Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

Dels Consells de Poble, el Regidor de Proximitat i el Conseller Popular

Article 98

1. El Consell de Poble de Freixa, Rubió, Llagunes, Soriguera, Puiforniu, Vilamur, Embonui, Tornafort, Malmercat, Estac, Escós, Baro, Arcalís i Mencui així com el del agregat de Tolzó, és un mecanisme de participació ciutadana de l’Ajuntament obert als ciutadans i ciutadanes de cada poble que forma el municipi de Soriguera.

2. El Consell de Poble és un espai obert de debat, reflexió, intercanvi d’opinions, emissió de propostes, definició de prioritats o resolució problemàtiques que afectin a la ciutadania i sobre els aspectes d'interès general del municipi.

Article 99

El Consells de Poble es reuniran un cop a l'any en sessió ordinària i, en sessió extraordinària, tantes vegades com ho determini el regidor/a de proximitat o la majoria dels regidors de l’Ajuntament.

Article 100

Els Consell de Poble seran oberts a tota la població i hi tindran veu -i si s’escau vot- tots els membres del cens majors de 16 anys independentment de la seva nacionalitat.

Article 101

1. Prèviament a la celebració dels Consells del Poble caldrà haver fet un procés de difusió i informació.

2. Entre la convocatòria d’un Consell de Poble i la seva celebració caldrà un mínim de 10 dies.

3. La convocatòria del Consell del Poble es farà mitjançant cartells a les cartelleres del poble on es celebri, correu electrònic i comunicació als representants de les associacions de veïns i veïnes. En aquesta convocatòria s’hi especificaran els punts de l’ordre del dia i les informacions que es considerin d’interès.

Article 102

1. Les sessions del Consell de Poble seran presidides i moderades pel regidor de proximitat o, en el seu defecte, de l'alcalde i alcaldessa.

2. Serà feina del regidor de proximitat o, en el seu defecte, de l’alcalde o alcaldessa definir els punts de l’ordre del dia. Els regidors o regidores i la resta de la ciutadania també podrà sol·licitar la inclusió d’algun punt en l’ordre del dia.

3. Els consells ordinaris inclouran obligatòriament en l’ordre del dia un resum anual de l’acció de govern on caldrà donar compte de la situació financera de l’Ajuntament.

4. La dinàmica de les sessions consistiran en seguir els punts de l’ordre del dia prèviament fixats que es llegiran i explicaran en veu alta als assistents. Acte seguit s’obrirà un torn de precs i preguntes.

5. L’últim punt de l’ordre del dia consistirà en un torn de precs i preguntes.

6. Si un punt de l’ordre del dia comporta presa de decisions, aquesta es realitzarà mitjançant votació per majoria simple.

Article 103

1. En les intervencions, els assistents hauran de demanar la paraula a mà alçada i aquesta serà concedida pel moderador de la sessió. Un cop concedida la paraula es podrà intervenir.

2. No respectar els torns de paraula o tenir actituds ofensives cap a qualsevol dels assistents pot suposar l’expulsió de la sessió.

Article 104

De les sessions del Consell se n’elaborarà una acta que s’haurà de fer arribar a tota la ciutadania.

Article 105

El regidor de proximitat és un regidor electe. És el nexe entre l’ajuntament i la ciutadania. Assisteix als Consells de poble i té veu, però no té vot.

Són regidors de proximitat tots els regidors electes excepte l’alcalde. A cadascun d’ells se li assignaran dos o tres pobles. El regidor de proximitat s’ha de preocupar per conèixer la realitat i les necessitats dels pobles que li són assignats.

Per repartir els sis regidors de proximitat entre els 14 nuclis del municipi, aquest s’ha dividit en sis zones amb afinitat territorial. A cada zona li correspon un dels sis regidors electes.

Artticle 106

El Conseller@ popular: És un veí/na de cada poble elegit en el primer Consell de poble de forma consensuada. És el nexe entre els pobles i l’ajuntament. N’hi haurà 14 en total i representaran al seu poble davant de l’ajuntament i el regidor de proximitat.

Article 107

El consell de consellers, es reuneix 1 cop l’any de forma ordinària a la sala de plens de l’Ajuntament de Soriguera. Funciona com el Consell de poble, però té caràcter consultiu. Hi assisteix l’alcalde en representació de l’Ajuntament.

.