Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona porta la gestió i la recaptació en via voluntària de diversos impostos municipals

Els impostos que es recapten a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona són:

  • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
  • Impost sobre Béns Immobles (IBI)
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
  • Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
  • Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
  • Taxes i preus públics
  • Contribucions especials
  • Altres ingressos de dret públic

Accedeix a la web de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (Escolleix el teu municipi)

 

Com demanar cita prèvia?

A partir de l’1 de març de 2019, cal demanar cita prèvia per poder anar a l’ Organisme de Gestió Tributària (ORGT) a realitzar qualsevol tràmit.

Amb la finalitat de millorar l’atenció presencial als ciutadans i ciutadanes en les seves oficines, l’ORGT ha decidit establir de forma obligatòria, el servei de cita prèvia per a la majoria de tràmits i consultes que habitualment requereixen els contribuents.

Aquest nou servei s’implanta ara que ja és possible realitzar la majoria de tràmits des de la Seu electrònica d’aquest organisme, el que permet que el ciutadà no s’hagi de traslladar a les seves oficines, tenint plena llibertat per fer qualsevol tràmit de manera electrònica a qualsevol hora tots els dies de l’any, el que significa un servei total als contribuents amb caràcter de disponibilitat 24x7x365.