En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern de la vila. A  Palau-solità i Plegamans, està integrat per 17 regidores i regidors escollits democràticament i està presidit per l’alcalde. La seva actual composició, d'acord amb els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, és la següent: 6 regidors/es d’ERC-AM, 5 regidors/es PSC-CP, 3 regidors/es de JUNTS PER PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, 2 regidors de CIUTADANS i 1 regidora de PRIMARIES Palau-solità i Plegamans.

 

Competències

 

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix reguladora de les bases de règim local, i al  la Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El Ple és l'òrgan col.legiat superior de l'Ajuntament, encarna la representació de tots els veïns i veïnes i determina la voluntat municipal adoptant les principals decisions de l'Ajuntament d'acord amb les competències que la llei li atribueix. Integrat per tots els regidors i les regidores i presidit per l'alcalde, té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal. Les competències delegades al Ple són les presents a l'Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.
 • L'aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, tot això en els termes del títol VII d'aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, llevat del que disposa l'article 99, número 4, d'aquesta Llei, i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 • Igualment, pertany al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Règim de sessions

El Ple celebra sessió ordinària, de forma habitual, l’últim dijous de cada mes, a les 19 h, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament,  (Plaça de la Vila, 1).

Cas que l’últim dijous de mes sigui festiu, es canviarà la data de celebració però mantenint el seu caràcter d’ordinari.

Les sessions també poden ser extraordinàries, quan així ho disposi l'alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre de regidors i regidores, sense que cap d’ells en pugui sol·licitar més de tres anualment.

No obstant l’assenyalat, l’Alcaldia podrà variar el dia de celebració respectant la periodicitat quan hi concorrin causes justificades, prèvia consulta a la Junta de Portaveus.

Els mesos d’agost i desembre no es celebrarà sessió ordinària, si bé podran celebrar-se les sessions extraordinàries que procedeixin.

Totes les sessions són obertes a la ciutadania.

 

Emissió

Es poden escoltar en directe o a la carta per Ràdio Palau 91.7 FM o veure en directe i/o a la carta per la pataforma VideoActa

També es poden seguir per Radio Palau al facebook  http://www.facebook.com/radio.palau i twitter https://twitter.com/RadioPalau?lang=ca

 

Notícies

Podeu consultar totes les notíces que fan referència al Ple

 

Convocatòries, actes i mocions

Les convocatòries dels plens es poden consultar des de dos dies hàbils abans de cada sessió a l'apartat de Convocatòries de sessions del Ple de la Seu Electrònica.

Les actes dels plens es poden consultar, un cop aprovades, a l'apartat d'Actes de Ple de la Seu Electrònica.

Les mocions de Ple es poden consultar al Web de l'Ajuntament.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto ORIOL LOZANO ROCABRUNA

ORIOL LOZANO ROCABRUNA

ERC-AM

Veure fitxa
Foto EVA SOLER GUALLAR

EVA SOLER GUALLAR

ERC-AM

Veure fitxa
Foto PATRICIA FREIRE NUÑEZ

PATRICIA FREIRE NUÑEZ

ERC-AM

Veure fitxa
Foto LAURA NAVARRO CEBALLOS

LAURA NAVARRO CEBALLOS

JxPSiP-JUNTS

Veure fitxa
Foto IGNASI FARGAS ROCA

IGNASI FARGAS ROCA

ERC-AM

Veure fitxa
Foto JORDI PUJOL LOZANO

JORDI PUJOL LOZANO

JxPSiP-JUNTS

Veure fitxa
Foto JORDI PLAZA NUALART

JORDI PLAZA NUALART

ERC-AM

Veure fitxa
Foto SERGI PLAZA RUIZ

SERGI PLAZA RUIZ

ERC-AM

Veure fitxa
Foto OVIDI CRISTIAN POPESCU

OVIDI CRISTIAN POPESCU

JxPSiP-JUNTS

Veure fitxa
Foto MARC SANABRIA ROBLEDO

MARC SANABRIA ROBLEDO

PSC-CP

Veure fitxa
Foto CRISTINA PÉREZ GÓMEZ

CRISTINA PÉREZ GÓMEZ

PSC-CP

Veure fitxa
Foto IGNACIO MARTINEZ RIVAS

IGNACIO MARTINEZ RIVAS

PSC-CP

Veure fitxa
Foto JOANA SANCHEZ GIMENEZ

JOANA SANCHEZ GIMENEZ

PSC-CP

Veure fitxa
Foto MIQUEL ÀNGEL CAÑIZARES GÓMEZ

MIQUEL ÀNGEL CAÑIZARES GÓMEZ

PSC-CP

Veure fitxa
Foto JUAN MARTÍNEZ NIETO

JUAN MARTÍNEZ NIETO

Cs

Veure fitxa
Foto ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO

ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO

Cs

Veure fitxa
Foto NÙRIA SOLÀ BUJONS

NÙRIA SOLÀ BUJONS

PRIMÀRIES

Veure fitxa
Funcions:

