No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 1/2023

Data d'inici de la sessió 07-02-2023

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions del Ple del 29 de novembre de 2022 (ordinària) i del 20 de desembre de 2022 (extraordinària)
2.- Urbanisme i Medi Ambient
2.1.- Aprovació inicial PEU per a l'ampliació d'una activitat existent en SNU
2.2.- Aprovació provisional de la modificació del PGOU per a la delimitació del PAU 1 (antiga UA3)
2.3.- Modificació puntual del PGOU de Vidreres per a la definició de les condicions mínimes per a la implantació de residències canines al terme municipal
3.- Serveis econòmics-Intervenció
3.1.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de despeses de l'any 2022
4.- Serveis a la Comunitat
4.1.- Conveni Consell Comarcal de la Selva del Programa "Temps per cures" a la comarca de la Selva
5.- Assumptes d'urgència
6.- Informació de l'alcaldia
6.1.- Donar compte al Ple de les resolucions de l'alcaldia des del 2 de novembre de 2022 al 30 de gener de 2023
6.2.- Donar compte al Ple de les subvencions atorgades a les entitats el 2022
7.- Precs i preguntes

Documents convocatoriaple7febrer23.pdf

Ple 8/2022

Data d'inici de la sessió 20-12-2022

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1. Serveis econòmics

1.1 Aprovació inicial del pressupost de l'exercici de 2023, plantilla de personal i documents annexos.

 

Documents Convocatoria ple extraordinari 20 de desembre de 2022

Ple 7/2022

Data d'inici de la sessió 29-11-2022

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA:
1. Ratificació de la urgència de la sessió.
2. Donar compte al Ple de la Memòria de 2022 del Defensor del Ciutadà.

Documents CONVOC PLE EXTRAORDINARI 29112022

Ple 6/2022

Data d'inici de la sessió 29-11-2022

Hora d'inici de la sessió 20:30 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'11 d'octubre de 2022.
2.- Serveis Generals. Intervenció i Tresoreria.
2.1.- Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial del servei de piscina municipal.
2.2.- Modificació de crèdit 30-2022.
2.3.- Delegació de les competències de gestió tributària de la taxa per l'ocupació de via pública a empreses subministradores al XALOC.
3.- Serveis Generals. Secretaria.
3.1.- Conveni Projecte de Desenvolupament Comunitari amb el Consell Comarcal de la Selva.
3.2.- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Vidreres per a l’execució de les actuacions vinculades al Projecte Vescomtat de Cabrera.
3.3.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal.
3.4.- Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de circulació.
4.- Urbanisme i Medi Ambient.
4.1.- Aprovació Pla Director d'abastament d'aigua potable de Vidreres.
5.- Assumptes urgents.
6.- Mocions.
6.1.- Moció d'impuls al municipalisme i la seva conciutadania.
6.2.- Moció sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials.
7.- Informació de l'alcaldia.
7.1.- Donar compte al Ple de les resolucions de l'Alcaldia des del 6 d'octubre fins al 23 de novembre de 2022.
8.- Precs i preguntes.

Documents CONVOC PLE ORDINARI 29112022 02

Ple 5/2022

Data d'inici de la sessió 11-10-2022

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
1.1.- Aprovació de les actes dels Plens corresponents a les sessions de 7 de juny i 26 de juliol de 2022
2.- Serveis Generals. Intervenció i Tresoreria
2.1.- Modificació de crèdit 20/2022. Transferència d'altres aplicacions
2.2.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2023
2.3.- Aprovació del compte general de l'exercici 2021
3.- Serveis Generals. Secretaria
3.1.- Aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Vidreres
3.2.- Adhesió de l'Ajuntament de Vidreres al Codi ètic del Servei Públic de Catalunya
3.3.- Adhesió al model de Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals
3.4.- Acceptació del llegat de la Sra. Carmen Mazó Serra de la finca de can Rossell
3.5.- Modificació del contracte de serveis de recollida de residus i neteja viària. Separació dels serveis
3.6.- Aprovació de l'Addenda al conveni amb el Consell Comarcal de la Selva per tal de realitzar accions a Vidreres en el marc del Projecte Benestar i comunitat del Consell Comarcal de la Selva
4.- Urbanisme i Medi Ambient
4.1.- Verificació del Text Refós de la modificació puntual del PGOU per a la modificació de parcel·les a la urbanització Aiguaviva Parc
5.- Recursos Humans
5.1.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal per l'any 2022
6.- Assumptes urgents
7.- Mocions
7.1.- Moció pel traspàs de rodalies Renfe
7.2.- Moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació
7.3.- Moció pel reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal
7.4.- Moció per l'adaptació del municipi al canvi climàtic
8.- Informació de l'alcaldia
8.1.- Donar compte al Ple de les resolucions de l'Alcaldia dels mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2022
8.2.- Donar compte al Ple de les subvencions atorgades a les entitats el 2022
8.3.- Donar compte dels informes d'execució del primer i segons trimestre 2022
8.4.- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2023
9.- Precs i preguntes

Documents CONVOC PLE ORDINARI 11102022

Ple 4/2022

Data d'inici de la sessió 26-07-2022

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Mitjans telemàtics

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.- Serveis Generals Intervenció i Tresoreria
2.1.- Modificació de l'ordenança fiscal 4.1 en relació al servei de lloguer de material i als punts de recàrrega de vehicles elèctrics
2.2.- Aprovació inicial establiment taxa per la cessió temporal de l'aprofitament instal·lacions fotovoltaiques
3.- Serveis Generals Secretaria
3.1.- Elecció jutgessa de pau suplent
3.2.- Sol·licitud subvenció Next Generation EU Centre de Dia
3.3.- Compatibilitat segons activitat JTC
4.- Mocions
4.1.- Moció contra l'ocupació il·legal d'habitatge als municipis de Catalunya
4.2.- Moció en suport de la Federació d'associacions de Gent Gran de Catalunya
5.- Decrets de l'alcaldia
5.1.- Donar compte al Ple de les resolucions de l’Alcaldia dels mesos de juny i juliol de 2022
6.- Precs i preguntes

Documents CONVOC PLE ORDINARI 26072022

Ple 3/2022

Data d'inici de la sessió 07-06-2022

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Mitjans telemàtics

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
1.1.- Aprovació de l'acta del Ple ordinari de 29/03/2022
2.- Serveis Generals_Intervenció i Tresoreria
2.1.- Aprovació d'una operació de crèdit de substitució amb Caixabank
2.2.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 12/2022. Crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferències.
2.3.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de la Llar d’Infants
2.4.- Donar compte del Pla de control financer de l'exercici 2022
3.- Serveis Generals_Secretaria
3.1.- Aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts per adquisició de llibres i material escolar pel curs 2022-2023
3.2.- Percentatge mínim de contractes reservats a l'Ajuntament de Vidreres
3.3.- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Vidreres per realitzar les accions del Programa de desenvolupament comunitari (PDC)
3.4.- Renúncia de la delegació de la inspecció de l'Impost sobre activitats econòmiques
3.5.- Dies festius locals per a l’any 2023
3.6.- Celebració dels espectacles de bous a la plaça i bous al carrer els dies 3 i 4 de setembre de 2022
4.- Mocions
4.1.- Moció en defensa del manteniment de la distribució dels parcs de bombers de les comarques gironines
4.2.- Moció per a la creació d’un arxiu i un recull de dones vidrerenques rellevants
4.3.- Moció en defensa dels Jutjats de Pau
5.- Decrets de l'alcaldia
5.1.- Donar compte al Ple de les resolucions de l'alcaldia del mes d’abril i maig de 2022
6.- Informació de l'alcaldia
7.- Precs i preguntes

