El Compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí pots consultar-ne tota la informació.

Informació dels comptes generals tramitats de l'Ajuntament d'Osor publicats a la Sindicatura de Comptes de Catalunya:

Es publica l’informe 21/2021, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2019, ja podeu consultar-lo obrint l'enllaç del títol.