a) L’assessorament a l’Alcaldia en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari, i emetre pronunciament consultiu sobre la procedència d’incloure nous punts o d’ajornar el tractament dels inicialment incorporats.

b) L’estudi, informe, consulta i posicionament sobre els assumptes d’especial transcendència per al municipi que l’Alcaldia decideixi per pròpia iniciativa o a petició dels grups municipals que representin com a mínim una quarta part del nombre legal de Regidors/es, sotmetre al parer de la Junta de Portaveus.

c) Emetre comunicats de posicionament institucional sobre assumptes o esdeveniments de rellevància política o social.

d) El tractament d’aquelles mocions que per haver estat presentades sense antelació suficient no permetin la formal convocatòria de Comissió Informativa.

e) L’anàlisi i debat de les mocions tant originàries com alternatives, així com de les eventuals esmenes parcials en ordre a la possibilitat de la seva transformació en mocions institucionals de consens.

f) Emetre la seva opinió en les qüestions relatives a la modificació de la data de celebració de les sessions ordinàries del Ple municipal i les Comissions Informatives, a instància de l’alcaldia i quan concorrin causes justificades.

 

Règim de sessions

1 vegada al mes: dilluns de la mateixa setmana que la sessió del Ple

 

Acords

Consulta els acords de Junta de Govern Local

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto ORIOL LOZANO ROCABRUNA

ORIOL LOZANO ROCABRUNA

ERC-AM

Veure fitxa
Foto JORDI PUJOL LOZANO

JORDI PUJOL LOZANO

JxPSiP-JUNTS

Veure fitxa
Foto JORDI PLAZA NUALART

JORDI PLAZA NUALART

ERC-AM

Veure fitxa
Foto MARC SANABRIA ROBLEDO

MARC SANABRIA ROBLEDO

PSC-CP

Veure fitxa
Foto ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO

ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO

Cs

Veure fitxa
Foto NÙRIA SOLÀ BUJONS

NÙRIA SOLÀ BUJONS

PRIMÀRIES

Veure fitxa
Funcions:

Està regulada per l’article 70 del ROM.

 1. Les normes de funcionament de les comissions informatives són aplicables, també a la Comissió Especial de Comptes, en tot allò que no s’oposi al que està previst legalment o en aquest Reglament.
 2. La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la Corporació, justament amb els justificants i els antecedent, i emetre’n informe.
 3. Els comptes generals i la documentació complementària han d’ésser a disposició dels membres de la Comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim, quinze dies abans de la primera de les reunions.

Règim de sessions

1 vegada a l’any: no hi ha dia establert, normalment a mitjans d’any (juny-juliol) per a sotmetre a informe els comptes anuals de l’exercici anterior

