En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcalde, que és triat pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de l’Ajuntament de Vidreres el Ple està format per 13 regidors.

El Ple de l'Ajuntament de Vidreres se celebra l’últim dimarts de cada dos mesos, prèvia convocatòria de l'alcalde i sempre té lloc a les 20:30 hores en el Saló de Sessions de l'Ajuntament. Tot i que l'alcalde podrà posposar o avançar les sessions, per qüestions organitzatives i/o conjunturals, dins del marge de set dies. L'ordre del dia es pot consultar prèviament des d'aquí.

L’equip de govern considera oportú posar el ple municipal a l’abast de tots el ciutadans de Vidreres com a excercici de transparència, i per això disposa d'un canal de Youtube que permet reproduir les gravacions de les sessions del ple des de l'any 2018. Podeu subscriure-vos al canal de Youtube de l’Ajuntament de Vidreres per estar al dia de les novetats.

Recordeu que podeu consultar els temes que es tractaran en cada sessió de ple a l'apartat de Convocatòries del ple, i que teniu a la vostra disposició les actes completes de les sessions passades a l'apartat d'Actes del ple.

Els regidors que no tenen una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament, perceben una indemnització de 100€ cada vegada que assisteixen a una sessió del Ple municipal.

 

A continuació es detallen les atribucions del Ple:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera o escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.
 • L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
 • L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 • La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació requereix una majoria especial.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix.

Les altres que expressament li confereixin les lleis.

També cal comentar que el Ple va delegar a favor de l'alcalde, mitjançant acord del dia 9 d'abril de 2020, les competències d'provació de la modificació dels contractes així com totes les actuacions necessàries per a l’execució i efectes extensius dels contractes següents:

 • Contracte del servei de recollida de residus i neteja viària
 • Contracte del servei de conservació i manteniment de les zones verdes, jardins i arbrat viari del municipi de Vidreres.
 • Contracte del servei de neteja dels edificis municipals de Vidreres

Així com la negociació, revisió, adjudicació i formalització dels contractes de serveis esmentats, ampliacions de freqüències, supressions o modificacions del servei i altressimilars final de la modificació dels contractes.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Camps Vicente

Jordi Camps Vicente

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Margarita Solé Ferrer

Margarita Solé Ferrer

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Enric Gual Viñas

Enric Gual Viñas

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Francesc Baltrons Lloveras

Francesc Baltrons Lloveras

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Eva Madrenys Biarnés

Eva Madrenys Biarnés

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Gerard Morgado Mateu

Gerard Morgado Mateu

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Pere Raset Miquela

Pere Raset Miquela

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Lluís Galobart Vilamitjana

Lluís Galobart Vilamitjana

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Logo VST-ERC-AM

Anna Clapés Gómez

VST-ERC-AM

Veure fitxa
Logo VST-ERC-AM

Romà Budallé Jubero

VST-ERC-AM

Veure fitxa
Logo VST-ERC-AM

Eva Trias Soler

VST-ERC-AM

Veure fitxa
Logo PSC-CP

Francesc Jesús Becerra Ramirez

PSC-CP

Veure fitxa
Logo PSC-CP

Xavier Baeza Jansa

PSC-CP

Veure fitxa
Funcions:

Mitjançant les resolucions de l’alcaldia núm. 2019DECR000264 de 20 de juny de 2019 i 2020DECR000679 de 17 de desembre de 2020, es van aprovar la delegació de competències següents a favor de la Junta de Govern Local:

a) Aprovació de l’oferta publica d’ocupació, les bases de les proves de selecció del personal i dels concursos per a la provisió de llocs de treball, i distribuir les retribucions complementaries que no siguin fixes i periòdiques.

b) Desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat: les facultats d’autorització i disposició de despeses d’acord amb el que disposen les bases d’execució del pressupost municipal fins al límit establert en l’apartat c ), i de reconeixement i liquidació d’obligacions derivades de compromisos legalment adquirits; les quals, de conformitat amb el que disposa l’article 185.3 del RD-L 2/2004, de 5 de marc, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’han de recollir per a cada exercici en les bases d’execució del pressupost municipal. S’inclouen les atribucions necessàries per a resoldre els expedients de modificació de crèdit que corresponguin normativament a l’alcaldia , havent-ho de preveure en les bases d’execució del pressupost.

c) Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. També l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

d) L’aprovació dels projectes d’obra i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

e) L’adquisició de bens i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3 milions d’euros, així com l’alineació del patrimoni que no superi el percentatge i quantia indicats en els supòsits següents:

 1. La de bens immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost
 2. La de bens mobles, a excepció dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no estigui prevista en el pressupost.

f) L’atorgament de llicencies, a excepció d’aquelles que les lleis sectorials atribueixin al Ple o a la Junta de Govern Local.

g) La resolució dels expedients de sol·licituds d’inscripció en el Padró municipal d’habitants de Vidreres, en aquells casos en què s’hagi hagut d’ordenar la comprovació de la residència efectiva per mitjà d’informes de la policia local i/o dels serveis socials de l’Ajuntament.

També mitjançant la resolució de l'alcaldia número 2019DECR000264, de 20 de juny de 2019, es va efectuar en favor dels membres de la Junta de Govern Local una delegació general d’atribucions de direcció política, administrativa i de gestió dels assumptes relacionats amb les matèries que apareixen en el cartipàs municipal.

La Junta de Govern Local es reuneix cada dimarts a les 19:30 h.

Els regidors que no tenen una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament, perceben una indemnització de 220€ cada vegada que assisteixen a una sessió de la Junta de Govern Local.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Camps Vicente

Jordi Camps Vicente

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Margarita Solé Ferrer

Margarita Solé Ferrer

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Enric Gual Viñas

Enric Gual Viñas

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Francesc Baltrons Lloveras

Francesc Baltrons Lloveras

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Eva Madrenys Biarnés

Eva Madrenys Biarnés

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Funcions:

En els últims mandants ha existit una única Comissió informativa permanent que emetre dictamen sobre qualsevol dels assumptes que han d’anar al Ple municipal, per raons d’eficàcia, eficiència i economia.

La Comissió Informativa Única està integrada per tots els membres de la Corporació i fa les funcions de Secretari el Secretari General de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

Aquesta Comissió celebra les seves sessions de forma periòdica el dimarts anterior al que s’hagi de celebrar ple ordinari, a efectes d’emetre els dictàmens preceptius i no vinculants sobre els assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple. També es reunirà amb caràcter extraordinari en els supòsits de celebració de plens extraordinaris o de Juntesde govern en que es resolgui per delegació del Ple, i en aquells casos en què ho sol·liciti l’Alcalde o una quarta part, almenys, del nombre legal de membres.

Els regidors que no tenen una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament, perceben una indemnització de 100€ cada vegada que assisteixen a una sessió de la Comissió Informativa Única.

Membres de l'òrgan de govern:
No hi ha
Funcions:

Segons la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l'alcalde o alcaldessa és el president de la corporació i exerceix, en tot cas, les atribucions següents:

a) Dirigir el govern i l’administració municipal.

b) Representar l’ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del ple, llevat dels supòsits que preveuen aquesta Llei i la legislació electoral general, de la comissió de govern i de qualsevol altre òrgan municipal, i decidir en els empats amb el vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Dictar els bans.

h) Exercir la direcció superior de tot el personal i acordar-ne el nomenament i les sancions, inclosos la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, i donar-ne compte al ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que tingui lloc. Aquesta atribució s’entén sens perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d’aquesta Llei.

i) Exercir la direcció de la policia municipal.

j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

k) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagi delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple; en aquest supòsit hi ha de donar compte, en la primera sessió que faci el ple per ratificar-ho.

l) La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcaldia.

m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics i risc greu d’aquests, les mesures necessàries i adequades i donar-ne compte immediatament al ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

r) Ordenar la publicació i l’execució dels acords de l’ajuntament, i fer-los complir.

s) Les altres que expressament li atribueixin les lleis i les que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Correspon així mateix a l’alcalde el nomenament dels tinents d’alcalde.

L’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions del ple i de la comissió de govern, decidir en els empats amb el vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral, i les atribucions enunciades en els apartats a), e), j), k), l) i m) anteriors. No obstant això, pot delegar en la comissió de govern l’exercici de les atribucions que preveu l’apartat j).

Per aquest motiu, mitjançant les resolucions 2019DECR000264, de 20 de juny de 2019 i 2020DECR000679 de 17 de desembre de 2020, l'alcaldia de l'Ajuntament de Vidreres va delegar a favor de la Junta de Govern Local les següents competències:

 • Aprovació de l’oferta publica d’ocupació, les bases de les proves de selecció del personal i dels concursos per a la provisió de llocs de treball, i distribuir les retribucions complementaries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat: les facultats d’autorització i disposició de despeses d’acord amb el que disposen les bases d’execució del pressupost municipal fins al límit establert en l’apartat c ), i de reconeixement i liquidació d’obligacions derivades de compromisos legalment adquirits; les quals, de conformitat amb el que disposa l’article 185.3 del RD-L 2/2004, de 5 de marc, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’han de recollir per a cada exercici en les bases d’execució del pressupost municipal. S’inclouen les atribucions necessàries per a resoldre els expedients de modificació de crèdit que corresponguin normativament a l’alcaldia , havent-ho de preveure en les bases d’execució del pressupost.
 • Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. També l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 • L’aprovació dels projectes d’obra i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L’adquisició de bens i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3 milions d’EUR, així com l’alineació del patrimoni que no superi el percentatge i quantia indicats en els supòsits següents:

1. La de bens immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.2. La de bens mobles, a excepció dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no estigui prevista en el pressupost.

