No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

SOL·LICITUD D'ACCÈS A INFORMACIÓ PÚBLICA (EN AQUEST ENLLAÇ TROBAREU LA DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT, QUI HO POT DEMANAR, COM ES FA, QUINA DOCUMENTACIÓ ES NECESSITA... )

 

NORMATIVA 
LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

RECURSOS ADMINISTRATIUS.

Contra les resolucions de sol·licitud d'accés a la informació pública, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que el va dictar o fer una reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, en el termini d'unmes a comptar des del dia següent a la seva notificació.