Membres de l'òrgan de govern:
Foto ORIOL LOZANO ROCABRUNA

ORIOL LOZANO ROCABRUNA

ERC-AM

Veure fitxa
Foto EVA SOLER GUALLAR

EVA SOLER GUALLAR

ERC-AM

Veure fitxa
Foto PATRICIA FREIRE NUÑEZ

PATRICIA FREIRE NUÑEZ

ERC-AM

Veure fitxa
Foto LAURA NAVARRO CEBALLOS

LAURA NAVARRO CEBALLOS

JxPSiP-JUNTS

Veure fitxa
Foto IGNASI FARGAS ROCA

IGNASI FARGAS ROCA

ERC-AM

Veure fitxa
Foto JORDI PUJOL LOZANO

JORDI PUJOL LOZANO

JxPSiP-JUNTS

Veure fitxa
Foto JORDI PLAZA NUALART

JORDI PLAZA NUALART

ERC-AM

Veure fitxa
Foto SERGI PLAZA RUIZ

SERGI PLAZA RUIZ

ERC-AM

Veure fitxa
Foto OVIDI CRISTIAN POPESCU

OVIDI CRISTIAN POPESCU

JxPSiP-JUNTS

Veure fitxa
Foto MARC SANABRIA ROBLEDO

MARC SANABRIA ROBLEDO

PSC-CP

Veure fitxa
Foto CRISTINA PÉREZ GÓMEZ

CRISTINA PÉREZ GÓMEZ

PSC-CP

Veure fitxa
Foto IGNACIO MARTINEZ RIVAS

IGNACIO MARTINEZ RIVAS

PSC-CP

Veure fitxa
Foto JOANA SANCHEZ GIMENEZ

JOANA SANCHEZ GIMENEZ

PSC-CP

Veure fitxa
Foto MIQUEL ÀNGEL CAÑIZARES GÓMEZ

MIQUEL ÀNGEL CAÑIZARES GÓMEZ

PSC-CP

Veure fitxa
Foto JUAN MARTÍNEZ NIETO

JUAN MARTÍNEZ NIETO

Cs

Veure fitxa
Foto ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO

ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO

Cs

Veure fitxa
Foto NÙRIA SOLÀ BUJONS

NÙRIA SOLÀ BUJONS

PRIMÀRIES

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde/essa i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local: - L'assistència a l'alcalde/essa en l'exercici de les seves atribucions - Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

 

Competències

Correspon a la Junta de Govern Local:

    - L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions

    - Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis. Cal destacar. entre d'altres, les següents competències delegades pel Ple Municipal del 27 de juny del 2019, així com les delegades  per l'Alcaldia: 

 

Delegacions del Ple a la Junta de Govern Local:

- Delegar en al Junta de Govern Local les atribucions assenyalades al Ple per l’article 52.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, apartats,  k), m), i o) que tot seguit es transcriuen:

 • Exercir les actuacions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats del òrgans de l’ajuntament, en matèries de  la competència respectiva.
 • La concertació de les operacions de crèdit  la quantitat acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos

Delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local:

 • Gestió  econòmica d’acord amb el pressupost , disposar  despeses dins el límit  de la competència.    
 • Sancionar  faltes de desobediència o  infracció d’ordenances municipals.
 • Contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • Projectes d’obres i serveis dels que sigui competent per  a la seva  contractació, i  previstos al  pressupost.
 • Subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre els bens d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes que defineix l’article 100.1, de la llei 9/2017 del contractes del Sector Públic, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 • Llicències.
 • Ordenar  la  publicació  i  execució   d’acords i fer-los complir.     

 

Règim de sessions

La Junta de Govern Local celebra sessió ordinària quinzenalment. Hi ha JGL cada 1er i 3er dijous de cada mes llevat els mesos d’agost i desembre. La JGL no té caràcter públic.  

 

Acords

Consulta els acords de Junta de Govern Local

Membres de l'òrgan de govern:
Foto ORIOL LOZANO ROCABRUNA

ORIOL LOZANO ROCABRUNA

ERC-AM

Veure fitxa
Foto EVA SOLER GUALLAR

EVA SOLER GUALLAR

ERC-AM

Veure fitxa
Foto PATRICIA FREIRE NUÑEZ

PATRICIA FREIRE NUÑEZ

ERC-AM

Veure fitxa
Foto LAURA NAVARRO CEBALLOS

LAURA NAVARRO CEBALLOS

JxPSiP-JUNTS

Veure fitxa
Foto IGNASI FARGAS ROCA

IGNASI FARGAS ROCA

ERC-AM

Veure fitxa
Foto JORDI PUJOL LOZANO

JORDI PUJOL LOZANO

JxPSiP-JUNTS

Veure fitxa
Funcions:

Les Comissions informatives es preveuen com òrgans d'estudi, informe i consulta de tots els assumptes que s'eleven a la consideració del ple municipal.

 

La determinació del nombre i denominació de les Comissions informatives així com llurs modificacions, correspon al Ple municipal.

 

El Ple municipal acordà en sessió extraordinària de data 27 de juny de 2019:

 

- Crear una única Comissió Informativa Permanent, sent la seva composició l’establerta a l’article 65 del Reglament Orgànic Municipal i conforme als termes en ella assenyalats tenint accés a ella tots els grups municipals o llistes electorals, i en el seu cas regidors/es no adscrits/es representats a l’Ajuntament.

 

- Pel que fa a la fixació del dia de celebració de la Comissió Informativa Permanent, es procedirà conforme a l’indicat a l’article 66 del Reglament Orgànic Municipal que estableix que “es celebraran les seves sessions amb periodicitat mensual el dijous anterior a l’últim dijous de cada mes a les 20:00 hores en sessions ordinàries i extraordinàries quan així ho disposi el/la seu President/a o bé ho demani la quarta part almenys (dels membres de la Comissió). Cas que el dijous previst per la celebració de la sessió ordinària sigui festiu, es canviarà la data de celebració però mantenint el seu caràcter ordinari. Els mesos d’agost i desembre no es celebrarà sessió ordinària si bé  podran celebrar-se les sessions extraordinàries  que procedeixin.

 

No obstant l’assenyalat al paràgraf anterior, l’Alcaldia podrà variar el dia de celebració, respectant-ne la periodicitat, quan hi concorrin causes justificades, prèvia consulta a la Junta de Portaveus.

 

Règim de sessions

1 vegada al mes: dijous de la semana anterior a la del Ple

Membres de l'òrgan de govern:
Foto ORIOL LOZANO ROCABRUNA

ORIOL LOZANO ROCABRUNA

ERC-AM

Veure fitxa
Foto EVA SOLER GUALLAR

EVA SOLER GUALLAR

ERC-AM

Veure fitxa
Foto PATRICIA FREIRE NUÑEZ

PATRICIA FREIRE NUÑEZ

ERC-AM

Veure fitxa
Foto LAURA NAVARRO CEBALLOS

LAURA NAVARRO CEBALLOS

JxPSiP-JUNTS

Veure fitxa
Foto IGNASI FARGAS ROCA

IGNASI FARGAS ROCA

ERC-AM

Veure fitxa
Foto JORDI PUJOL LOZANO

JORDI PUJOL LOZANO

JxPSiP-JUNTS

Veure fitxa
Foto JORDI PLAZA NUALART

JORDI PLAZA NUALART

ERC-AM

Veure fitxa
Foto SERGI PLAZA RUIZ

SERGI PLAZA RUIZ

ERC-AM

Veure fitxa
Foto OVIDI CRISTIAN POPESCU

OVIDI CRISTIAN POPESCU

JxPSiP-JUNTS

Veure fitxa
Foto MARC SANABRIA ROBLEDO

MARC SANABRIA ROBLEDO

PSC-CP

Veure fitxa
Foto CRISTINA PÉREZ GÓMEZ

CRISTINA PÉREZ GÓMEZ

PSC-CP

Veure fitxa
Foto IGNACIO MARTINEZ RIVAS

IGNACIO MARTINEZ RIVAS

PSC-CP

Veure fitxa
Foto JOANA SANCHEZ GIMENEZ

JOANA SANCHEZ GIMENEZ

PSC-CP

Veure fitxa
Foto MIQUEL ÀNGEL CAÑIZARES GÓMEZ

MIQUEL ÀNGEL CAÑIZARES GÓMEZ

PSC-CP

Veure fitxa
Foto JUAN MARTÍNEZ NIETO

JUAN MARTÍNEZ NIETO

Cs

Veure fitxa
Foto ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO

ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO

Cs

Veure fitxa
Foto NÙRIA SOLÀ BUJONS

NÙRIA SOLÀ BUJONS

PRIMÀRIES

Veure fitxa
Funcions:

Règim de sessions

1 vegada a la semana, dilluns

Membres de l'òrgan de govern:
Foto ORIOL LOZANO ROCABRUNA

ORIOL LOZANO ROCABRUNA

ERC-AM

Veure fitxa
Foto EVA SOLER GUALLAR

EVA SOLER GUALLAR

ERC-AM

Veure fitxa
Foto PATRICIA FREIRE NUÑEZ

PATRICIA FREIRE NUÑEZ

ERC-AM

Veure fitxa
Foto LAURA NAVARRO CEBALLOS

LAURA NAVARRO CEBALLOS

JxPSiP-JUNTS

Veure fitxa
Foto IGNASI FARGAS ROCA

IGNASI FARGAS ROCA

ERC-AM

Veure fitxa
Foto JORDI PUJOL LOZANO

JORDI PUJOL LOZANO

JxPSiP-JUNTS

Veure fitxa
Foto JORDI PLAZA NUALART

JORDI PLAZA NUALART

ERC-AM

Veure fitxa
Foto SERGI PLAZA RUIZ

SERGI PLAZA RUIZ

ERC-AM

Veure fitxa
Foto OVIDI CRISTIAN POPESCU

OVIDI CRISTIAN POPESCU

JxPSiP-JUNTS

Veure fitxa