A) Presentació electrònica*
 • 1. Descarregar el model de fitxa de creditor.
 • 2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
 • 3. Validar les dades bancàries. Per a la validació es pot fer servir una de les formes següents:
 • 3.1 Imprimint la fitxa de creditor i fent-la segellar per l’entitat bancària abans de la signatura electrònica** del document per part del creditor.
 • 3.2 Mitjançant un certificat acreditatiu de la titularitat del compte signat electrònicament per l’entitat bancària.
 • 3.3 Marcant la casella d’autorització a la fitxa de creditor (aquest supòsit només és vàlid per a persones físiques).
 • 4. Signar la fitxa de creditor electrònicament, pel representant legal.
 • 5. Presentar la fitxa de creditor per mitjans electrònics.
 • B) Presencialment (opció vàlida únicament per a persones físiques que no optin per la presentació electrònica)
  • 1. Descarregar el model de fitxa de creditor.
  • 2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
  • 3. Validar les dades bancàries, amb la firma i el segell de l’entitat bancària.
  • 4. Signar la fitxa de creditor.
  • 5. Presentar la fitxa de creditor al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de St. Martí, 5). La persona que hi comparegui s’haurà d’identificar amb el DNI.

* És obligatori adjuntar el NIF. Quan es tracti de persones jurídiques, ha de contenir el codi segur de verificació de l’AEAT.