No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple extraordinari 30-03-2023 4/2023

Data d'inici de la sessió 30-03-2023

Hora d'inici de la sessió 19:30 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 5/2023.

Ple ordinari 20-03-2023 3/2023

Data d'inici de la sessió 20-03-2023

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Aprovació de les modificacions del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per a la prestació del servei de residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent "Sant Salvador d'Horta", a Santa Coloma de Farners.

3.- Rectificació i aprovació de l'atermenament de dues finques, propietat d'aquest Ajuntament, a la zona del Castell de Farners.

4.- Aprovació inicial del Protocol d'assetjament psicològic, sexual o per raó de sexe i/o violència física.

5.- Donar compte al Ple de la Resolució 457/2023 d'aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i de l’informe d’estabilitat financera i de la regla de la despesa de l’Ajuntament.

6.- Dació de compte de l’Informe anual emès per la Intervenció general de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, relatiu a les resolucions adoptades pel president/alcalde de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2022.

7.- Informe de l'Alcaldia.

8.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple ordinari 20-02-2023 2/2023

Data d'inici de la sessió 20-02-2023

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2. Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la derogació de l’Ordenança fiscal número 17.

3. Ratificació de l’establiment del servei de piscina coberta i serveis complementaris municipals.

4.- Informe de l'Alcaldia.

5.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple ordinari 23-01-2023 1/2023

Data d'inici de la sessió 23-01-2023

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. - Aprovació actes sessions anteriors.

2.- Correcció d’errades de l’acord de Ple de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2023 i següents.

3.- Aprovació del Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i el Clima de la unitat de paisatge de les Guilleries.

4. - Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’ Ajuntament de Santa Coloma de Farners corresponent al quart trimestre 2022. 

5.- Informe de l'Alcaldia.

6.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple extraordinari 22-12-2022 13/2022

Data d'inici de la sessió 22-12-2022

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici de 2023.

Ple ordinari 19-12-2022 12/2022

Data d'inici de la sessió 19-12-2022

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Verificació del Text refós del Pla Especial Urbanístic del Circuit de Motocròs de Can Mariano.

3.- Aprovació de l’adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya i la seva corresponent contractació.

4.- Proposta del grup municipal d'ISC, respecte al trasllat dels Jutjats.

5.- Informe de l'Alcaldia.

6.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple ordinari 21-11-2022 11/2022

Data d'inici de la sessió 21-11-2022

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació actes sessions anteriors.

2.- Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de barraques de Santa Coloma de Farners.

3.- Aprovació inicial del Reglament de teletreball de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

4.- Aprovació del Projecte d'obres per a la construcció d'un mur posterior al cementiri municipal.

5.- Aprovació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per a la prestació del servei de residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent "Sant Salvador d'Horta", al municipi de Santa Coloma de Farners.

6.- Nomenament de representant de l'empresa mixta Aigües Colomenques SL.

7.- Nomenament de representant de l'Associació de Turisme la Selva, Comarca de l'Aigua.

8.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 18/2022.

9.- Bonificació del 95% a la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la Generalitat de Catalunya, per les obres d'instal·lació de xarxa de línies elèctriques i d'informàtica al CFA La Selva, a edifici de Ca les Monges.

10.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.

11.- Aprovació provisional de la derogació de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la Taxa per a la prestació de serveis a la Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta.

12.- Proposta del grup municipal d'ISC, respecte al futur d'Aigües Colomenques.

13.- Proposta del grup municipal d'ISC, a favor de l'obertura de Ràdio Santa Coloma i la fundació de la nova televisió comarcal de la Selva.

14.- Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners corresponent al tercer trimestre 2022.

15.- Informe de l'Alcaldia.

16.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple extraordinari 24-10-2022 10/2022

Data d'inici de la sessió 24-10-2022

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Incoació de l’expedient administratiu per a la resolució del contracte de concessió d'obra de la nova piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners amb l’empresa Sport Assistance 2000 SL.

 

2.- Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional) per a l’exercici 2023

Ple ordinari 17-10-2022 9/2022

Data d'inici de la sessió 17-10-2022

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1.- Aprovació acta sessió anterior.
2.- Aprovació del Conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i
l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per a la cessió de la gestió de l'ús de
cinc habitatges de titularitat pública administrats per l'Agència.
3.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la Borsa local d'habitatges
de lloguer de Santa Coloma de Farners.
4.- Reconeixement compatibilitat empleat públic.
5.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits número 17/2022
6.- Informe de l'Alcaldia.
7.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 19-09-2022 8/2022

Data d'inici de la sessió 19-09-2022

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 14/2022.

3.- Incorporació a l’Inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners de dos immobles.

4.- Proposta per a l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació.

5.- Proposta del grup municipal de la CUP-AMUNT sobre l'IVE.

6.- Proposta del grup municipal de la CUP-AMUNT en relació amb la piscina municipal coberta.

7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 16/2022.

8.- Ratificació del Decret de l'Alcaldia núm. 1679, de 8 d'agost de 2022, i delegació en l'Alcaldia de la competència per a resoldre el recurs de reposició interposat per l'administrador concursal de la mercantil Sport Assistance 2000 SL.

9.- Informe de l'Alcaldia.

10.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple ordinari 25-07-2022 7/2022

Data d'inici de la sessió 25-07-2022

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners pel qual s’articula l’encàrrec de gestió per l’assistència tècnica en la redacció de projectes.

3.- Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de l’exercici 2021.

4.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 12/2022.

5.- Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, corresponent al segon trimestre de 2022.

6.- Informe de l’Alcaldia.

7.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 20-06-2022 6/2022

Data d'inici de la sessió 20-06-2022

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Determinació de les festes locals per a l’any 2023.

3.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 10/2022.

4.- Informe de l’Alcaldia.

5.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple ordinari 16-05-2022 5/2022

Data d'inici de la sessió 16-05-2022

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Saló de sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Girona celebrat en data 23 de novembre de 2021 referent a l’aprovació del Manual de normes i procediments que estableixen els criteris a seguir en aplicació del marc conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el Pla general de comptabilitat pública adaptat a l’Administració local.

3.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 7/2022.

4.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 8/2022.

5.- Adjudicar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament del Pla d’inversions municipal 2022.

6.- Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, corresponent al primer trimestre de 2022.

7.- Informe de l’Alcaldia.

8.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple ordinari 25-04-2022 4/2022

Data d'inici de la sessió 25-04-2022

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2340, de 14 de desembre de 2021, pel qual s’atorga a favor del Departament de Justícia la concessió de l’ús privatiu (concessió demanial) de l’edifici dels Jutjats situat a la plaça del 1r d’Octubre.

3.- Desestimació de la petició de resolució del contracte de serveis per a la redacció del POUM de Santa Coloma de Farners i retorn de la garantia definitiva per extinció del contracte.

4.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 5/2022.

5.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.

6.- Proposta de declaració de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí i de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí en suport al dret d’autodeterminació del poble sahrauí.

7.- Suport a la candidatura de la senyora Núria Candela Viana per a què li sigui concedida la Creu de Sant Jordi.

8.- Informe de l’Alcaldia.

9.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 25-04-2022 4/2022

Data d'inici de la sessió 25-04-2022

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2340, de 14 de desembre de 2021, pel qual s’atorga a favor del Departament de Justícia la concessió de l’ús privatiu (concessió demanial) de l’edifici dels Jutjats situat a la plaça del 1r d’Octubre.

3.- Desestimació de la petició de resolució del contracte de serveis per a la redacció del POUM de Santa Coloma de Farners i retorn de la garantia definitiva per extinció del contracte.

4.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 5/2022.

5.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.

6.- Proposta de declaració de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí i de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí en suport al dret d’autodeterminació del poble sahrauí.

7.- Suport a la candidatura de la senyora Núria Candela Viana per a què li sigui concedida la Creu de Sant Jordi.

8.- Informe de l’Alcaldia.

9.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 21-03-2022 3/2022

Data d'inici de la sessió 21-03-2022

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Aprovació definitiva del Projecte de renovació de dues canonades en alta entre captacions i dipòsits a la urbanització de Santa Coloma Residencial.

3.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 3/2022.

4.- Proposta del grup municipal de la CUP, per al treball i foment del turisme sostenible al municipi de Santa Coloma de Farners.

5.- Proposta del grup municipal del PSC, en relació amb els subministraments bàsics dels pisos ocupats propietat de grans tenidors.

6.- Proposta del grup municipal del PSC, en relació amb la piscina municipal coberta.

7.- Donar compte al Ple de les resolucions núm. 425/2022 i 511/2022 d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal comprensiu del de l’Ajuntament i de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta; de l’informe resum de resultats del control intern de l’Ajuntament; i de l’informe d’estabilitat financera i de la regla de la despesa de l’Ajuntament.

8.- Donar compte del Pla pressupostari a mig termini 2022-2024.

9.- Dació de compte de l’informe anual emès per la Intervenció general de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, relatiu a les resolucions adoptades pel president/alcalde de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2021.

10.- Informe de l’Alcaldia.

11.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 21-02-2022 2/2022

Data d'inici de la sessió 21-02-2022

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Aprovació del Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 2022.

4.- Aprovació inicial del Projecte per a la instal·lació fotovoltaica a la Biblioteca municipal Joan Vinyoli de Santa Coloma de Farners.

5.- Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu de les obres de construcció de la piscina municipal descoberta, a l’àmbit dels Saioners.

6.- Proposta en defensa del cànon de residus a Catalunya.

7.- Proposta del grup municipal de la CUP, en relació amb el bloc ocupat situat al carrer Castanyet-Palamós, 57.

8.- Proposta del grup municipal de la CUP, en relació amb la piscina municipal coberta.

9.- Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta corresponent al quart trimestre 2021.

10.- Proposta urgent: Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

11.- Informe de l’Alcaldia.

12.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 24-01-2022 1/2022

Data d'inici de la sessió 24-01-2022

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Desestimació del recurs de reposició interposat per la mercantil Sport Assistance 2000 SL. contra l’acord de Ple de data 18 d’octubre de 2021 per la desestimació de la petició de restabliment d‘equilibri econòmic sol·licitada per l‘empresa Sport Assistance 2000 SL.

4.- Adhesió de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners a l’Associació de Viles Termals de Catalunya.

5.- Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost

6.- Informe de l’Alcaldia.

7.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 20-12-2021 14/2021

Data d'inici de la sessió 20-12-2021

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Modificació Relació Llocs de Treball.

4.- Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

5.- Aprovació inicial del Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners per a la delegació de la competència de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits.

6.- Aprovació inicial del Projecte de renovació de dues canonades en alta entre captacions i dipòsits a la urbanització de Santa Coloma Residencial.

7.- Proposta sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de Somescola.cat.

8.- Informe de l’Alcaldia.

9.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 15-11-2021 13/2021

Data d'inici de la sessió 15-11-2021

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Saló de sessions de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Bonificació del 95% a la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la Fundació Privada Gentis, per les obres de construcció d’un Centre de Recursos per a la Inclusió Activa, al carrer Francesc Moragas, 150 bis.

3.- Aprovació inicial del Projecte d’obres per a la construcció d’una piscina municipal descoberta a l’àmbit dels Saioners.

4.- Proposta en defensa del territori i rebuig al projecte d’una indústria extractiva al municipi d’Osor.

5.- Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta corresponent al tercer trimestre de 2021.

6.- Informe de l’Alcaldia.

7.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 18-10-2021 12/2021

Data d'inici de la sessió 18-10-2021

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Dissolució de l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta i aprovació de l’encàrrec per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners a Sumar-Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya SL, per mitjà propi per a la gestió de la Residència geriàtrica i Centre de Dia Sant Salvador d’Horta.

4.- Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional) per a l’exercici 2022.

5.- Desestimació de la petició de restabliment econòmic del contracte de concessió d’obra pública de la nova piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners.

6.- Informe de l’Alcaldia.

7.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 20-09-2021 11/2021

Data d'inici de la sessió 20-09-2021

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Aprovació inicial del Conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i el Consell Comarcal de la Selva, per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats.

4.- Cessió de la parcel·la de domini públic de titularitat municipal situada entre el carrer Francesc Moragas i carrer Ponent, amb referència cadastral número 2838501DG7323N0001XT, a favor del Servei Català de la Salut, organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

5.- Aprovar la modificació de l’acord de Ple de data 8 de juliol de 2019, pel que fa a les assignacions als regidors per la concurrència efectiva als òrgans col·legiats (Junta de Govern Local i Comissió de Coordinació de Govern) dels que formin part.

6.- Aprovació del Compte general de l’Ajuntament de l’exercici 2020.

7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 13/2021.

8.- Informe de l’Alcaldia.

9.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 19-07-2021 10/2021

Data d'inici de la sessió 19-07-2021

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació actes sessions anteriors.

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Verificació del text refós del Pla Especial Urbanístic del Circuit de Motocròs de Can Mariano.

4.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 10/2021.

5.- Determinació de les festes locals per a l’any 2022.

6.- Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, corresponent al segon trimestre de 2021.

7.- Donar compte al Ple de la composició de la Junta de Govern Local i de les delegacions de l’Alcaldia.

8.- Informe de l’Alcaldia.

9.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple extraordinari 28-06-2021 9/2021

Data d'inici de la sessió 28-06-2021

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

- Elecció de nou alcalde per la renúncia de l’alcaldessa Susagna Riera Anglada.

 

Ple extraordinari 22-06-2021 8/2021

Data d'inici de la sessió 22-06-2021

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

2.- Renúncia de la senyora Susagna Riera Anglada, al seu càrrec d’alcaldessa d’aquest Ajuntament.

 

Ple ordinari 21-06-2021 7/2021

Data d'inici de la sessió 21-06-2021

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Aprovació de l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya i la seva corresponent contractació.

4.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 8/2021, per transferència de crèdits entre diferents grups de funció.

5.- Aprovació provisional de la derogació de l'Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per estança i assistència a la Llar d'Infants Municipal.

6.- Proposta del grup municipal de la CUP, de rebuig als projectes de centrals eòliques / fotovoltaiques.

7.- Informe de l’Alcaldia.

8.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 17-05-2021 6/2021

Data d'inici de la sessió 17-05-2021

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Aprovació inicial de les Bases reguladores dels pressupostos participatius 2022.

4.- Aprovació inicial del Conveni de delegació de les competències del servei de tractament de residus entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i el Consell Comarcal de la Selva.

5.- Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local (i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora).

6.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 7/2021, per crèdit extraordinari, baixes i suplements.

7.- Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, corresponent al primer trimestre de 2021.

8.- Informe de l’Alcaldia.

9.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple ordinari 19-04-2021 5/2021

Data d'inici de la sessió 19-04-2021

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals en el terme municipal de Santa Coloma de Farners.

4.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 6/2021, per crèdit extraordinari.

5.- Informe de l’Alcaldia.

6.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 15-03-2021 4/2021

Data d'inici de la sessió 15-03-2021

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Modificació puntual del conveni extra estatutari entre el personal laboral i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

4.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 324, de 26 de febrer de 2021, d’adhesió al Pacte d’Alcaldies per a l’Energia i el Clima.

5.- Donar compte al Ple de la Resolució d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal comprensiu del de l’Ajuntament i de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta; de l’informe resum de resultats del control intern de l’Ajuntament; i de l’informe d’estabilitat financera i de la regla de la despesa de l’Ajuntament.

6.- Proposta amb motiu del dia 8 de març, commemoració del Dia Internacional de les Dones.

7.- Proposta de suport a l’amnistia.

8.- Aprovació inicial modificació de crèdits 3/2021.

9.- Informe de l’Alcaldia.

10.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 15-02-2021 3/2021

Data d'inici de la sessió 15-02-2021

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació actes sessions anteriors.

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Aprovació de la constitució gratuïta d’un dret de superfície a favor de la Fundació Privada Gentis.

4.- Declaració any 2021 com a “Any Beulas”  en commemoració del centenari del naixement a Santa Coloma de Farners del pintor Josep Beulas i Recasens.

5.- Renúncia a l’habitatge situat al carrer Francesc Moragas, 123, bxs. 1a.

6.- Proposta en suport al dret a morir dignament.

7.- Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residencia Geriàtrica Sant Salvador d’Horta  corresponent al quart trimestre de 2020.

8.- Informe de l’Alcaldia.

9.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple extraordinari urgent 20-01-2021 2/2021

Data d'inici de la sessió 20-01-2021

Hora d'inici de la sessió 13 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria del Ple extraordinari municipal.

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Nomenament dels membres de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

Ple ordinari 18-01-2021 1/2021

Data d'inici de la sessió 18-01-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació actes sessions anteriors.

 2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

 3.- Nomenament dels membres de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

 4.- Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2021-2024 de Santa Coloma de Farners.

 5.- Proposta en defensa de la unitat de la llengua catalana.

 6.- Informe de l’Alcaldia.

 7.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple extraordinari 29-12-2020 14/2020

Data d'inici de la sessió 29-12-2020

Hora d'inici de la sessió 18:30 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

2.- Aprovació definitiva del Projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes.

3.- Aprovació inicial del Conveni de delegació de les competències del servei de gestió de residus i neteja viària de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

Ple ordinari 21-12-2020 13/2020

Data d'inici de la sessió 21-12-2020

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Resolució dels recursos potestatius de reposició i rectificació de la Relació de Llocs de Treball 2020.

4.- Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici 2021 i de la plantilla de personal.

5.- Nomenament Fill Adoptiu a Quim Torra i Pla.

6.- Moció relativa a les ocupacions delinqüencials d’habitatges.

7.- Informe de l’Alcaldia.

8.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 16-11-2020 12/2020

Data d'inici de la sessió 16-11-2020

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, corresponent al tercer trimestre de 2020.

4.- Restabliment de l’equilibri econòmic del contracte de concessió d’obra pública de la piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners a l’empresa Sport Assistance 2000 SL per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

5.- Adhesió a la Xarxa Local Sistema d’Informació Territorial Municipal – Girona.

6.- Moció per a reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU.

7.- Proposta del grup municipal del PSC, per redactar un pla d’actuació per erradicar la bretxa digital en les persones grans i adults que ho necessitin.

8.- Proposta del grup municipal de la CUP, per a garantir el dret a l’empadronament al municipi de Santa Coloma de Farners.

9.- Proposta del grup municipal de la CUP, sobre la violència masclista i l’afectació de la COVID.

10.- Informe de l’Alcaldia.

11.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 26-10-2020 11/2020

Data d'inici de la sessió 26-10-2020

Hora d'inici de la sessió 19:30 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021.

4.- Aprovació inicial del conveni per a la constitució del dret de superfície sobre un terreny de l’Ajuntament a favor de la Fundació Privada Gentis per a la construcció i gestió d’un edifici/centre dedicat a la prestació del servei de suport formatiu, terapèutic i d’inserció sociolaboral d’infants i joves amb discapacitat del pla de la Selva.

5.- Iniciació dels tràmits per constituir un dret de superfície a favor de la Fundació Privada Gentis.

6.- Proposta del grup municipal de la CUP, per a la reactivació de l’empadronament.

7.- Informe de l’Alcaldia.

8.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple extraordinari 16-10-2020 10/2020

Data d'inici de la sessió 16-10-2020

Hora d'inici de la sessió 18:15 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

2.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal municipal, derivada de la Relació de Llocs de Treball 2020.

Ple ordinari 05-10-2020 9/2020

Data d'inici de la sessió 05-10-2020

Hora d'inici de la sessió 19:30 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de l’exercici 2019.

4.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 10/2020, per suplement i crèdit extraordinari.

5.- Restabliment econòmic del contracte de concessió d’obra pública de la nova piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners.

6.- Resolució dels recursos potestatius de reposició interposats la Relació de Llocs de Treball 2019.

7.- Aprovació de la Relació de Llocs de Treball 2020.

8.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal municipal, derivada de la Relació de Llocs de Treball 2020.

9.- Bonificació del 95% a la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, al Consell Comarcal Selva, per les obres de reforma del Projecte executiu del nou local d’oficines.

10.- Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, corresponent al segon trimestre de 2020.

11.- Donar compte al Ple de la corporació de l’estat d’execució dels pressupostos de l’Ajuntament i l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta corresponents al primer semestre de 2020.

12.- Adhesió al Pla LGBTI pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023.

13.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 11/2020, en la modalitat
de crèdit extraordinari per a amortitzar anticipadament deute a llarg
termini municipal.

14.- Donar compte al Ple del control financer corresponent a l'exercici 2019.

15.- Informe de l’Alcaldia.

16.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 20-07-2020 8/2020

Data d'inici de la sessió 20-07-2020

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.
 

2.- Ratificació de les causes previstes a l’article 43.6 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

3.- Aprovació definitiva de la modificació del plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals i el seu document d’acompanyament.

4.- Aprovació inicial del Projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes.

5.- Determinació de les festes locals per a l’any 2021.

6.- Declaració de bé cultural d’interès local (BCIL) de la finca Can Rabassa.

7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 6/20, per suplement i crèdit extraordinari, del pressupost municipal.

8.- Proposta relativa a la delegació de la potestat sancionadora de diverses matèries en l’òrgan competent del Consell Comarcal de la Selva.

9.- Informe de l’Alcaldia.

 

10.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple ordinari 15-06-2020 7/2020

Data d'inici de la sessió 15-06-2020

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació actes sessions anteriors.

2.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de règim intern d'El Centre - Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners.

3.- Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

4.- Proposta del grup municipal de la CUP, de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que limita l’exposició de banderes LGTBI en edificis públics.

5.- Proposta urgent: Subvencions per a autònoms i empreses per fer front a l’impacte econòmic causat pel Covid-19.

6.- Informe de l’Alcaldia.

7.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple extraordinari urgent 28-05-2020 6/2020

Data d'inici de la sessió 28-05-2020

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- Aprovació de la urgència de la convocatòria del Ple extraordinari municipal.

2.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal municipal núm. 19, reguladora de la Taxa per la utilització d’instal·lacions municipals.

Ple ordinari 18-05-2020 5/2020

Data d'inici de la sessió 18-05-2020

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de Santa Coloma de Farners.

3.- Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, corresponent al primer trimestre de 2020.

4.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de diverses taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.

5.- Informe de l’Alcaldia.

6.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 27-04-2020 4/2020

Data d'inici de la sessió 27-04-2020

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Aprovació del Pla econòmic financer 2020-2021.

3.- Donar compte al Ple del Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2019.

4.- Donar compte al Ple del Pla anual de control financer de l’exercici 2020.

5.- Donar compte al Ple dels informes de control financer a Aigües Colomenques SL i Sport Assistance 2000 SL, exercici 2018.

6.- Proposta urgent: Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa per prestació de serveis al Cementiri municipal.

7.- Informe de l’Alcaldia.

8.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 04-04-2020 3/2020

Data d'inici de la sessió 04-04-2020

Hora d'inici de la sessió 10.30 h

Lloc Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Proposta urgent: Adhesió al “Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus”.

3.- Informe de l’Alcaldia.

4.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple ordinari 17-02-2020 2/2020

Data d'inici de la sessió 17-02-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc sala plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Presa de possessió del regidor d’ERC-AM, senyor Jordi Josep Sitjà Güetas.

3.- Aprovació actualització del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Santa Coloma de Farners.

4.- Adhesió al Pla comarcal de polítiques de dones de la Selva 2016-2020 i creació d’una comissió per a l’elaboració d’un pla propi.

5.- Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, corresponent al quart trimestre de 2019.

6.- Proposta del grup municipal de la CUP, en suport a la jornada de lluita del proper 8 de març de 2020.

7.- Proposta urgent: Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020, per transferència de crèdits.

8.- Informe de l’alcaldia.

9.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 28-01-2020 1/2020

Data d'inici de la sessió 28-01-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia


 

 1. Aprovació acta sessió anterior.

 2. Aprovació definitiva de la desafectació del bé de domini públic situat a la parcel·la cadastral 2838502DG7323N0000UR

 3. Aprovació inicial de la modificació del plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals i el seu document d’acompanyament

 4. Reconeixement de l’obligació del servei de recollida, transport i abocament de residus, neteja viaria i gestió de la deixalleria municipal a favor de Fomento Construcciones y Contratas S.A. per a l’any 2018.

 5. Rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras

 6. Proposta del grup municipal de JUNTS X CAT contra la sentència del TSJC al MH President Quim Torra

 7. Renúncia del senyor Manel Antoni Barroso Adame, al seu càrrec de regidor d’aquest Ajuntament

 8. Informe de l’Alcaldia.

 9. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple extraordinari i urgent 20-12-2019 21/2019

Data d'inici de la sessió 20-12-2019

Hora d'inici de la sessió 17:00 h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- Aprovació de la urgència de la convocatòria del Ple extraordinari municipal.

2.- Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2020.

Ple ordinari 17-12-2019 20/2019

Data d'inici de la sessió 17-12-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc sala plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança d’ús i funcionament de la deixalleria municipal de Santa Coloma de Farners.

3.- Aprovació inicial del Pressupost general per a l’exercici 2020.

4.- Proposta del grup municipal del PSC-CP sobre la millora urgent i decidida de la qualitat urbana del municipi.

5.- Informe de l’Alcaldia.

6.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 18-11-2019 19/2019

Data d'inici de la sessió 18-11-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació actes sessions anteriors.

2.- Aprovació inicial de la desafectació del bé de domini públic situat a la parcel·la cadastral 2838502DG7323N0000UR.

3.- Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residencia Geriàtrica Sant Salvador d’Horta corresponent al tercer trimestre de 2019.

4.- Informe de l’Alcaldia.

5.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple extraordinari urgent 28-10-2019 18/2019

Data d'inici de la sessió 28-10-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala plens Ajuntament

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- Aprovació de la urgència de la convocatòria del Ple extraordinari municipal.

2.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2020.

Ple extraordinari 21-10-2019 16/2019

Data d'inici de la sessió 21-10-2019

Hora d'inici de la sessió 19:40 h

Lloc Sala plens Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

- Nomenament dels membres de les meses electorals per a les Eleccions Generals 2019.

Ple extraordinari urgent 14-10-2019 15/2019

Data d'inici de la sessió 14-10-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00 h

Lloc Sala plens Ajuntament

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- Aprovació de la urgència de la convocatòria del Ple extraordinari municipal.

2.- Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

Ple ordinari 16-09-2019 14/2019

Data d'inici de la sessió 16-09-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc sala plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació actes sessions anteriors.

2.- Nomenament de membres per a la renovació del Consell Rector de l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, per designació del propi Ajuntament.

3.- Nomenament per formar de l’empresa mixta Aigües Colomenques SL.

4.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 8/2019 per crèdit extraordinari i transferència.

5.- Moció per a la derogació definitiva del Projecte del Ramal de la MAT entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes i per a una alternativa sostenible.

6.- Moció d’adhesió a l’Aliança Educació 360 – Educació a Temps Complet.

7.- Moció de suport per a l’anul·lació de l’ordre del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els Mossos d’Esquadra.

8.- Informe de l’Alcaldia.

9.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple extraordinari urgent 31-07-2019 13/2019

Data d'inici de la sessió 31-07-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- Aprovació de la urgència de la convocatòria del Ple extraordinari municipal.

2.- Aprovació ampliació de la plantilla de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, en dues places d’educador/a de la Llar d’Infants Municipal.

Ple ordinari 18-07-2019 12/2019

Data d'inici de la sessió 18-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació actes sessions anteriors.

2.- Determinació de les festes locals per a l’any 2020.

3.- Aprovació definitiva del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Santa Coloma de Farners.

4.- Revocar cessió finca Generalitat i inici tramitació cessió finques Generalitat i Fundació Gentis.

5.- Aprovació del Compte General de l’Ajuntament 2018.

6.- Donar compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament i de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, corresponent al 1r semestre de 2019.

7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 6/2019.

8.- Proposta del grup municipal de la CUP, per millorar la prevenció d’incendis forestals.

9.- Proposta del grup municipal de la CUP, de rebuig al projecte de llei de contractes de serveis a les persones.

10.- Informe de l’alcaldia.

11.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple extraordinari 08-07-2019 11/2019

Data d'inici de la sessió 08-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

2.- Creació de la Comissió Informativa única.

3.- Creació de la Comissió Especial de Comptes.

4.- Assignacions als grups polítics i càrrecs electes.

5.- Càrrecs amb dedicació exclusiva.

6.- Creació de grups municipals.

7.- Donar compte de la composició de la Junta de Govern Local i de les delegacions de l’Alcaldia.

8.- Creació de la Comissió de Coordinació de Govern.

9.- Nomenaments per formar part d’OA municipals i empreses mixtes.

Ple extraordinari 12/06/2019 9/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia Aprovació acta sessió anterior

Ple ordinari 20/05/2019 8/2019

Data d'inici de la sessió 20-05-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació actes sessions anteriors.

2.- Aprovació definitiva de la relació dels llocs de treball de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

3.- Donar compte al Ple de la Corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’ Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residencia geriàtrica Sant Salvador d’Horta  corresponent al primer trimestre de 2019

4.- Moció presència dels Mossos d'Esquadra davant els Jutjats

5.- Moció sobre la condemna i rebuig a l’afusellament i crema simbòlica del President Puigdemont

6.- Moció pel dret a vot per a tothom

 

Fora de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència:

7.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC, MES, CIU i PSC per al compromís d’escolarització de tots els infants procedents de la Llar d’Infants “La Miraculosa

8.- Moció presentada pel grup municipal CUP Farners per iniciar els tràmits per poder municipalitzar la llar d’infants de la Miraculosa

 

9.- Informe de l’Alcaldia.

10.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern

Ple extraordinari urgent 7/2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

- Nomenament dels membres de les meses electorals per a les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu

Ple ordinari 12-04-2019 6/2019

Data d'inici de la sessió 12-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació actes sessions anteriors.

2.- Aprovació provisional del Pla Especial urbanístic “àrea d’estacionament d’estança limitada de caravanes i autocaravanes” juntament amb el document d’avaluació ambiental estratègic simplificat

3.- Moció per proposar a la Diputació de Girona la creació d’una àrea específica d’Educació amb un Diputat amb delegació concreta per a aquesta àrea.

4.- Ratificació de l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals “Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines”

5.- Informe de l’Alcaldia.

6.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern

Ple extraordinari 04-04-2019 5/2019

Data d'inici de la sessió 04-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia Expedient de modificació de crèdit número 3/2019

Ple 30-03-2019 4/2019 4/2019

Data d'inici de la sessió 30-03-2019

Hora d'inici de la sessió 10:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia Nomenament dels membres de les meses electorals per a les Eleccions Generals 2019

Ple 18-03-2019 3/2019 3/2019

Data d'inici de la sessió 18-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Aprovació provisional del Pla Especial urbanístic Circuit de Motocròs Can Mariano juntament amb el document d’avaluació ambiental estratègica simplificada, presentat per la mercantil Moto Club 2000.

3.- Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Santa Coloma de Farners

4.- Adhesió a la Federació de municipis de Catalunya

5.- Donar compte al Ple municipal de la resolució d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal comprensiu del de l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom Residencia Geriàtrica Sant Salvador d’Horta.

6.- Moció per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades

7.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP-FARNERS en suport i adhesió a la vaga general feminista convocada pel 8 de març de 2019

8.- Informe de l’Alcaldia.

9.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern

Ple 18-02-2019 2/2019 2/2019

Data d'inici de la sessió 18-02-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Aplicació de la jornada laboral de 35 hores setmanals en còmput anual.

3.- Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal de Barraques.

4.- Moció per un debat sincer amb la comunitat educativa per crear un nou marc regulatiu integral del Temps de Migdia als centres educatius de titularitat pública, aplicable a partir del 2020.

5.- Moció presentada pel grup municipal del PSC per l’adopció de mesures en els cossos de seguretat de la Generalitat.

6.-  Moció presentada pel grup municipal del PSC per l’adopció de mesures que permetin millorar la seguretat ciutadana

7.- Informe de l’Alcaldia.

8.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern

Ple ordinari 28-01-2019 1/2019

Data d'inici de la sessió 28-01-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Anomenar la plaça de l'Ajuntament com a "plaça del 1r d'Octubre".

3. Donar compte al Ple dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament i de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, corresponent al quart trimestre de 2018.

4. Moció de rebuig a l'actuació policial del 16 de gener.

5. Informe de l'Alcaldia.

6. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple ordinari 17-12-2018 13/2018

Data d'inici de la sessió 17-12-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball valorada.

3.- Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2019.

4.- Informe de l’Alcaldia.

5.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple ordinari 19-11-2018 12/2018

Data d'inici de la sessió 19-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta sessió anterior
 2. Aprovació de la Memòria justificativa de la necessitat de construir i explotar sis pistes de pàdel i incoació de l’expedient per a la constitució d’un dret de superfície.
 3. Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament i de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, corresponent al tercer trimestre de 2018.
 4. Moció pel desplegament de banda ampla a tots els municipis de la demarcació de Girona.
 5. Moció a favor de l’absolució dels presos polítics
 6. Informe de l’alcaldia
 7. Precs, preguntes i control als òrgans de govern

Ple ordinari 22-10-2018 11/2018

Data d'inici de la sessió 22-10-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Presa de possessió del regidor del PSC, senyor Jesús Mora Rolando.

2.- Aprovació actes sessions anteriors.

3.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals.

4.- Informe de l’alcaldia.

5.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple extraordinari urgent 01-10-2018 10/2018

Data d'inici de la sessió 01-10-2018

Hora d'inici de la sessió 20:15 h

Lloc Sala de plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- Renúncia del regidor senyor Manel Roqueta Casalprim i sol·licitud a la JEC per tal que expedeixi credencial a favor del següent candidat de la llista electoral del PSC-CP.

