En aquest apartat podràs trobar la resolució de consultes sobre la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.

 

Es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2019, segons l'article 6 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, s'ha aprovat la Instrucció 1/2019 per a la tramitació dels contractes menors a celebrar per l’Ajuntament de Santa Oliva, que entra en vigor l’endemà de la seva publicació al perfil del contractant (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva).