris

- Entitats bancàries per al cobrament de quotes.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable. 

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

Legitimació

- Compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

 

 

19. Gestió d’activitats culturals i de lleure

Finalitat del tractament

- Organització d’activitats culturals i de lleure.

- Gestió d’inscripcions.

- Tramesa d’informació.

- Cobrament de quotes.

Categories d’interessats

- Persones interessades en participar en les activitats culturals i de lleure organitzades per la Corporació o els seus representants legals.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades de característiques personals.

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

- Entitats bancàries amb finalitats de cobrament.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable. 

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de seguretat.

Legitimació

- Compliment de missió d’interès públic (art.6.1.e RGPD), consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD) i prestació de serveis (art. 6.1.b RPGD).

 

 

20. Cens d’animals

Finalitat del tractament

- Identificació dels propietaris d’animals domèstics del terme municipal i de gossos potencialment perillosos.

- Control sanitari.

- Seguretat ciutadana.

- Tramesa d’informació.

Categories d’interessats

- Propietaris dels animals.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

- Departament de la Generalitat de Catalunya competent en la matèria.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable. 

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

Legitimació

- Compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD).

 

 

21. Videovigilància

Finalitat del tractament

- Registre d’imatges de les persones que accedeixen als edificis o instal·lacions.

- Control d’accessos.

- Seguretat de les persones i béns.

- Verificar el compliment de les obligacions i deures laborals dels empleats (article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors).

Categories d’interessats

- Persones que accedeixen als edificis o instal·lacions.

Categories de dades personals

- Dades identificatives (imatge).

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

- Cossos i forces de seguretat en cas d’incidències que puguin ser constitutives de falta o delicte.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Es conserven com a màxim un mes, excepte quan es produeix una incidència i s’han de posar a disposició dels cossos i forces de seguretat.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

Legitimació

- Compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

 

 

22. Usuaris deixalleria

Finalitat del tractament

- Gestionar el servei de la deixalleria.

- Identificació dels usuaris.

- Compensació en la taxa de recollida d’escombraries.

- Estadística.

Categories d’interessats

- Persones privades usuàries del servei de la deixalleria.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

---

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable. 

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

Legitimació

- Compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

 

 

23. Enviament d’informació

Finalitat del tractament

- Proporcionar informació sobre serveis, activitats o esdeveniments.

Categories d’interessats

- Persones interessades en rebre informació de la institució.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

---

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades s’eliminen a petició de la persona interessada, immediatament després de la sol·licitud.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de seguretat.

Legitimació

- Consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).

 

 

24. Gestió del servei de proveïment d’aigua

Finalitat del tractament

- Gestió del servei de proveïment d’aigua.

- Gestió d’altes i baixes al servei.

- Gestió d’incidències.

- Facturació i cobrament.

- Enviament d’informació.

Categories d’interessats

- Usuaris dels serveis.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades comercials.

- Dades de circumstàncies socials.

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

- Dades de transaccions.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

----

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

Legitimació

- Compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD).

 

 

25. Registre d’entitats

Finalitat del tractament

- Portar un registre de les entitats i associacions a efectes de comunicació, col·laboració i foment de les polítiques de participació ciutadana.

Categories d’interessats

- Representants de les entitats i associacions.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades de circumstàncies socials.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

- El nom i càrrec es publiquen a la web o seu electrònica.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable. 

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures  de seguretat.

Legitimació

- Compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

 

 

 

26. Organització de fires i mercats

Finalitat del tractament

- Portar un registre de comerciants amb parada al mercat i participants a fires a efectes de seguiment i tramesa d’informació.

- Organització de l’esdeveniment i assignació d’espais.

- Informació.

Categories d’interessats

- Comerciants que participen en mercats i fires.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades de característiques personals.

- Dades de circumstàncies socials.

- Dades comercials.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

---

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable. 

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

Legitimació

- Compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

 

 

27. Celebració de matrimonis

Finalitat del tractament

- Registre dels matrimonis celebrats a l’Ajuntament.

- Organització de l’acte.

- Acreditació de la celebració del matrimoni.

Categories d’interessats

- Persones contraents del matrimoni.

- Pares dels contraents.

- Testimonis de l’enllaç.

Categories de dades personals

- Dades identificatives.

- Dades de característiques personals.

Dades de categories especials

---

Categories de destinataris

- Registre Civil.

Categories de destinataris països tercers

---

Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades

- Les dades es conserven de forma permanent.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

Legitimació

- Exercici de poders públics (art. 6.1.e RGPD).

 

 

ANNEX. Categories de dades personals

 

S’enumeren seguidament les dades de caràcter personal agrupades per categories (enumeració als efectes d’aquest document).

  • Identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF; número de la Seguretat Social o mutualitat; adreça postal, adreça electrònica, telèfon; professió; signatura manuscrita, signatura electrònica; imatge, veu; nom d’usuari, identificador personal, número de registre personal.
  • Característiques personals: sexe, estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, edat; nacionalitat, llengua materna.
  • Circumstàncies socials: allotjament o habitatge; propietats o possessions; aficions i estils de vida; pertinença a clubs i associacions; llicències, permisos i autoritzacions personals.
  • Acadèmiques i professionals: formació i titulacions; historial acadèmic; experiència professional; pertinença a col·legis o associacions professionals.
  • Ocupació: lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral; dades de seguiment de l’activitat laboral, formació, permisos i llicències, faltes i sancions.
  • Comercials: activitats i negocis; llicències, permisos i autoritzacions comercials professionals o industrials; subscripcions i publicacions/mitjans de comunicació; creacions artístiques, literàries, científiques/tècniques.
  • Econòmiques, financeres i d’assegurances: dades econòmiques de nòmina; dades bancàries; número targeta de crèdit, ingressos i rendes; inversions; crèdits, préstecs, avals, hipoteques; deduccions impositives/impostos, plans de pensió; assegurances; subsidis.
  • Transaccions: béns o serveis subministrats per l’interessat, béns o serveis rebuts per l’interessat; transaccions financeres; compensacions, indemnitzacions.
  • Sancions i infraccions administratives: infraccions administratives, sancions administratives.
  • Dades categories especials: condemnes penals, infraccions penals; salut, origen ètnic, vida sexual, orientació sexual; dades genètiques, dades biomètriques, ideologia, religió, afiliació sindical, creences, opinions polítiques, conviccions filosòfiques.