Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

ÀREA D’ALCALDIA

DELEGACIONS

Relacions Institucionals, Comunicació, Coordinació de les Àrees i Projectes Estratègics:

 • Variant d’Olot
 • Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
 • Nova biblioteca municipal
 • Espai Cràter

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES

DELEGACIONS 
Acció social, Drets civils, Igualtat de gènere, Habitatge, Cultura, Educació, Salut, Joventut, Esports, Festes del Tura, Barris i Cooperació.


REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ:  Sra. IMMA MUÑOZ I DÍAZ


REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ

 • Atenció social bàsica
 • Atenció social especialitzada
 • Promoció de la gent gran activa
 • Relacions amb les associacions de gent gran
 • Coordinació de programes de suport.
 • Ajuts d’urgència social
 • Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.
 • Atenció a la discapacitat
 • Lluita contra la pobresa
 • Desenvolupament del Pla per a la inclusió i la cohesió local
 • Desenvolupament del Pla de suport per a la família, infància i adolescència.
 • Acció comunitària
 • Veïnatge i convivència
 • Cooperació al desenvolupament

FUNCIONS DELEGADES
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

REGIDORIA DE DRETS CIVILS: Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA

ÀMBIT COMPETENCIAL

Defensa, promoció i garantia dels drets civils


FUNCIONS DELEGADES
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

REGIDORIA D’IGUALTAT DE GÈNERE: Sra. IMMA MUÑOZ I DÍAZ
 

ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Desenvolupar el Pla local d’Igualtat
 • Foment de la igualtat en els principals àmbits socials
 • Promocionar l’associacionisme de dones
 • Fomentar la sensibilització, detecció i prevenció de la violència masclista, així com els serveis i recursos destinats a una protecció integral.

 FUNCIONS DELEGADES
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

REGIDORIA D’HABITATGE: Sr. JORDI GÜELL I GÜELL      

 ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Política de promoció d’habitatge públic
 • Adjudicació i habitatge d’accés als habitatges de protecció pública
 • Borsa d’habitatge social i d’habitatge jove
 • Política de rehabilitació
 • Oficina d’Habitatge i rehabilitació
 • Manteniment del parc públic d’habitatge

EMPRESA MUNICIPAL

 • Gestora Urbanística Olotina (GUOSA)

FUNCIONS DELEGADES
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

REGIDORIA DE CULTURA:  Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA


ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Cultura
 • Desenvolupament del Pla de Cultura
 • Política municipal de planificació, programació i foment de la cultura.
 • Promoció i acció cultural
 • Patrimoni cultural
 • Foment a la creació cultural
 • Gestió dels equipaments culturals
 • Comissió de la faràndula
 • Nomenclàtor


FUNCIONS DELEGADES

Aquest regidor té delegada la Presidència de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot  (IMCO).

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

REGIDOR ADJUNT A CULTURA: Sr. AGUSTÍ ARBÓS I TORRENT
 

REGIDORIA D'EDUCACIÓ:  Sra. MARIA ASSUMPCIÓ CAMPS I BOSCH                                                                                                  

ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Educació
 • Escoles bressol
 • Ensenyament formal i no formal
 • Ensenyaments específics: escola de música i escola d’expressió.
 • Escoles de noves oportunitats
 • Desenvolupament del Projecte Educatiu de Ciutat
 • Pla Educatiu d’Entorn
 • Ciutat educadora – Educació a temps complert
 • Serveis educatius
 • Consells Escolars
 • Suport infrastructural a les escoles de la Ciutat
 • Manteniment, neteja, vigilància dels centres educatius
 • Consorci de Normalització Lingüística, UNED i UOC
 • Escola d’Adults de la Garrotxa
 • Escola Oficial d’Idiomes
 • Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot

FUNCIONS DELEGADES
Aquesta regidora té delegada la Presidència de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

REGIDORIA DE SALUT:  Sra. MARIA ASSUMPCIÓ CAMPS I BOSCH              

ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Promoció de la Salut
 • Prevenció i campanyes
 • Sanitat
 • Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i equipaments sanitaris
 • Salut pública
 • Vigilància i control del risc per la salut: derivat de contaminació del medi, de les aigües de consum públic, dels productes alimentaris, de la zoonosi, als indrets públics i llocs habitats
 • Promoció de la salut pública (hàbits saludables i campanyes informatives)

FUNCIONS DELEGADES

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

REGIDORIA DE JOVENTUT:  Sra. MARIA ASSUMPCIÓ CAMPS I BOSCH              

ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Joventut
 • Dinamització, activitats i serveis per a joves
 • Promoció i suport d’entitats i associacions juvenils
 • Formació i participació dels joves
 • Desenvolupament del Pla Local de Joventut


FUNCIONS DELEGADES
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

REGIDORIA D’ESPORTS:  Sr. ANIOL SELLABONA I AGUILERA

ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Esports
 • Foment de la pràctica esportiva
 • Activitats esportives
 • Instal·lacions i infraestructures esportives
 • Suport a entitats esportives
 • Formació, iniciació i pràctica esportiva


FUNCIONS DELEGADES
Aquest regidor té delegada la Presidència de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot (IMELO)
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

REGIDORIA DE FESTES:  Sr. AGUSTÍ ARBÓS I TORRENT

  
ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Programació i desenvolupament de les Festes del Tura
 • Presidència de la Comissió de Festes
 • Foment de festes de qualitat


FUNCIONS DELEGADES
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

REGIDORIA DE BARRIS: Sra. IMMA MUÑOZ I DÍAZ


ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Coordinació dels/les regidors/regidores de barri
 • Xarxa de barris
 • Desenvolupament dels PIAM
 • Foment de l’activitat veïnal

FUNCIONS DELEGADES
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

Com a suport a la tasca de barris de la regidora amb delegació específica de coordinació veïnal i participació ciutadana es nomenen els/les següents regidors/es de barri.

 • Pequín – Sr. Estanis Vayreda i Puigvert
 • Nucli Antic – Sr. Estanis Vayreda i Puigvert
 • El Firal - Sr. Estanis Vayreda i Puigvert
 • Sant Francesc – Estires – Sr. Jordi Güell i Güell
 • Sant Miquel - Les Tries – Sr. Jordi Güell i Güell
 • La Caixa – Sra. Montserrat Torras i Surroca 
 • Montolivet – Sra. Montserrat Torras i Surroca 
 • Batet de la Serra – Sra. Montserrat Torras i Surroca 
 • Sant Ferriol – Sra. Adriana Francés i Planellas
 • Eixample Popular – Sra. Adriana Francés i Planellas
 • Sant Cristòfor i Masbernat – Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch
 • Benavent – Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch
 • Les Planotes – Sr. Agustí Arbós i Torrent
 • Vivendes Garrotxa – Sr. Agustí Arbós i Torrent
 • El Xiprer – Sr. Agustí Arbós i Torrent
 • Morrot - Pla de Baix – Sra. Gemma Canalias i Rafel
 • Bonavista – Sra. Imma Muñoz i Díaz
 • Sant Roc – Sra. Imma Muñoz i Díaz
 • Desemparats – Sra. Gemma Pujolar i Busquets
 • Les Fonts – Sra. Gemma Pujolar i Busquets
 • Pla de Dalt - El Cassés – Sr. Aniol Sellabona i Aguilera
 • El Mas Baix i els Turons – Sr. Aniol Sellabona i Aguilera
 • Hostal del Sol – Sr. Aniol Sellabona i Aguilera

 

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA

 

DELEGACIONS
Promoció de la ciutat, Empresa, Comerç i Turisme, Ocupació i Formació professionalitzadora.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT: Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT


ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Estratègia de desenvolupament econòmic de la ciutat
 • Organització de campanyes i activitats de promoció de la ciutat
 • Mercat setmanal d’Olot
 • Plaça Mercat
 • Organització d’esdeveniments firals
 • Captació d’inversions a la ciutat
 • Estudis socials, ambientals, econòmics i estratègics per al desenvolupament local
 • Model econòmic
 • City màrqueting


Delegació específica: Prevenció i control ambiental de les activitats.

FUNCIONS DELEGADES
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

REGIDORA ADJUNTA A PROMOCIÓ DE LA CIUTAT:  Sra. ADRIANA FRANCÉS I PLANELLAS


REGIDORIA D’EMPRESA, COMERÇ I TURISME: Sra. GEMMA CANALIAS I RAFEL  


ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Foment de l’activitat comercial i de serveis
 • Comerç
 • Promoció turística
 • Oficina de Turisme
 • Economia social i cooperatives
 • Foment de l’activitat econòmica empresarial.
 • Suport a l’emprenedoria
 • Suport a l’empresa
 • Polígons industrials

FUNCIONS DELEGADES
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.
 
REGIDORIA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: Sra. GEMMA PUJOLAR I BUSQUETS  


ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Ocupació
 • Orientació i inserció laboral
 • Programes ocupacionals per a col·lectius vulnerables
 • Formació ocupacional i contínua
 • Formació professionalitzadora

FUNCIONS DELEGADES
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT

DELEGACIONS  

Economia, Hisenda, Tresoreria, Cadastre, Règim intern, Organització; Atenció ciutadana, Transparència, Participació; Innovació i Tecnologia.

 

REGIDORIA D’HISENDA:  Sra. MONTSERRAT TORRAS i SURROCA


ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Economia municipal. Control del deute.
 • Hisenda
 • Pressupostos municipals.
 • Gestió econòmica, fiscal i financera – Circuit de la despesa
 • Projectes d’inversió i finançament de ciutat
 • Gestió cadastral – convenis de col·laboració
 • Cementiri i Serveis funeraris
 • Contractació
 • Concessions
 • Subvencions. Pla Estratègic


FUNCIONS DELEGADES
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

REGIDORIA D’ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA: Sra. ADRIANA FRANCÉS I PLANELLAS

 

ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Organització interna
 • Personal
 • Règim interior
 • Organització administrativa del personal
 • Recursos humans
 • Patrimoni
 • Estadística, censos i padrons d’habitants
 • Atenció al ciutadà
 • Oficina municipal d’informació i atenció ciutadana

 

REGIDOR ADJUNT A ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA: Sr. JORDI GÜELL I GÜELL

FUNCIONS DELEGADES

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

REGIDORIA DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ: Sra. IMMA MUÑOZ I DÍAZ

ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Processos administratius i expedients
 • Portal de transparència
 • Foment de la participació
 • Processos participatius

FUNCIONS DELEGADES

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

 

DELEGACIONS

Urbanisme, Espai Públic, Infraestructures i Obra Pública, Mobilitat i Ocupació de la Via Pública, Medi Ambient, Seguretat

 

REGIDORIA D’URBANISME: Sr. JORDI GÜELL I GÜELL

ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Desenvolupament del POUM
 • Planificació urbanística
 • Gestió urbanística
 • Política del sol
 • Llicències d’obres
 • Inspecció i disciplina urbanística
 • Infraestructura i obra pública
 • Infraestructures viàries, generals i locals
 • Projectes urbans i obres d’urbanització
 • Construcció d’equipaments
 • Serveis urbanístics: aigua i clavegueram.
 • Estètica urbana

FUNCIONS DELEGADES
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.
 


REGIDORIA DE SERVEIS URBANS:  Sr. ANIOL SELLABONA I AGUILERA


ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Manteniment i Gestió de la via pública
 • Brigada municipal
 • Manteniment de l’espai urbà
 • Manteniment dels edificis públics
 • Jardineria
 • Parcs infantils
 • Ocupació de la via pública
 • Autoritzacions d’ocupació de la via pública: bars, terrasses i obres.
 • Enllumenat públic
 • Programació i gestió de l’enllumenat
 • Paisatge urbà
 • Fonts públiques
 • Art urbà
 • Brigades del SOC

FUNCIONS DELEGADES
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

REGIDORIA DE MOBILITAT: Sr. AGUSTÍ ARBÓS I TORRENT


ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Planificació i gestió de la mobilitat
 • Planificació i gestió del transport públic
 • Foment i impuls de la mobilitat sostenible
 • Gestió de les infraestructures de mobilitat


FUNCIONS DELEGADES
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT: Sr. ANIOL SELLABONA I AGUILERA
                                                                                                           
ÀMBIT COMPETENCIAL                                              

 • Medi ambient
 • Ecologia
 • Cicle integral de l’aigua
 • Protecció medi ambient
 • Vehicles elèctrics
 • Pla d’espais verds
 • Horts municipals
 • Conservació riu Fluvià
 • Recollida i tractament de residus                                 
 • Neteja viària
 • Sensibilització mediambiental

ÀMBIT COMPETENCIAL            

 • Consum i Oficina de consum


REGIDORIA DE SEGURETAT: Sr. MARIA ASSUMPCIÓ CAMPS I BOSCH

 ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Seguretat
 • Serveis de la Policia Municipal
 • Coordinació: Junta de Seguretat
 • Convivència
 • Aplicació i desenvolupament de les ordenances municipals i de convivència.
 • Protecció civil
 • Redacció plans d’emergència i d’autoprotecció
 • Emergències

FUNCIONS DELEGADES
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.
 

REGIDORIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA: Sr. AGUSTÍ ARBÓS I TORRENT

ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Desenvolupament del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)
 • Programa EuroPace
 • Impuls del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya
 • Estalvi i eficiència energètica
 • Impuls de la producció i l’autoconsum d’energia elèctrica amb energies renovables

FUNCIONS DELEGADES
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

REGIDORIA D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA: Sr. AGUSTÍ ARBÓS I TORRENT

ÀMBIT COMPETENCIAL

 • Sistemes d’informació
 • Informàtica
 • Sistema d’Informació Geogràfica
 • Processos d’innovació
 • Manteniment web i altres aplicacions informàtiques
 • Open Data
 • Ciberseguretat
 • Reenginyeria de processos
 • Protecció de dades

FUNCIONS DELEGADES

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

 

Delegació específica de relació amb els grups municipals: Sra. MONTSERRAT TORRAS I SURROCA