Documents CONVOC PLE ORDINARI 07062022

Ple 2/2022

Data d'inici de la sessió 29-03-2022

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Mitjans telemàtics

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1.1.- Aprovació de l'acta corresponent a la sessió ordinària de Ple celebrada el dia 7 de febrer de 2022
2.- SECRETARIA-INTERVENCIÓ
2.1.- Modificació de crèdits 5/2022, suplements, crèdits extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria, subvencions i transferència d’altres aplicacions..
2.2.- Donar compte al Ple del resultat de la Liquidació del Pressupost corresponent a l'exercici 2021
2.3.- Donar compte dels informes anuals de control intern
2.4.- Renúncia de la delegació de la inspecció de l'Impost sobre activitats econòmiques
2.5.- Donar compte al Ple de l'Informe d'Estabilitat Pressupostària i límit de la despesa corresponent al 3r trimestre de 2021
2.6.- Donar compte al Ple de l'Informe d'Estabilitat Pressupostària i límit de la despesa corresponent al 4t trimestre de 2021
3.- SERVEIS SOCIALS
3.1- Aprovació addenda serveis socials per a l'exercici 2022
4.- JUTJAT DE PAU
4.1.- Desistiment nomenament Jutge de Pau suplent i aprovació nova convocatòria
5.- CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS AJUDES A L'IBI
5.1.- Aprovació bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts econòmics, fins el 50 per 100 de la quota líquida de l'IBI d'urbana corresponent a l'habitatge habitual durant l’exercici 2021, a persones en situacions d'atur, famílies monoparentals i/o pensionistes, que són subjectes passius de l'impost, empadronats en aquesta ciutat i que tenen uns ingressos inferiors als límits que es determinen segons la proposta
6.- ORDENANCES FISCALS
6.1.- Derogació Ordenança Fiscal 3.2 Reguladora de l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i aprovació inicial de la nova Ordenança Fiscal de l'Increrment del Valor dels Terrenys
7.- MOCIONS I DECLARACIONS
7.1.- Moció de suport en defensa del sector agrari i del món rural
7.2.- Moció per donar suport a les mesures contra l’exclusió financera
7..3.- Declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau sobre el Conflicte d'Ucraïna
7.4.- Declaració institucional de l’Ajuntament de Vidreres sobre la guerr a d’Ucraïna
7.5.- Declaració de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments solidaris amb el Poble Sahrauí i de la Federació d'Associacions Catalanes amigues del Poble Sahrauí en suport al dret d'autodeterminació del poble Sahrauí
8.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
8.1.- Donar compte decrets període febrer-marc 2022
9.- INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
10.- PRECS I PREGUNTES

Documents CONVOC PLE ORDINARI 29032022

Ple 1/2022

Data d'inici de la sessió 07-02-2022

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Per mitjans telemàtics

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1.1.- Aprovació acta sessió ordinària de Ple dia 14.12.2021
2.- URBANISME
2.1.- Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU a la parcel·la del carrer Clavell núm. 17 d'Aiguaviva Parc
2.2.- Aprovació Provisional de la Modificació Puntual del PGOU de Vidreres, AMPLIACIÓ DELS USOS ADMESOS EN LA CLAU 8 INDUSTRIAL EN EL SÒLS
URBANITZABLES DELIMITATS S.U.S 12 I 13.
3.- SECRETARIA-INTERVENCIÓ
3.1.- Sol·licitud reclassificació places de Secretaria i Intervenció
3.2.- Aprovació inicial del pressupost corresponent a l'exercici 2022 i plantilla de personal
4.- ORDENANCES I REGLAMENTS
4.1.- Aprovació inicial del Reglament d'Habitatge d'Emergències socials de l'Ajuntament de Vidreres
5.- SUBVENCIONS
5.1.- Donar compte al Ple de la formalització dels convenis reguladors de les subvencions de 2021 amb entitats i centres educatius
6.- MOCIONS
6.1.- Moció en defensa del territori i rebuig al projecte d'una indústria extractiva al municipi d'Osor.
7.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
7.1.- Donar compte al Ple de les resolucions de l'Alcaldia corresponent al període desembre 2021-gener 2022
8.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA
8.1.- Inclusió a l'Ordre del dia del Ple de dos assumptes d'urbanisme per via d'urgència
8.2.- Ratificació Text Refós modificació PGOU per incorporar l'ús de motocross a Vidreres
8.3.- Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic circuit motocross "El Carbonet" a Vidreres
9.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
10.- PRECS I PREGUNTES

Documents CONVOC PLE ORDINARI 07022022