En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple el componen l'alcalde, que el presideix, i tots els regidors i regidores electes una vegada hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres possessió formal del càrrec davant el mateix Ple.

El Ple de l’Ajuntament de la Riera de Gaià es compon de 9 regidors i regidores.

D’acord amb l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple pot celebrar sessions ordinàries, extraordinàries, i extraordinàries urgents, i tenint en compte que s’ha de celebrar les sessions ordinàries del Ple amb la periodicitat mínima establerta per les esmentades lleis .

En el Ple extraordinari de data 9 de juliol de 2019 es va establir que la periodicitat seria trimestral i tindrien lloc l'últim dimarts a les 20.30

Actes de Ple : https://www.seu-e.cat/ca/web/rieradegaia/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOAN CASAS TORRAS

JOAN CASAS TORRAS

TOTS FEM RIERA-CM

Veure fitxa
Foto CRISTINA MERIDA MORILLO

CRISTINA MERIDA MORILLO

TOTS FEM RIERA-CM

Veure fitxa
Foto RICARD SERRAMIA SUÑE

RICARD SERRAMIA SUÑE

TOTS FEM RIERA-CM

Veure fitxa
Foto RAQUEL PUIG PASARRIUS

RAQUEL PUIG PASARRIUS

TOTS FEM RIERA-CM

Veure fitxa
Foto IVAN MIRAS DEL POZO

IVAN MIRAS DEL POZO

TOTS FEM RIERA-CM

Veure fitxa
Foto JORDI GIRÓ MERCADÉ

JORDI GIRÓ MERCADÉ

SLR-AM

Veure fitxa
Foto MARIA JOSE MARTINEZ MALLAFRE

MARIA JOSE MARTINEZ MALLAFRE

TOTS FEM RIERA-CM

Veure fitxa
Foto MÒNICA SANROMÀ GIMÉNEZ

MÒNICA SANROMÀ GIMÉNEZ

TOTS FEM RIERA-CM

Veure fitxa
Foto YOLANDA ROCH FERRERES

YOLANDA ROCH FERRERES

SLR-AM

Veure fitxa
Funcions:

Comissió especial de comptes

L'article 48 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que dins l'organització municipal de cada ajuntament necessàriament ha d'existir la Comissió Especial de Comptes.

Els articles 20.1.e) i 116 de la llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, regulen la creació de la Comissió Especial de Comptes, la seva composició i el seu funcionament; i l’article 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regula el contingut de l’acord de creació.

Elecció dels seus membres

D’acord amb allò que estableix l’article 58.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió estarà integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la Corporació, essent el seu número proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament, o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

Competències

Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el ple d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l'entitat local i han de ser així mateix objecte d'informació pública abans de sotmetre a l'aprovació del ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l'existència d'irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116). L'article 58 del mateix text legal, estableix que correspondrà a la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, amb les competències que assenyalen els números 1 i 4 de l' esmentat article i aquesta Comissió pot requerir la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

Composició

Els membres han estat designats per acord Plenari de data 9 de juliol de 2019 i són els següents: President: l’alcalde Jaume Casas i Sordé, Oriol Monclús sánchez del grup polític Tos Fem Riera-Junts, Jordi Giró Mercadé del grup polític Som-hi La Riera de Gaià-AM, Jordi Sagués Olcina del grup polític Acord per La Riera -ECG i José Carmona Aguilar del grup polític PSC

Membres de l'òrgan de govern:
Foto JOAN CASAS TORRAS

JOAN CASAS TORRAS

TOTS FEM RIERA-CM

Veure fitxa
Foto RAQUEL PUIG PASARRIUS

RAQUEL PUIG PASARRIUS

TOTS FEM RIERA-CM

Veure fitxa
Foto JORDI GIRÓ MERCADÉ

JORDI GIRÓ MERCADÉ

SLR-AM

Veure fitxa