En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Funcions:

Les competències atorgades a l'Alcaldia, segons el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, són les següents:

 • Representar l'Ajuntament.
 • Dirigir la política, el govern i l'administració municipal.
 • Establir directrius generals de l'acció de govern municipal i assegurar la seva continuïtat.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgan municipal i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Nomenar i Cessar els Tinents d'Alcalde.
 • Ordenar la publicació i l'execució i compliment dels acords dels òrgans executius de l'Ajuntament.
 • Dictar Bans i vetllar perquè es compleixin.
 • Dictar Decrets i Instruccions.
 • Adoptar les mesures necesàries i adients en casos d'extraordinària i urgent necessitat, donant compte immediat al Ple.
 • Exercir la superior direcció del personal al servei de l'Administració Municipal.
 • Establir l'organització i estructura de l'Administració Municipal executiva, sense perjudici de les competències atribuïdes al Ple en matèria d'organització Municipal.
 • L'exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva competència i, en cas d'urgència, en materies de la competència del Ple.
 • Les facultats de revisió d'ofici dels seus propis actes.
 • L'autorització i disposició de les despeses en les matèries de la seva competència.
 • Altres que li atribueixin les lleis.
 • Aquelles que la legislació de l'Estat o de les CCAA assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto EDUARD TURON MAINAT

EDUARD TURON MAINAT

SPSI-ECG

Veure fitxa
Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple és l'òrgan col·legiat superior de l'Ajuntament, representa tots els veïns i veïnes i determina la voluntat municipal. Integrat per tots els regidors i les regidores i presidit per l'alcalde, té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

Les sessions ordinàries es celebren trimestralment.

Es poden consultar les convocatòries de les sessions de Ple prement aquí.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto EDUARD TURON MAINAT

EDUARD TURON MAINAT

SPSI-ECG

Veure fitxa
Foto ALBERT AULADELL BELTRAN

ALBERT AULADELL BELTRAN

SPSI-ECG

Veure fitxa
Foto ANNA LÓPEZ BACHS

ANNA LÓPEZ BACHS

SPSI-ECG

Veure fitxa
Foto JOEL GÓMEZ CRESPO

JOEL GÓMEZ CRESPO

SPSI-ECG

Veure fitxa
Foto MIQUEL PLA AMBROS

MIQUEL PLA AMBROS

SPSI-ECG

Veure fitxa
Foto AGNÈS BARRI CENDRA

AGNÈS BARRI CENDRA

SPSI-ECG

Veure fitxa
Foto BULELI SOHNA SOHNA

BULELI SOHNA SOHNA

SPSI-ECG

Veure fitxa
Foto MARC EGEA GER

MARC EGEA GER

ERC-AM

Veure fitxa
Foto JOSEP ANTONI PUIGVERT CABANILLAS (JXCAT)

JOSEP ANTONI PUIGVERT CABANILLAS (JXCAT)

JUNTS

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern Local s'integra per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per ell, donant compte al Ple. A Sant Iscle de Vallalta en formen part:

 • Eduard Turon i Mainat, alcalde (SPSI-ECG)
 • Albert Auladell i Beltran, 1r tinent d'alcalde (SPSI-ECG)
 • Anna López i Bachs, 2a tinenta d'alcalde (SPSI-ECG)

Correspon a la Junta de Govern Local:      

 • L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.      
 • Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.
 • Els tinents d'alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, l'alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, d'entre els regidors.
 • L'alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, pugui realitzar en favor de qualsevol regidor. 

La Junta de Govern Local celebra les seves sessions ordinàries cada quinze dies.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto EDUARD TURON MAINAT

EDUARD TURON MAINAT

SPSI-ECG

Veure fitxa
Foto ALBERT AULADELL BELTRAN

ALBERT AULADELL BELTRAN

SPSI-ECG

Veure fitxa
Foto ANNA LÓPEZ BACHS

ANNA LÓPEZ BACHS

SPSI-ECG

Veure fitxa
Funcions:

L'article 48 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que dins l'organització municipal de cada Ajuntament necessàriament ha d'existir la Comissió Especial de Comptes.

La Comissió està integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la Corporació, essent el seu número proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament, o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el Ple d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de la comissió Especial de Comptes de l'Entitat Local i han de ser així mateix objecte d'informació pública abans de sotmetre a l'aprovació del Ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l'existència d'irregularitats en la gestió econòmica dels comptes (LBRL, art. 116).

Les competències de la Comissió Especial de Comptes s'entenen sense perjudici de les que corresponen al Tribunal i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb la seva legislació específica.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto EDUARD TURON MAINAT

EDUARD TURON MAINAT

SPSI-ECG

Veure fitxa
Foto ANNA LÓPEZ BACHS

ANNA LÓPEZ BACHS

SPSI-ECG

Veure fitxa
Foto MIQUEL PLA AMBROS

MIQUEL PLA AMBROS

SPSI-ECG

Veure fitxa
Foto MARC EGEA GER

MARC EGEA GER

ERC-AM

Veure fitxa
Foto JOSEP ANTONI PUIGVERT CABANILLAS (JXCAT)

JOSEP ANTONI PUIGVERT CABANILLAS (JXCAT)

JUNTS

Veure fitxa