Ple extraordinari urgent 01-10-2018 9/2018

Data d'inici de la sessió 01-10-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- Moció amb motiu del primer aniversari de l'1 d’octubre.

Ple ordinari 17-09-2018 8/2018

Data d'inici de la sessió 17-09-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 19/2018.

3.- Donar compte al Ple dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament i de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, corresponent al segon trimestre de 2018.

4.- Donar compte al Ple de l’estat d’execució dels pressupostos de l’Ajuntament i l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, corresponent al primer semestre de 2018.

5.- Aprovació de la creació de la Comissió Redactora de l’Ordenança municipal de Barraques.

6.- Delegació en el Consell Comarcal de la Selva de la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals.

7.- Proposta de sotmetre a consulta popular l’emplaçament de l’espai 1 d’octubre.

8.- Proposta del grup municipal de la CUP, en relació a la consulta popular per tal d’escollir un espai a Santa Coloma de Farners en memòria de l’1 d’octubre de 2017.

9.- Informe de l’alcaldia.

10.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 16-07-2018 7/2018

Data d'inici de la sessió 16-07-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior

2.- Moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals.

3.- Moció-declaració institucional en motiu del 28 de juny.

4.- Moció per un punt lila i un acord contra les agressions masclistes a Barraques de Santa Coloma de Farners.

5.- Bonificació del 95% a la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, al Departament d’Ensenyament, per les obres de sanejar el subsòl de la pista de l’Escola Castell de Farners.

6.- Aprovació del Compte General de l’exercici de 2017.

7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 16/2018.

8.- Informe de l’alcaldia

9.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern

Ple ordinari 18-06-2018 6/2018

Data d'inici de la sessió 18-06-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Aprovació de l’atermenament de dues finques, propietat d’aquest Ajuntament, a la zona del Castell de Farners.

3.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 12/2018.

4.- Proposta del grup municipal de la CUP, de rebuig a la violència i la impunitat policial.

5.- Informe de l’Alcaldia.

6.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple ordinari 21-05-2018 5/2018

Data d'inici de la sessió 21-05-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal de circulació.

3.- Aprovació de l’informe de seguiment del Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES).

4.- Donar compte al Ple dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament i de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, corresponents al primer trimestre de 2018.

5.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 9/2018.

6.- Informe de l’alcaldia.

7.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 24-04-2018 4/2018

Data d'inici de la sessió 24-04-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'inclusió social

3. Acceptació revisió de preus contracte servei recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió deixalleria municipal

4. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2018

5. Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària d’urbanització del carrer de la Rosa

6. Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària d’urbanització del carrer Lliri

7. Proposta del grup municipal de la CUP, per donar suport als comitès en defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta

8. Proposta del grup municipal de la CUP, en suport a les persones encausades de l'Espai Antiracista Salt-Girona per delictes d'odi i associació il·lícita

9. Informe de l'alcaldia

10. Precs, preguntes i control als òrgans de govern

Ple ordinari 19-03-2018 3/2018

Data d'inici de la sessió 19-03-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Determinació de les festes locals per a l’any 2019.

3.- Ampliació del termini en què formaran part de la Mesa Tècnica de l’Habitatge els regidors de l’Ajuntament i els representants de les associacions i entitats.

4.- Ampliar a un any les funcions de coordinador dels consells sectorials municipals.

5.- Donar compte al Ple de les liquidacions del pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta.

6.- Donar compte al Ple del Pla pressupostari a mig termini 2019-2021.

7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 7/2018 del pressupost municipal vigent.

8.- Aprovació inicial del Pla de prevenció d’incendis forestals de Santa Coloma de Farners.

9.- Informe de l’alcaldia.

10.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 20-02-2018 2/2018

Data d'inici de la sessió 20-02-2018

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc sala de plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior

2.- Aprovació inicial de l’Ordenança municipal de circulació.

3.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 2017-2019 de Santa Coloma de Farners.

4.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 2/2018 del pressupost municipal vigent.

5.- Donar compte al Ple dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta corresponent al quart trimestre de 2017.

6.- Rebuig a la línia elèctrica d’alta tensió Juià – La Farga3.

7.- Proposta del grup municipal de la CUP de suport a les persones encausades per oposar-se a la línia de molt alta tensió (MAT) al seu pas per les comarques gironines.

8.- Proposta del grup municipal de la CUP, de rebuig al projecte del gasoducte MIDCAT.

9.- Informe de l'alcaldia.

10.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 29-01-2018 1/2018

Data d'inici de la sessió 29-01-2018

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 1. Aprovació actes sessions anteriors.
 2. Donar compte de la Resolució de Presidència de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 2/2017 en el pressupost de l’OA.
 3. Proposta del grup municipal de la CUP, sotmesa a dictamen de la Comissió Informativa, en relació amb el canvi de nom de la plaça de l’Ajuntament pel de plaça de l’1 d’octubre, i vot particular formulat pel grup de govern.
 4. Informe de l’alcaldia.
 5. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple extraordinari 18-12-2017 14/2017

Data d'inici de la sessió 18-12-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici de 2018.

Ple ordinari 18-12-2017 13/2017

Data d'inici de la sessió 18-12-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors.

2. Delegació en el Consell Comarcal de la Selva de la prestació del servei de recollida i acollida dels animals de companyia domèstics (gossos i gats) perduts, abandonats i/o ensalvatgits.

3. Adhesió i participació a la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines (XCECG).

4. Informe de l'alcaldia.

5. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 22-11-2017 12/2017

Data d'inici de la sessió 22-11-2017

Hora d'inici de la sessió 14:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

 1. Nomenament dels membres de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2017.

 

Ple 20-11-2017 11/2017

Data d'inici de la sessió 20-11-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes anteriors

2. Donar compte al Ple de la Corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència geriàtrica Sant Salvador d'Horta corresponent al tercer trimestre de 2017

3. Informe de l’alcaldia

4. Precs, preguntes i control als òrgans de govern

Ple 23-10-2017 10/2017

Data d'inici de la sessió 23-10-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta sessió anterior.
 2. Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional).
 3. Informe de l’alcaldia.
 4. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 09-10-2017 9/2017

Data d'inici de la sessió 09-10-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

Moció de condemna a la violència de la policia de l’estat espanyol a Catalunya

Ple 25-09-2017 8/2017

Data d'inici de la sessió 25-09-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta sessió anterior.
 2. Manifestació de condol per la mort del senyor Josep Beulas i Recasens, Fill Predilecte de Santa Coloma de Farners.
 3. Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2017-2019 de Santa Coloma de Farners.
 4. Aprovació del Conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per al cofinançament de la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor a l’Escola Sant Salvador d’Horta i al pavelló de la Nòria.
 5. Aprovació inicial de la modificació del Reglament d’honors i distincions.
 6. Donar compte de la Resolució de l’alcaldia núm. 1310/2017, de suport al Referèndum.
 7. Donar compte dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament i de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta corresponent al primer semestre de 2017.
 8. Donar compte de l’estat d’execució dels pressupostos de l’Ajuntament i de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, corresponents al segon trimestre de 2017.
 9. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal vigent per a 2017.
 10. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 5/2017.
 11. Proposta del grup municipal de la CUP, per a la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.
 12. Informe de l’alcaldia.
 13. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 17-07-2017 7/2017

Data d'inici de la sessió 17-07-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Pròrroga de la vigència del contracte de recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal.