 • L’atorgament de llicencies (les d'ocupació de via pública incloses), a excepció d’aquelles que les lleis sectorials atribueixin al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • La resolució dels expedients de sol·licituds d’inscripció en el Padró municipal d’habitants de Vidreres, en aquells casos en què s’hagi hagut d’ordenar la comprovació de la residència efectiva per mitjà d’informes de la policia local i/o dels serveis socials de l’Ajuntament.

També cal comentar que el Ple va delegar a favor de l'alcalde, mitjançant acord del dia 9 d'abril de 2020, les competències d'provació de la modificació dels contractes així com totes les actuacions necessàries per a l’execució i efectes extensius dels contractes següents:

 • Contracte del servei de recollida de residus i neteja viària
 • Contracte del servei de conservació i manteniment de les zones verdes, jardins i arbrat viari del municipi de Vidreres.
 • Contracte del servei de neteja dels edificis municipals de Vidreres

Així com la negociació, revisió, adjudicació i formalització dels contractes de serveis esmentats, ampliacions de freqüències, supressions o modificacions del servei i altressimilars final de la modificació dels contractes.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Camps Vicente

Jordi Camps Vicente

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Funcions:

En base a la potestat d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, que reconeix a l'Ajuntament de Vidreres, es creà el Consell de Govern amb la finalitat d’informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern Local i alhora trobar un espai de comunicació i debat entre les diferents àrees de la corporació municipal i els grups municipals.

El Consell de Govern es reuneix amb una periodicitat setmanal, cada dimarts quan finalitzi la Junta de Govern, a les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria de l'alcalde.

Tots els regidors i regidores de l'equip de govern formen part del Consell de Govern, i l'Alcalde el presideix. El secretari és el regidor Francesc Baltrons Lloveras. Per raó dels assumptes a tractar, l'alcalde podrà demanar al personal de l’ajuntament, com també al personal extern contractat, que assisteixin a les reunions del Consell de Govern. Les decisions del Consell de govern en cap cas tenen caràcter resolutori, sinó únicament informatiu o consultiu.

Els regidors que no tenen una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament, i que no perceben una indemnització per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, perceben una indemnització de 220€ cada vegada que assisteixen a una sessió del Consell de Govern.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Camps Vicente

Jordi Camps Vicente

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Margarita Solé Ferrer

Margarita Solé Ferrer

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Enric Gual Viñas

Enric Gual Viñas

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Francesc Baltrons Lloveras

Francesc Baltrons Lloveras

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Eva Madrenys Biarnés

Eva Madrenys Biarnés

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Gerard Morgado Mateu

Gerard Morgado Mateu

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Pere Raset Miquela

Pere Raset Miquela

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Lluís Galobart Vilamitjana

Lluís Galobart Vilamitjana

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Funcions:

La Comissió Especial de Comptes assumeix les funcions assenyalades pels articles 58 i 101 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, és a dir, l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Els comptes anuals inclouen el compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

La Comissió Especial de Comptes està formada per l'alcalde (que exerceix de president), per tres vocals, un de cada grup polític amb representació municipal (JxC, VST i CP), i per la persona que ocupa el càrrec de secretària de la corporació que exerceix de secretari de l'òrgan. Les decisions d'aquesta comissió es prenent a través d'un sistema de vot ponderat que segueix els següents criteris:

- Alcalde o regidor en qui delegui: 1 vot.

- Vocal de Junts x Catalunya: 7 vots.

- Vocal de Vidreres Som Tots - ER Acord Municipal: 3 vots.

- Vocal de Socialistes de Vidreres - Candidatura de Progrés: 2 vots.

