Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA I EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CESSIÓ D'ÚS DE TERRENY PER A LA GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS

Drets i obligacions Els establerts en les clàusules tercera i quarta

Data de signatura 10-03-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 10-03-2022

Durada Quatre anys

Prorrogable

Documents CONVENI_SIGNAT_Aj_St_IscleVallalta_CV_sgCTTI_xsgAj_.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LECTURA MITJANÇANT UN BIBLIOBÚS

Data de signatura 08-11-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 08-11-2021

Durada 4 ANYS

Prorrogable

Enllaç https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/relacions-institucionals/registre-de-convenis-de-collaboracio-i-cooperacio/detall#2021/11/1813

Documents CONVENI BIBLIOBÚS

Més informació

 • Alcalde de Sant Iscle de Vallalta.
 • Secretària-Interventora de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
 • President delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.
 • Secretària delegada de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.

CONVENI D'ADHESIÓ AL PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LA XARXA D'ARXIUS MUNICIPALS PER A MUNICIPIS AMB GRUP DE POBLACIÓ DE 1.001 A 5.000 HABITANTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Drets i obligacions Continguts, bàsicament, en els pactes quart a sisè i en l'annex.

Import 0.0

Data de signatura 04-11-2021

Vigent No

Data d'inici de vigència 04-11-2021

Durada 4 ANYS

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Alcalde de Sant Iscle de Vallalta.
 • Secretària-Interventora de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
 • President delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona
 • Secretària delegada.

Enllaç https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/relacions-institucionals/registre-de-convenis-de-collaboracio-i-cooperacio/detall#2021/11/1676

Documents CONVENI MANTENIMENT XARXA ARXIUS MUNICIPALS

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA I L'AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL VALLALTA

Import 2000.0

Data de signatura 27-12-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 27-12-2021

Durada 1 ANY

Prorrogable

Documents CONVENI ADF_2021

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA PER A LA SEVA ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS D'EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT) PER A LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL

Data de signatura 15-11-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 15-11-2021

Durada 4 anys

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Secretari general del Departament d'Interior
 • Alcalde de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

Documents CONVENI RESCAT-PROTECCIÓ CIVIL

CONVENI PER A LA MILLORA DE LES COMUNICACIONS MITJANÇANT ELS SERVEIS REGULARS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA ENTRE ARENYS DE MAR, ARENYS DE MUNT I SANT ISCLE DE VALLALTA.

Data de signatura 01-09-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2021

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
 • Autoritat del Transport Metropolità
 • Ajuntament d'Arenys de Mar
 • Ajuntament d'Arenys de Munt
 • Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
 • Barcelona Bus, S.L.

Documents CONVENI TRANSPORT_AJUNTAMENTS

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES I/O GEOGRÀFIQUES DEL MUNICIPI

Data de signatura 21-09-2021

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable

Dades dels signataris Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

Documents conveni_CCM_GESTIO_AJUTS_MENJADOR.pdf

CONVENI-TIPUS SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D'HABITANTS DELS ENS LOCALS (AGIPH) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
CONVENI TIPUS D'ADHESIÓ AL PROGRAMA "ANEM AL TEATRE" ORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2020-2024
CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DINS DE L'ÀMBIT DE LA INTERMEDIACIÓ LABORAL I L'OCUPACIÓ LOCAL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA PER A LA CONSOLIDACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA COMPRAVENDA D'EMPRESES (2020-2023)

Data de signatura 26-02-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 26-02-2021

Durada Fins el 31 de desembre de 2023

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Alcalde de Pineda de Mar.
 • Secretari de l'Ajuntament de Pineda de Mar.
 • Alcalde de Sant Iscle de Vallalta.
 • Secretària-Interventora de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.

Enllaç https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/relacions-institucionals/registre-de-convenis-de-collaboracio-i-cooperacio/detall#2021/11/2147

Documents CONVENI CONSOLIDACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA COMPRAVENDA D'EMPRESES (2020-2023)

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES

Data de signatura 07-01-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 07-01-2021

Durada 4 ANYS

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Director del Servei Català de Trànsit                                                                                                                
 • L'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta                                                                                     

Enllaç https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/relacions-institucionals/registre-de-convenis-de-collaboracio-i-cooperacio/detall#2021/5/0296

Documents CONVENI AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

Per més informació, es pot consultar el següent enllaç:

Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.