Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

ERC-AM (5 càrrecs)

ADRIANA DELGADO HERREROS

Alcaldessa Presidenta

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

JOSEP MARTÍ I CANO (TITI) (INDEPENDENT)

1er Tinent d'Alcaldia

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

SÍLVIA OLIVERAS I GIRALT

3 era Tinent d'Alcaldia

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

JORDI PALMA I SÁNCHEZ

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

GISELA PASCUAL I MUÑOZ (JOVENT REPUBLICÀ)

4rta Tinent d'Alcaldia

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

PSC-CP (2 càrrecs)

MIRAM RUBIO MOLINA

2 ona Tinent d'Alcaldia

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

ISABEL PEREZ ESTRADA

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

SVCeC-ECG (1 càrrec)

GINA SERRA INSUA

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

JUNTS (5 càrrecs)

CARME JIMÈNEZ FERNÁNDEZ

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

DANI MAURIZ VIDAL

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

SÍLVIA VILA LÓPEZ

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

TONI CALVERAS FUGAROLES

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

EULÀLIA SARDÀ BONVEHÍ

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Perfil

 

                                                                          *Enllaç a la web de l'Ajuntament amb més informació

Retribucions per dedicació total o parcial

Càrrec

Dedicació

Hores/ setmanals

Import brut anual

Alcalde

Parcial

25

30.000 €

Tinent Alcalde

Total

37,5

30.000 €

Tinent Alcalde

Parcial

18,45

15.000 €

 

Assistència per concurrència a òrgans col·legiats (regidors sense dedicació exclusiva ni parcial)

ÒRGAN COL·LEGIAT

IMPORT ÍNTEGRE PER SESSIÓ

Junta de Govern Local

150 €

Ple

100 €

Comissió Informativa

30 €

Comissió Especial de Comptes

30 €

 

S’estableix amb efectes del dia 23 de juny de 2015, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació econòmica per l’import següent:

  • 50 € mensuals per a cada regidor electe
  • 12,50 € mensuals per cada grup municipal

RETRIBUCIONS PER DEDICACIÓ TOTAL O PARCIAL

 

Càrrec

Data nomenament

Dedicació

%

Import brut anual

 

     Adriana Delgado  Herreros

 

Alcaldessa

15/06/2019

Total

100%

40.999,98 €

(Salari vigent a partir del març de 2022)

     Josep Martí  Cano

1er Tinent Alcaldia

15/06/2019

Total

100%

41.000 €

Miriam Rubio Molina

2ª Tinent Alcaldia

15/06/2019

Parcial

45%

17.600 €

Sílvia Oliveras Giralt

3ª Tinent Alcaldia

15/06/2019

Parcial

21%

9.660 €

 

    Gisela Pascual Muñoz

 

4ª Tinent Alcaldia

15/06/2019

Parcial

 

Assistència per concurrència òrgans col·legiats.

 

Jordi Palma Sánchez

 

Regidor

15/06/2019

Parcial

55%

22.260 €

 

Isabel Pérez  Estrada

 

Regidora

15/06/2019

Parcial

35%

14.400 €

 

M. Carmen Jiménez  Fernàndez

 

Regidora

15/06/2019

 

 

Assistència per concurrència òrgans col·legiats.

 

Daniel Mauriz Vidal

 

Regidor

15/06/2019

 

 

Assistència per concurrència òrgans col·legiats.

 

Silvia Vila López

 

Regidora

15/06/2019

 

 

Assistència per concurrència òrgans col·legiats.

 

Antoni Calveras Fulgaroles

 

Regidor

15/06/2019

 

 

Assistència per concurrència òrgans col·legiats.

 

  Eulàlia Sardà Bonvehí

 

Regidora

15/06/2019

 

 

Assistència per concurrència òrgans col·legiats.

    Gina Serra Insua

Regidora 26/01/2022     Assistència per concurrència òrgans col·legiats.
 

Assistència per concurrència a òrgans col·legiats (regidors sense dedicació exclusiva ni parcial)

ÒRGAN COL·LEGIAT

IMPORT ÍNTEGRE PER SESSIÓ

Junta de Govern Local

130 €

Ple

110 €

Comissió Informativa

35 €

Comissió Especial de Comptes

35 €

 

S’estableix amb efectes del dia 1 de juliol de 2019, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació econòmica per l’import següent:

  • 50 € mensuals per a cada regidor electe
  • 12,50 € mensuals per cada grup municipal