No estàs al cas de quins són els grups polítics/municipals representats dins l'ens? Doncs mira-ho aquí i consulta'n la informació més rellevant.

Grup polític Portaveu Web Indemnitzacions Documents Més informació Prioritat
CIUTADANS (1 regidor) David Martínez lópez 500.-€/any

A)  S'estableix una assignació econòmica a favor dels grups polítics municipals que constarà de: 

Component variable de 500€/regidor/any. 

Resultant l’assignació que es detalla: Grup polític CS: 500.-€/any 

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial. 

 

B) S'estableix el règim d’indemnitzacions a favor dels càrrecs electes per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit: 

- Ple:  100€ / sessió 

- Comissió Especial de Comptes:  50€ / sessió 

- Junta de Govern Local:  265€ / sessió 

 

Per als regidors de l’oposició s’estableix un límit màxim en concepte d’indemnitzacions de 750€ bruts anuals. 

COMPROMÍS PER SANTA OLIVA (2 regidors) Virginia Moreno Navarro 1.000.-€/any

A)  S'estableix una assignació econòmica a favor dels grups polítics municipals que constarà de: 

Component variable de 500€/regidor/any. 

Resultant l’assignació que es detalla: Grup polític COMPROMÍS: 1.000.-€/any 

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial. 

 

B)  S'estableix que els regidors que es relacionen a continuació exerciran el seu càrrec amb les dedicacions que s’indiquen i percebran els següents imports bruts anuals, inclosos pagues extres, Seguretat Social i impostos, amb efectes d’alta l’endemà de l’adopció del present acord:

 

- 1r Tinent d’Alcalde, VIRGINIA MORENO NAVARRO, dedicació parcial (70%). Retribució bruta anual de 19.800 €

- 3r Tinent d’Alcalde, JORDI RISA JANÉ, dedicació exclusiva (100%). Retribució bruta anual de 24.000 €

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (4 regidors) Josep Carreras Benach 2.000.-€/any

A)  S'estableix una assignació econòmica a favor dels grups polítics municipals que constarà de: 

Component variable de 500€/regidor/any. 

Resultant l’assignació que es detalla: Grup polític ERC-AM: 2.000.-€/any 

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial. 

 

B) S'estableix que l’alcalde Sr. JOSEP CARRERAS I BENACH exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva del 100% de la jornada i percebent l’import de 29.800,00 euros bruts anuals, inclosos pagues extres, Seguretat Social i impostos, amb data d’efectes d’alta el 15.06.2019. Aquestes retribucions seran incompatibles amb la percepció de qualsevol indemnització per assistència efectiva a qualsevol dels òrgans on hi actuï en representació municipal i serà vigent mentre duri el càrrec i funcions que actualment ostenten.

 

C) S'estableix que els regidors que es relacionen a continuació exerciran el seu càrrec amb les dedicacions que s’indiquen i percebran els següents imports bruts anuals, inclosos pagues extres, Seguretat Social i impostos, amb efectes d’alta l’endemà de l’adopció del present acord:

 

- Àrees de govern, MAGDA DOMINGO MASJUAN, dedicació exclusiva (100%). Retribució bruta anual de 24.000 €

- Àrees de govern, MÒNICA MAYOR PUIG, dedicació parcial (25%). Retribució bruta anual de 11.800€.

 

D) S'estableix el règim d’indemnitzacions a favor dels càrrecs electes per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit: 

- Ple:  100€ / sessió 

- Comissió Especial de Comptes:  50€ / sessió 

- Junta de Govern Local:  265€ / sessió

 

Per als regidors sense dedicació que cobrin indemnització per assistència a òrgans col·legiats s’estableix un límit màxim en concepte d’indemnitzacions de 11.800€ bruts anuals.

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (4 regidors) Christian Martínez Rodríguez 2.000.-€/any

A)  S'estableix una assignació econòmica a favor dels grups polítics municipals que constarà de: 

Component variable de 500€/regidor/any. 

Resultant l’assignació que es detalla: Grup polític PSC: 2.000.-€/any 

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial. 

 

B) S'estableix el règim d’indemnitzacions a favor dels càrrecs electes per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit: 

- Ple:  100€ / sessió 

- Comissió Especial de Comptes:  50€ / sessió 

- Junta de Govern Local:  265€ / sessió 

 

Per als regidors de l’oposició s’estableix un límit màxim en concepte d’indemnitzacions de 750€ bruts anuals.