3. Determinació de les festes locals per a l’any 2018

4. Declarar desert el procediment obert per a l’alienació de cinc places d’estacionament i dos trasters

5. Aprovació compte general exercici 2016

6. Donar compte al Ple de la Resolució de Presidència de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 1/2017

7. Proposta conjunta dels grups municipals per una ciutat desmilitaritzada

8. Informe de l'alcaldia

9. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 19-06-2017 6/2017

Data d'inici de la sessió 19-06-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Adjudicació del contracte de gestió del servei d'aparcament amb limitació horària a diversos carrers de Santa Coloma de Farners.

3.- Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de reforma de la planta baixa de l'Ajuntament per a oficines d'atenció al ciutadà (OAC).

4.- Modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat.

5.- Modificació de crèdits núm. 3/2017 del Pressupost municipal vigent.

6.- Proposta del grup municipal de CIU, per incorporar un espai a la web per als diferents grups polítics municipals.

7.- Informe de l'alcaldia.

8.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 15-05-2017 5/2017

Data d'inici de la sessió 15-05-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Reglament del servei de subministrament d’aigua potable al municipi de Santa Coloma de Farners.

3.- Convocatòria de nova subhasta per a l’alienació de cinc places d’estacionament de vehicles i dos trasters de propietat municipal.

4.- Modificació de crèdits núm. 2/2017 del pressupost municipal vigent.

5.- Proposta del grup municipal de la CUP, per declarar Santa Coloma de Farners municipi compromès amb la banca ètica.

6.- Concessió de compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades a la interventora municipal.

7.- Informe de l'alcaldia.

8.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 25-04-2017 4/2017

Data d'inici de la sessió 25-04-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Donar compte al Ple del Pla pressupostari a mig termini 2018-2020.

3.- Donar compte al Ple del Decret de l'alcaldia de delegació de la potestat sancionadora en matèria de trànsit al Consell Comarcal de la Selva.

4.- Delegació en el Consell Comarcal de la Selva de facultats en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic.

5.- Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.

6.- Proposta del grup municipal de la CUP, per comprometre l'Ajuntament a no contractar empreses que operin en paradisos fiscals.

7.- Proposta del grup municipal de la CUP, per al suport i promoció de l'artesania.

8.- Proposta del grup municipal de la CUP, per l'estalvi d'aigua a Santa Coloma de Farners.

9.- Informe de l'alcaldia.

10.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 20-03-2017 3/2017

Data d'inici de la sessió 20-03-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Donar compte de la liquidació del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2016, aprovada per Decret de 17 de febrer de 2017, així com informar dels drets reconeguts nets de difícil o impossible recaptació

3.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta corresponent a l'exercici 2016, aprovada per Decret de 17 de febrer de 2017, així com informar dels drets reconeguts nets de difícil o impossible recaptació

4.- Aprovació del Plec de clàusules jurídiques i administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques realtius al contracte de gestió del servei d'aparcament amb limitació horària a diversos carrers de Santa Coloma de Farners

5.- Informe de l'alcaldia.

6.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 20-02-2017 2/2017

Data d'inici de la sessió 20-02-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes sessions anteriors.
 2. Alienació de cinc places d’estacionament i dos trasters.
 3. Pròrroga i revisió de preus del contracte de recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal.
 4. Aprovació inicial de l’Ordenança general de subvencions.
 5. Adhesió a la campanya “Casa nostra és casa vostra”.
 6. Informe de l’alcaldia.
 7. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 23-01-2017 1/2017

Data d'inici de la sessió 23-01-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta sessió anterior.
 2. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Reglament de consultes populars no refrendàries a Santa Coloma de Farners.
 3. Aprovació inicial del Reglament del servei d’aigua potable de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
 4. Proposta del grup municipal de la CUP per un poble lliure de violència de gènere i a favor de la igualtat d’oportunitats.
 5. Informe de l’alcaldia.
 6. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple 20-12-2016

Data d'inici de la sessió 20-12-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Modificació de crèdits al pressupost de despeses de l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta.
 2. Modificació de crèdits al pressupost de despeses de l’Ajuntament.
 3. Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici de 2017, integrat pel pressupost de la pròpia corporació i el de l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta.

Ple 19-12-2016

Data d'inici de la sessió 19-12-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta sessió anterior.
 2. Nomenament de membres per a la renovació del Consell Rector de l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, a proposta del propi Consell Rector i per designació del propi Ajuntament.
 3. Aprovació inicial del Reglament d’honors i distincions.
 4. Dissolució del Consorci de Viles Termals de Catalunya.
 5. Delegació en la Junta de Govern Local de la competència per a la imposició de sancions, qualificades de greus, de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals.
 6. Proposta del grup municipal de la CUP, per a fomentar la participació i informació popular sobre els pressupostos municipals de 2017.
 7. Informe de l’alcaldia.
 8. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 21-11-16

Data d'inici de la sessió 21-11-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes sessions anteriors.
 2. Proposta de suport als encausats pel 9N.
 3. Proposta del grup municipal de la CUP, de suport a totes les persones i Ajuntaments investigats i assetjats per l’Estat Espanyol.
 4. Informe de l’alcaldia.
 5. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 24-10-16

Data d'inici de la sessió 24-10-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació provisional de la modificació de determinades ordenances fiscals, segons la proposta, que entraran en vigor l’1 de gener de 2017.
 2. Aprovació provisional de l’acord de imposició i ordenació de la Taxa per recollida d’animals domèstics perduts o abandonats.
 3. Aprovació inicial del Reglament de consultes populars no referendàries a Santa Coloma de Farners.
 4. Proposta per una Administració socialment responsable.
 5. Proposta del grup municipal de la CUP perquè l’Ajuntament realitzi la negociació amb la Generalitat de Catalunya per tal de rebre la gestió del cànon de l’aigua.
 6. Proposta del grup municipal de la CUP per a la redacció d’unes contribucions especials referents a l’aigua.
 7. Proposta del grup municipal de la CUP per a fomentar la participació popular en l’elaboració dels pressupostos municipals de 2017.
 8. Proposta del grup municipal de la CUP per a l’ampliació de l’espai porxat de les mesures de Santa Coloma.
 9. Informe de l’alcaldia.
 10. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple 17-10-16

Data d'inici de la sessió 17-10-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Aprovació provisional de la modificació de determinades ordenances fiscals, segons la proposta, que entraran en vigorl'l de gener de 2017.

