Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

Durant l’any 2020 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials rellevants, en què l’Ajuntament de Tordera en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en aquesta Corporació.

Durant el 2021, les resolucions judicials definitives que s'han dictat que afectin a aquest ajuntament o bé a treballadors públics d'aquesta administració, són: