En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

BOP núm. 131 de data 10/07/2015

BOP núm. 214 de data 06/11/2015

En cas que no ho tingueu o no estigui prou detallat, cal tenir en compte que la informació necessària és la següent:

Els òrgans de govern (administració institucional) i les funcions que cadascun d’ells desenvolupen.

S’ha de tenir present que d’acord amb la normativa, hi ha uns òrgans de govern que han d’existir d’acord amb la LBRL i amb el TRLMRLC i el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, però n’hi poden haver d’altres que són potestatius de cada ens (per exemple, comissions d’estudi, d’informe o de consulta, art. 60 TRLMRLC). Si l’ens local disposa d’òrgans potestatius, aquests també s’han de publicar.

 

COMPOSICIÓ DEL PLE

  • David Vilaró Gordillo
  • Josep Maria Iglesias Mora
  • Victor Franco Castellà
  • Albert Orno Guillen
  • Antoni Teixidó Pifarré
  • Núria Grañó Rosinés
  • Miquel Àngel Olivares Miralles

 

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Els membre que formen l’actual Comissió especial de Comptes són:

  • David Vilaró Gordillo
  • Albert Orno Guillen
  • Miquel Àngel Olivares Miralles