3. Aprovació provisional de l'acord de imposició i ordenació de la Taxa per recollida d'animals domèstics perduts o abandonats.

4. Aprovació inicial del Reglament de consultes populars no referendàries a Santa Coloma de Farners.

5. Proposta per una Administració socialment responsable.

6. Proposta del grup municipal de la CUP perquè l'Ajuntament realitzi la negociació amb la Generalitat de Catalunya per tal de rebre la gestió del cànon de l'aigua.

7. Proposta del grup municipal de la CUP per a la redacció d'unes contribucions especials referents a l'aigua.

8. Proposta del grup municipal de la CUP per a fomentar la participació popular en l'elaboració dels pressupostos municipals de 2017.

9. Proposta del grup municipal de la CUP per a l'ampliació de l'espai porxat de les mesures de Santa Coloma.

10. Informe de l'alcaldia.

11. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 19-09-16

Data d'inici de la sessió 19-09-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació acta sessió anterior.
 • 2. Donar compte del Decret de l'alcaldia de 7 de setembre de 2016, d'aprovació de les línies fonamentals dels pressupostos de l'Ajuntament i de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta per a l'exercici de 2017.
 • 3. Aprovació del Conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per a la cessió de la gestió de l'ús de sis habitatges de titularitat pública.
 • 4. Resolució de les al•legacions formulades durant el període d'informació pública i aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals.
 • 5. Resolució de les al•legacions formulades durant el període d'informació pública i aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària en els mercats de marxants de dilluns i dissabtes.
 • 6. Informe de l'alcaldia.
 • 7. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 18-07-16

Data d'inici de la sessió 18-07-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Saló de sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació acta sessió anterior.
 • 2. Determinació de les festes locals per a l'any 2017.
 • 3. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària en els mercats de marxants de dilluns i dissabtes, a Santa Coloma de Farners.
 • 4. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la Fira de la Ratafia.
 • 5. Proposta en defensa de l'acollida de les persones refugiades.
 • 6. Proposta de suport a la marxa Som.
 • 7. Proposta per a la transició cap a les energies renovables.
 • 8. Proposta de creació de l'espai "Pere Bassols" a la Biblioteca municipal Joan Vinyoli.
 • 9. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 01/2016.
 • 10.Aprovació del Compte General exercici 2015.
 • 11.1nforme de l'alcaldia
 • 12. Precs, preguntes i control als órgans de govern.

Ple 30-05-16

Data d'inici de la sessió 30-05-2016

Hora d'inici de la sessió 20:15h

Lloc Saló de sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

 • Nomenament dels membres de les meses electorals per a les Eleccions Generals 2016.

Ple 17-05-16

Data d'inici de la sessió 17-05-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació acta sessió anterior.
 • 2. Moció per demanar la compareixença com a part d'aquest Ajuntament en la querella contra l'Estat espanyol per crims contra la humanitat per l'afusellament de Lluís Mon Pascual, que fou alcalde de Santa Coloma de Farners.
 • 3. Proposta del grup municipal de CIU, d'incorporar individualment a la seu electrònica de la web municipal totes les mocions debatudes al Ple municipal, amb el resultat de les votacions i el posicionament de cada grup municipal.
 • 4. Proposta del grup municipal de la CUP, "fem un pas més cap a la independència, sense por".
 • 5. Proposta del grup municipal de la CUP, per permetre que totes les persones que viuen a Santa Coloma de Farners siguin empadronades censades adequadament.
 • 6. Proposta del grup municipal de la CUP, sobre el transport sanitari.
 • 7. Proposta del grup municipal de la CUP, sobre els talls en el subministrament d'aigua potable.
 • 8. Informe de l'alcaldia.
 • 9. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 18-04-16

Data d'inici de la sessió 18-04-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació acta sessió anterior.
 • 2. Adhesió al Protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, signat pel president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, pels quatre presidents de les diputacions provincials de Catalunya, per la secretària de Govern del TSJC, pel president del Consell dels i1•lustres Col•legis d'Advocats de Catalunya, pel president del Consell de Col•legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya, per l'Associació Catalana de Municipis i per la Federació de Municipis de Catalunya.
 • 3. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la concessió de beques per als alumnes dels centres escolars de Santa Coloma de Farners.
 • 4. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals.
 • 5. Instal•lació caldera de biomassa al CEIP Sant Salvador d'Horta i al Pavelló la Nòria.
 • 6. Donar compte del Pla pressupostari a mig termini 2017-2019.
 • 7. Proposta del grup municipal de CIU per al control i sancions als propietaris que incompleixin l'Ordenança de tinença d'animals.
 • 8. Informe de l'alcaldia.
 • 9. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 14-03-16

Data d'inici de la sessió 14-03-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació acta sessió anterior.
 • 2. Aprovació inicial dels Estatuts de l'organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta.
 • 3. Aprovació inicial del plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, etc.
 • 4. Aprovació inicial del Projecte de reforma del carrer Ave Maria, entre el carrer Francesc Moragas i el carrer Sant Sebastià.
 • 5. Donar compte de la liquidació del pressupost general corresponent a 2015, que inclou el de l'Ajuntament i el de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta.
 • 6. Proposta d'acord de suport al Dia Internacional de les Dones.
 • 7. Informe de l'alcaldia.
 • 8. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 15-02-16

Data d'inici de la sessió 15-02-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació acta sessió anterior.
 • 2. Aprovació de la rectificació de l'inventari municipal de béns a 31 de gener de 2016.
 • 3. Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrológic de la Conca de l'Ebre.
 • 4. Informe de l'alcaldia.
 • 5. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 25-01-16

Data d'inici de la sessió 25-01-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • 2. Aprovació inicial del Projecte de legalització de la urbanització de l'actuació Sector B, polígon 1.
 • 3. Pròrroga del contracte de recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal.
 • 4. Aplicació del 0,5% IBI a projectes de conservació Medi Natural
 • 5. Proposta del grup municipal de CIU en relació a l'ordenança de tinença d'animals domèstics.
 • 6. Informe de l'alcaldia.
 • 7. Precs, preguntes i control als òrgans de govern

Ple 20-06-16

Data d'inici de la sessió 20-06-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació actes sessions anteriors.
 • 2. Pròrroga de la cessió gratuïta, a favor de la Generalitat de Catalunya, d'una finca, al sector B, per tal de construir els nous Jutjats de Santa Coloma de Farners.
 • 3. Aprovació definitiva del plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, etc.
 • 4. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la concessió de beques per als alumnes dels centres escolars de Santa Coloma de Farners.
 • 5. Rebuig als atacs del govern espanyol contra la Llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 • 6. Petició a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per tal que posi a disposició de l'Ajuntament sis pisos per tal d'impulsar les polítiques socials municipals.
 • 7. Proposta del grup municipal de la CUP, per habilitar zones de càrrega per a vehicles elèctrics en el municipi.
 • 8. Informe de l'alcaldia.
 • 9. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.