Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

Les competències i funcions dels ajuntaments són regulats en les normes legals següents:

El municipi d'Osor és un ens local de l’organització territorial de Catalunya. El govern i l’administració municipals corresponen a l’ajuntament, format per l’alcalde o alcaldessa i els regidors.

El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos a la normativa.

El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:

a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.
b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
c) Proveïment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
d) Infrastructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
i) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
g) Tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
h) Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
i) Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
j) Protecció de la salubritat pública.
k) Cementiris i activitats funeràries.
l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
n) Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
ñ) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.