Els regidors que no tenen una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament, perceben una indemnització de 100€ cada vegada que assisteixen a una sessió de la Comissió Especial de Compte.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Camps Vicente

Jordi Camps Vicente

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto Lluís Galobart Vilamitjana

Lluís Galobart Vilamitjana

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Logo VST-ERC-AM

Anna Clapés Gómez

VST-ERC-AM

Veure fitxa
Logo PSC-CP

Francesc Jesús Becerra Ramirez

PSC-CP

Veure fitxa

Alcaldia

En Jordi Camps Vicente  és l’Alcalde i President de la Corporació Municipal i ostenta les atribucions següents:

 • Dirigir el govern i l’administració municipal
 • Representar a l’ajuntament
 • Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals
 • Dictar bans
 • Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb les excepcions establertes per la legislació vigent.
 • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovada pel Ple, aprovar les bases per a les proves de selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treballi distribuir les retribucions complementaries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Exercir el comandament superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compta al Ple, en aquests casos.
 • Exercir el comandament de la Policia Municipal.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, incloses les delegades a un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries competència del Ple, en aquest cas hi donarà compte per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la seva competència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte quan estigui atribuït a un altre òrgan.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L’atorgament de les llicències, excepte que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
 • Les demés que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació assigni al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals.
 • En qualsevol cas, l’Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions amb les excepcions previstes a l’article 21 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local.

Ple

El ple de l’Ajuntament de Vidreres és l'òrgan de màxima representació. Està integrat per l’alcalde i 12 regidors i regidores.

Es reuneix cada darrer dimarts de cada dos mesos amb caràcter ordinari, i amb caràcter extraordinari cada vegada que així ho decideixi el president o una quarta part del nombre legal de membres de la corporació.  El seu objectiu és establir les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

És un òrgan municipal constituït per tots/es els/les regidor/es agrupats ens grups municipals i sota la presidència de l’alcalde/essa. Es reuneix com a mínim un cop al mes en sessió pública. Té facultats polítiques, normatives, econòmiques i institucionals. Controla i fiscalitza l’actuació de l’alcalde/essa, pot nomenar-lo o substituir-lo mitjançant una moció de censura.

Són competència del ple:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacionsbsupramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió  de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creaciód'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi  de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació  urbanístics.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i  aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de  municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions  públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants  administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la  quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels  funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els  termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat  dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries  de la competència respectiva.  l. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les  quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris  del pressupost,llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan  l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15%  dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.
 • Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes  d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els  contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu  import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en  qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter  plurianual quan la seva durada sigui superior a quatre anys, i els  plurianuals de menor durada sempre que l'import acumulat de totes les  seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris  del pressupost del primer exercici, i la quantia assenyalada.
 • Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes de  concessió d'obres públiques i de col•laboració entre el sector públic i el  sector privat, de qualsevol quantia i durada.
 • L'adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació, quan el seu  valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot  cas, l'import de tres milions d'euros.
 • L'adquisició de béns immobles, mobles i drets subjectes a la legislació  patrimonial, quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris  del pressupost i, en tot cas, l'import de tres milions d'euros.
 • L'alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el 10 per cent dels  recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, l'import de tres milions  d'euros.
 • L'alienació dels béns declarats de valor històric o artístic.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la  seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els  pressupostos.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix  una majoria qualificada.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de  confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa  la legislació electoral general.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Composició actual

PDC - Partit Demòcrata Català

 • Jordi Camps i Vicente

 • Margarita Solé Ferrer

 • Maria Artigas Ruhí 

 • Francesc Baltrons Lloveras

 • Antonio Fernández García

 • Pere Raset Miquela

 • Marc Carreras Barnada

 • Lluís Galobart Vilamitjana


Vidreres Som Tots - ERC - Acord Municipal

 • Eduard Adrobau Ros

 • Anna Clapés Gómez


PSC - Progrès per Vidreres

 • Francesc Jesús Becerra Ramírez 

 • Josep Maria Sort Aznar


VxT- VIdreres per tothom

 • Elena Valverde Lozano

Junta de Govern

La Junta de Govern és integrada per l’alcalde o alcaldessa i un nombre no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde o alcaldessa. Aquests se’ls nomena tinents d’alcalde.

Correspon a la Junta de Govern l’asssitència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions, les que li delegui l’alcaldia o un altre òrgan municipal i les que li atribueixen les lleis

La Junta de Govern Local, com a òrgan municipal de caràcter necessari, estarà integrada pels regidors i regidores que, sota la presidència de l’alcaldessa, s’indiquen a continuació:

 • Primer conseller-regidor: Margarita Solé Ferrer
 • Segon conseller-regidor: María Artigas Ruhí
 • Tercer conseller-regidor: Francesc Baltrons Lloverasd
 • Quart conseller-regidor: Antonio Fernández García