En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Les sessions plenàries ordinàries són públiques i es fan a les 8 del vespre al Saló de Plens de l'Ajuntament el darrer dimecres cada dos mesos. El Ple de la corporació està format pels membres electes escollits dels diferents grups municipals.

La publicació al web de les actes del Ple de la corporació de l'Ajuntament d'Osor compleix els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

 

El Ple de la Corporació està constituït per la totalitat dels regidors i presidit per l’alcalde, essent l’òrgan de màxim de representació política dels ciutadans d’Osor.

El ple municipal acull les funcions de tipus constitutiu, de planificació, reglamentació i fiscalització de la funció executiva. Entre d'altres li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.
 

L'Alcalde, Joan Pla Coll, és el president de la corporació i té les competències que estableix la normativa aplicable.

 

Les tinences d'alcaldia són òrgans unipersonals de caràcter necessari, els quals són designats per l'Alcalde. Actualment hi ha una tinent d'alcalde (la Carmen Fauschs Moriscot) qui substitueix l'Alcalde en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat.