Vols saber quant cobren els empleats públics d'aquest ens? En aquest apartat trobaràs aquesta informació, detallada en funció de les categories dels treballadors.

Retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Santa Oliva, d'acord amb la Relació de Llocs de Treball aprovada inicialment per acord de Ple municipal en sessió celebrada en data 29 de març de 2019, juntament amb el pressupost general, la plantilla orgànica de personal i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2019, amb número d’expedient 2426/2018, quedant sotmès a informació pública segons anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província amb número d’inserció 2019-3144 de data 3 d’abril de 2019 i en el Taulell d'anuncis municipal. Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions ni suggeriments, des del 4 al 26 d’abril de 2019, ambdós inclosos, aquest acord passa a ser definitiu, quedant aprovat definitivament: