Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats

Retribucions càrrecs electes

 

L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposen que els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per a l’exercici del seu càrrec quan l’exerceixin en règim de dedicació exclusiva o parcial.

 

L’article 75 bis 1 i 75 ter 1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local estableix que els membres de les Corporacions Locals de població inferior a 1.000 habitants no tindran dedicació exclusiva i, que excepcionalment, podran exercir el seu càrrec en règim de dedicació parcial amb els límits retributius màxims fixats per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

 

El Ple municipal va aprovar, en sessió extraordinària celebrada el 8 de juliol de 2019,  les següents retribucions:

Yolanda Ruiz Baena. Regidora delegada de Medi Ambient i Serveis Socials. Dedicació parcial del 75%. Retribució bruta de 9.299,04 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats