Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

La GAIP o Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública és un òrgan especialitzat i plenament independent, elegit pel Parlament de Catalunya per una majoria d'almenys tres cinquenes parts, encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública. És creada per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que la regula en els seus articles 39 a 44.

La principal responsabilitat de la GAIP és atendre reclamacions de la ciutadania contra resolucions administratives relatives a sol·licituds d'accés a la informació pública.

En el següent enllaç podeu trobar les resolucions i dictàmens on l'Ajuntament de Roda de Berà és l'administració reclamada : Resolucions i dictàmens.

 

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) és un organisme independent que vetlla per garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada. Des d'aquest organisme, s'informa sobre quins són els drets en aquesta matèria, com s'exerceixen i què s'ha de fer si no es respecten. L’APDCAT també informa i assessora sobre les obligacions que preveu la legislació i controla que les entitats les compleixin.

Un dels àmbits d'actuació de l'APDCAT comprèn els fitxers i els tractaments que duen a terme els ens locals.

En el següent enllaç podeu trobar el cercador de resolucions, dictàmens i informes, a més a més, un document d'ajuda pel cercador: Resolucions, dictàmens i informes

 

El Consell General del Poder Judicial és un òrgan constitucional, collegiat, autònom, integrat per jutges i altres juristes que exerceix funcions de govern del Poder Judicial amb la finalitat de garantir la independència dels jutges en l'exercici de la funció judicial davant de tothom. 

En el següent enllaç podeu trobar, sentències, resolucions administratives i judicials, dictades pels organismes competents, en què l'Ajuntament n'és part:  https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp