En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple el componen l'alcalde, que el presideix, i tots els regidors i regidores electes una vegada hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres possessió formal del càrrec davant el mateix Ple.

El Ple de l’Ajuntament de la Riera de Gaià es compon de 9 regidors i regidores.

D’acord amb l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple pot celebrar sessions ordinàries, extraordinàries, i extraordinàries urgents, i tenint en compte que s’ha de celebrar les sessions ordinàries del Ple amb la periodicitat mínima establerta per les esmentades lleis .

En el Ple extraordinari de data 9 de juliol de 2019 es va establir que la periodicitat seria trimestral i tindrien lloc l'últim dimarts a les 20.30

Actes de Ple : https://www.seu-e.cat/ca/web/rieradegaia/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JAUME CASAS SORDÉ

JAUME CASAS SORDÉ

TOTS FEM RIERA

Veure fitxa
Foto ORIOL MONCLÚS SÁNCHEZ

ORIOL MONCLÚS SÁNCHEZ

TOTS FEM RIERA

Veure fitxa
Foto ALBERT CUEVAS DEL PINO

ALBERT CUEVAS DEL PINO

TOTS FEM RIERA

Veure fitxa
Foto JOAN CASAS TORRAS

JOAN CASAS TORRAS

TOTS FEM RIERA

Veure fitxa
Foto JORDI GIRÓ MERCADÉ

JORDI GIRÓ MERCADÉ

SLR-AM

Veure fitxa
Foto JORDI MULLORT COMI

JORDI MULLORT COMI

SLR-AM

Veure fitxa
Foto YOLANDA ROCH FERRERES

YOLANDA ROCH FERRERES

SLR-AM

Veure fitxa
Foto JORDI SAGUÉS OLCINA

JORDI SAGUÉS OLCINA

AR-ECG

Veure fitxa
Foto JOSÉ CARMONA AGUILAR

JOSÉ CARMONA AGUILAR

PSC - CP

Veure fitxa
Funcions:

Comissió especial de comptes

L'article 48 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que dins l'organització municipal de cada ajuntament necessàriament ha d'existir la Comissió Especial de Comptes.

Els articles 20.1.e) i 116 de la llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, regulen la creació de la Comissió Especial de Comptes, la seva composició i el seu funcionament; i l’article 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regula el contingut de l’acord de creació.

Elecció dels seus membres

D’acord amb allò que estableix l’article 58.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió estarà integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la Corporació, essent el seu número proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament, o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

Competències

Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el ple d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l'entitat local i han de ser així mateix objecte d'informació pública abans de sotmetre a l'aprovació del ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l'existència d'irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116). L'article 58 del mateix text legal, estableix que correspondrà a la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, amb les competències que assenyalen els números 1 i 4 de l' esmentat article i aquesta Comissió pot requerir la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

Composició

Els membres han estat designats per acord Plenari de data 9 de juliol de 2019 i són els següents: President: l’alcalde Jaume Casas i Sordé, Oriol Monclús sánchez del grup polític Tos Fem Riera-Junts, Jordi Giró Mercadé del grup polític Som-hi La Riera de Gaià-AM, Jordi Sagués Olcina del grup polític Acord per La Riera -ECG i José Carmona Aguilar del grup polític PSC

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JAUME CASAS SORDÉ

JAUME CASAS SORDÉ

TOTS FEM RIERA

Veure fitxa
Foto ORIOL MONCLÚS SÁNCHEZ

ORIOL MONCLÚS SÁNCHEZ

TOTS FEM RIERA

Veure fitxa
Foto JORDI GIRÓ MERCADÉ

JORDI GIRÓ MERCADÉ

SLR-AM

Veure fitxa
Foto JORDI SAGUÉS OLCINA

JORDI SAGUÉS OLCINA

AR-ECG

Veure fitxa
Funcions:

L’Article 52 i 53 del Reglament d’organització, funcionament i de règim jurídic de les entitats locals (Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre ) estableix  :

 

Art. 52

1. *La Comissió de Govern està integrada per l'Alcalde, que la presideix, i regidors nomenats lliurement per ell com membres de la mateixa.

 

2. El nombre de Regidors als quals l'Alcalde pot nomenar membres de la Comissió de Govern, no podrà ser superior al terç de el nombre legal de membres de la Corporació. A l'efecte del còmput no es tindran en compte els decimals que resultin de dividir per tres el nombre total de regidors.

 

3. L'Alcalde pot cessar lliurement, en tot moment, a qualsevol membres de la Comissió de Govern.

 

4. Els nomenaments i cessaments seran adoptats amb les formalitats prescrites en el número primer de l'article 46 d'aquest Reglament.

 

5. Podran ser objecte d'una sola Resolució de l'Alcalde, el nomenament com a membre de la Comissió de Govern i la delegació d'atribucions a què es refereix l'article 43 d'aquest Reglament.

 

Article 53

 

1. És atribució pròpia i indelegable de la Comissió de Govern l'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions. Amb aquesta finalitat, la Comissió de Govern serà informada de totes les decisions de l'alcalde. Aquesta informació tindrà caràcter previ a l'adopció de la decisió sempre que la importància de l'assumpte així ho requereixi.

 

2. Així mateix, la Comissió de Govern exercirà les atribucions que li deleguin, en virtut del que disposen els articles 43 i 51, l'alcalde o el Ple, així com aquelles atribucions que expressament li assignen les lleis.

 

3. El règim de les delegacions de l'alcalde i del Ple, en la Comissió de Govern, es regeix pel que disposen els articles 43, 44 i 51 d'aquest Reglament.

*Cal tenir en compte que la «Comissió de Govern» passa a denominar-se «Junta de Govern Local», conformi estableix l'exposició de motius de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització de el govern local.

D'acord amb el Ple extraordinari d'organització de data 9 de juliol de 2019 s'estableix les sessions quinzenalment.

Actes de la Junta : https://seu-e.cat/ca/web/rieradegaia/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/acords-de-junta-de-govern

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JAUME CASAS SORDÉ

JAUME CASAS SORDÉ

TOTS FEM RIERA

Veure fitxa
Foto ORIOL MONCLÚS SÁNCHEZ

ORIOL MONCLÚS SÁNCHEZ

TOTS FEM RIERA

Veure fitxa
Foto JOAN CASAS TORRAS

JOAN CASAS TORRAS

TOTS FEM RIERA

Veure fitxa
Foto JOSÉ CARMONA AGUILAR

JOSÉ CARMONA AGUILAR

PSC - CP

Veure fitxa