No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple de la Corporació 2022/10

Data d'inici de la sessió 28-11-2022

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Documents Convocatòria del Ple SE 28-11-2022

Ple de la Corporació 2022/09

Data d'inici de la sessió 21-11-2022

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Documents Avís Ple 21-11-2022

Ple de la Corporació 2022/08

Data d'inici de la sessió 07-11-2022

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Documents Avís Ple 07-11-2022

Ple de la Corporació 2022/07

Data d'inici de la sessió 26-09-2022

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Documents Avís Ple 26-09-2022

Ple de la Corporació 2022/06

Data d'inici de la sessió 25-07-2022

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ple de la Corporació 2022/05

Data d'inici de la sessió 27-06-2022

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Documents Avís Ple 27-06-2022

Ple de la Corporació 2022/04

Data d'inici de la sessió 30-05-2022

Hora d'inici de la sessió 19.15

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ple de la Corporació 2022/03

Data d'inici de la sessió 23-05-2022

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ple de la Corporació 2022/02

Data d'inici de la sessió 21-03-2022

Hora d'inici de la sessió 18.45

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Documents Avís Ple 21-03-2022

Ple de la Corporació 2022/01

Data d'inici de la sessió 07-03-2022

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Documents Avís Ple 07-03-2022

Ple de la Corporació 2021/10

Data d'inici de la sessió 20-12-2021

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

L’ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

 

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 29 DE NOVEMBRE DE 2021 (PLE 2021/9).

 

2n PUNT.- APROVACIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’INTERVENCIÓ PARCIAL EN EL SISTEMA DE SANEJAMENT DE LA URBANITZACIÓ FONT MONTNEGRE -1A FASE DEL P.U. (EXP. 2021/1472).

 

3r PUNT.- APROVAR PROVISIONALMENT LA IMPOSICIÓ DE QUOTES URBANÍSTIQUES CORRESPONENTS AL PROJECTE CONSTRUCTIU D’INTERVENCIÓ PARCIAL EN EL SISTEMA DE SANEJAMENT DE LA URBANITZACIÓ FONT MONTNEGRE -1A FASE DEL P.U. (EXP. 2021/1474).

 

4t PUNT.- RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL

 

5è PUNT.- PRECS I PREGUNTES.

 

 

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Documents Avís Ple 20-12-2021

Ple de la Corporació 2021/9

Data d'inici de la sessió 29-11-2021

Hora d'inici de la sessió 19.30

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 22 DE NOVEMBRE DE 2021 (PLE 2021/8).

 

2n PUNT.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I DE LA QUANTIA DE LES RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

 

3r PUNT.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2022 I PLANTILLA DE PERSONAL (EXP. 2021/1412).

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Ple de la Corporació 2021/8

Data d'inici de la sessió 22-11-2021

Hora d'inici de la sessió 19.30

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

L’ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

 

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2021 (PLE 2021/7).

 

2n PUNT.-  APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2020 (EXP. 2021/1393).  

 

3r PUNT.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 6 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021 (EXP. 2021/1393).  

 

4t PUNT.- APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA PER A LA CESSIÓ D’ÚS DE TERRENY PER A LA GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS 8EXP. 2021/582).

 

5è PUNT.- APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT, ALTRES PROGRAMES DE BENESTAR SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES I SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES. ANYS 2021-2024 (EXP. 2021/1392).  

 

 

 

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Ple de la Corporació 2021/7

Data d'inici de la sessió 08-11-2021

Hora d'inici de la sessió 19.30

Lloc El Casal

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

L’ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

 

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2021 (PLE 2021/6).

 

2n PUNT.-  INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, TERCER TRIMESTRE DE 2021 (EXP. 2021/745).  

 

3r PUNT.- APROVACIÓ DEL NOU REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL (EXP. 2021/1322).  

 

4t PUNT.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2022 (EXP. 2021/1351).  

 

 

 

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

 

Ple de la Corporació 2021/6

Data d'inici de la sessió 27-09-2021

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc El Casal

Tipus Ordinària

Ordre del dia

L’ORDRE DEL DIA SERÀ EL  SEGÜENT:

 

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 26 DE JULIOL DE 2021 (PLE 2021/5).

 

2n PUNT.-  INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, SEGON TRIMESTRE DE 2021 (EXP. 2021/745).  

 

3r PUNT.-  APROVACIÓ DE LA XIFRA INICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2021 (EXP. 2021/869).  

 

4t PUNT.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA SOBRE LES COMUNICACIONS REALITZADES MITJANÇANT LA XARXA RESCAT EN L’ÀMBIT DELS VIGILANTS MUNICIPALS (EXP. 2021/1202).  

 

5è PUNT.- MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ PER REDUIR EL PREU A PAGAR EN EL TRANSPORT PÚBLIC DE PASSATGERS DURANT L’ANY 2021 (EXP. 2021/539).

 

6è PUNT.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE (EXP. 2021/1204).  

 

7è PUNT.- APROVACIÓ DE LA BAIXA DELS DRETS RECONEGUTS D’EXERCICIS ANTERIORS (EXP. 2021/1217).

 

8è PUNT.- APROVACIÓ PER DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS PER MINORAR EL COST DE LES DESPESES DE LES FAMÍLIES PEL SERVEI DE LOGOPÈDIA UTILITZAT PELS ALUMNES DE L’ESCOLA DONES D’AIGUA DE SANT ISCLE DE VALLALTA, DURANT EL CURS ESCOLAR 2020-2021 (EXP. 2020/417).  

 

9è PUNT.- APROVACIÓ PER DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS A LES FAMÍLIES PER A L’ESCOLARITZACIÓ DELS SEUS FILLS/FILLES DE 0 A 3 ANYS A LA LLAR D’INFANTS VALLALTA, PER AL CURS 2020-2021 (EXP. 2020/415).  

 

10è PUNT.- APROVACIÓ PER DECLARAR DESERTA LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PEL SERVEI DE MENJADOR UTILITZAT PER L’ALUMNAT DE LA LLAR D’INFANTS VALLALTA, CURS 2020-2021 (EXP. 2020/416).

 

11è PUNT.- RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL.  

 

12è PUNT.- PRECS I PREGUNTES.

 

 

US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

Ple de la Corporació 2021/5

Data d'inici de la sessió 26-07-2021

Hora d'inici de la sessió 19.30

Lloc El Casal

Tipus Extraordinària

Documents Convocatòria Ple SE 26-07-2021.pdf

Les sessions ordinàries es celebren trimestralment.